Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2021

Số hiệu: 128/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 21/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2021 (Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng).

(Kèm theo Đ án).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức lựa chọn Đơn vị tư vấn theo quy định hiện hành để thực hiện công tác khảo sát, đánh giá DDCI Sóc Trăng theo từng năm (bắt đầu từ năm 2020).

- Phối hợp Tổ Công tác DDCI nghiên cứu việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Bộ chỉ số DDCI Sóc Trăng và xây dựng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế.

- Đầu mối phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết để Đơn vị tư vấn hoàn thành tốt công việc được giao.

- Tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các sở, ngành, địa phương và dữ liệu có liên quan từ Đơn vị tư vấn; chủ trì thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức công bố theo quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và cấp kinh phí để triển khai Đề án.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng có trách nhiệm: Thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đánh giá Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của doanh nghiệp về Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng.

4. Đề nghị Chi cục Hải quan Sóc Trăng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Cung cấp danh sách doanh nghiệp, tổ chức được khảo sát đang hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

5. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng; phối hợp Đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng.

6. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Phối hợp Đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ Chỉ số DDCI Sóc Trăng trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU; HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường;
- Báo ST; Đài PT&TH ST;
- Chi cục Hải Quan Sóc Trăng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: TH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


76

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32