Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1290/QĐ-CTUBND năm 2006 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1290/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO MỤC TIÊU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3222/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-CTUB ngày 01/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 65/TT-SYT ngày 12/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, thành viên Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO MỤC TIÊU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-CTUBND ngày 05/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo các quy định của luật pháp và phù hợp với thực tế ở địa phương.

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các sở, ngành có liên quan trong quản lý liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 3.

1. Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và được cân đối vào dự toán chi ngân sách của Sở Y tế.

3. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Thư ký và thành viên Tổ Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các căn cứ pháp lý để Ban chỉ đạo hoạt động:

a) Quyết định số 753/QĐ-CTUB ngày 01/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định.

b) Quyết định số 2432/QĐ-CTUB ngày 09/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định.

2. Thành viên Ban chỉ đạo đi công tác, học tập 6 tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và cử người thay thế bằng văn bản cho Trưởng ban.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban chỉ đạo

1. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký.

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chủ trì các phiên họp của Ban chỉ đạo.

c) Chỉ đạo, điều hành việc triển khai các kế hoạch hoạt động đã được Ban chỉ đạo thông qua.

2. Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và có các nhiệm vụ sau:

a) Giúp việc cho Trưởng ban trong chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo ở những phần việc được Trưởng ban phân công.

b) Thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

3. Ủy viên Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ sau:

a) Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch về vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự phân công;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngành mình phụ trách theo quy định tại Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định khác của Nhà nước có liên quan. Đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

c) Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động cụ thể liên quan trực tiếp tới ngành mình;

d) Xây dựng đề án, dự án, chương trình, kế hoạch công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách;

e) Tổ chức triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt trong phạm vi quản lý của mình để đạt được hiệu quả. Lồng ghép các nhiệm vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình;

g) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành mình trong việc triển khai nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức sơ kết, tổng kết, làm tốt công tác thi đua khen thưởng về vệ sinh an toàn thực phẩm;

h) Kiểm tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng kinh phí của ngành mình về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được phê duyệt hàng năm. Định kỳ báo cáo công tác về Văn phòng Ban chỉ đạo;

i) Tham dự đầy đủ và báo cáo công việc được phân công phụ trách, tham gia ý kiến về những vấn đề được thảo luận tại các phiên họp của Ban chỉ đạo và các vấn đề do Trưởng ban đề xuất.

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo họp toàn thể 6 tháng một lần, tùy theo yêu cầu công tác có thể họp bất thường hoặc họp nhóm một số thành viên có liên quan khi cần thiết để thảo luận, thông qua và thống nhất những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung, quyết định theo đa số.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THƯ KÝ

Điều 7. Tổ chức và hoạt động của Tổ Thư ký

1. Giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký, Tổ Thư ký do Trưởng ban chỉ đạo ra quyết định thành lập. Tổ trưởng Tổ Thư ký là Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế. Thành viên Tổ Thư ký gồm có cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại.

2. Thành viên Tổ Thư ký đi công tác, học tập 03 tháng trở lên hoặc có thay đổi nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và cử người thay thế bằng văn bản cho Trưởng ban và Tổ trưởng Tổ Thư ký .

Điều 8. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký

1. Giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến nghị những vấn đề phải xử lý, giải quyết.

Điều 9. Trách nhiệm của Tổ trưởng và thành viên Tổ Thư ký

1. Tổ trưởng có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các hoạt động của Tổ Thư ký và chủ trì các cuộc họp của tổ theo nhiệm vụ được giao. Duy trì thường xuyên các mối quan hệ công tác với các thành viên trong tổ, cập nhật thông tin cần phối hợp để trình Trưởng ban giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

b) Đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các sở, ngành liên quan, định kỳ báo cáo hoạt động với Ban chỉ đạo;

c) Theo dõi và tổ chức triển khai kế hoạch về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng mục tiêu, tiến độ và nhiệm vụ đột xuất khác khi được Trưởng ban giao;

2. Thành viên Tổ Thư ký có trách nhiệm:

a) Đề xuất ý kiến trong điều hành thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;

b) Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở, ngành trong chức năng nhiệm vụ được phân công. Báo cáo định kỳ hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở, ngành trong chức năng, nhiệm vụ được phân công về văn phòng Ban chỉ đạo và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;

c) Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành và thông tin kịp thời về các hoạt động liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 10. Chế độ làm việc của Tổ thư ký

Tổ Thư ký họp định kỳ mỗi quý một lần (thời gian họp do Tổ trưởng quyết định) để đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch và đề ra phương hướng, nhiệm vụ. Đối với những vấn đề cần phải giải quyết gấp nhưng không triệu tập họp toàn thể được thì có thể tổ chức họp nhóm là thành viên của sở, ngành liên quan thống nhất ý kiến để Tổ trưởng tổng hợp trình Trưởng ban./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1290/QĐ-CTUBND năm 2006 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196