Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 128/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Quý Đăng
Ngày ban hành: 27/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/1999/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/10/1991 ĐẾN 31/12/1998

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét tờ trình số 98/TT-BCĐ, ngày 21/4/1999 của Ban chỉ đạo tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 86 văn bản quy phạm pháp luật bao gồm 54 Chỉ thị và 32 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến 31/12/1998.

Lý đo bãi bỏ:

- Văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với tình hình hiện nay, cần phải ban hành văn bản mới thay thế hoặc áp dụng theo văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước (Có danh mục văn bản kèm theo)

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH (TỪ 10/1991 - 31/12/1998)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm

Trích yếu văn bản

Văn bản hoặc điều khoản văn bản bãi bỏ

Lý do

Ghi chú

 

I/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

 

1

Quyết định

95/QĐ-UB

05-5-1992

- V/v quy định thành viên tham gia trạm kiểm soát liên ngành lại cửa khẩu Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

2

Quyết định

116/QĐ-UB

19-5-1994

- Ban hành quy chế lạm thời quản lý chợ của khẩu Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Chợ không còn hoạt động

 

 

II/ AN NINH QUỐC PHÒNG

3

Chỉ thị

01/CT-UB

11-10-1991

- Về Chỉ thị đối ngoại trong tình hình mới

Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

4

Chỉ thị

02/CT-UB

08-01-1992

- V/v quản lý quan hệ hợp đồng với Trung Quốc

Toàn bộ văn bản

- Hiện nay quản lý theo HĐTT tư pháp

 

5

Chỉ thị

09/CT-UB

24-5-1993

- Về tăng cường công tác Biên giới và cửa khẩu

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thục tế hiện nay

 

6

Chỉ thị

24/CT-UB

09-9-1994

- V/v chuyển nhiệm vụ địa phương sang thời chiến

Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

7

Chỉ thị

25/CT-UB

09-9-1994

- Giao nhiệm vụ chiến dấu cho UBND các huyện, thị xã và các ngành

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

8

Chỉ thị

33/CT-UB

27-12-1994

- V/v tịch thu phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép và xử lý hành vi tàng trữ và buôn bán gỗ pơ mu

 Toàn bộ văn bản

- Vấn đề này được thực hiện theo Pháp lệnh xứ lý vi phạm hành chính ban hành năm 1995 và các Nghị định hướng dẫn thi hành (NĐ 77/CP)

 

 

III/ KINH TỂ

1/ ĐẤT ĐAI

9

Quyết định

71/QĐ-UB

10-3-1992

- V/v trợ cấp cho cán bộ công nhân viên chức trong biên chế Nhà nước xin cấp đất làm nhà

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

10

Quyết định

72/QĐ-UB

10-3-1992

- V/v cấp quyền sử dụng đất làm nhà ở tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

11

Chỉ thị

28/CT-UB

22-10-1992

- V/v thực hiện pháp lệnh thuế nhà đất

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

12

Chỉ thị

05/CT-UB

25-4-1994

- Về công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trên địa bàn thị xã Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

13

Chỉ thị

12/CT-UB

07-6-1994

- Vẻ công tác quản lý nguồn kinh phí và quỹ đất tập kết của các cơ quan, đơn vị trên phạm vi thị xã tỉnh lỵ

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

14

Chỉ thị

345/CT-UB

12-8-1995

- V/v điều tiết thu tiền sử dụng đấi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

15

Chỉ thị

15/CT-UB

19-7-1996

- Về tổ chức thực hiện một sổ việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, thuê đất

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

2/ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

16

Công văn

360/CV-UB

29-5-1992

- V/v thu lệ phí giám định y khoa

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

17

Chỉ thị

34/CT-UB

21-12-1992

- V/v thu lệ phí trước bạ

 Toàn bộ văn bản

Việc thu lệ phí trước bạ đến nay được thực hiện theo Nghị định 193/CP ngày 29/12/1994

 

18

Chỉ thị

06/CT-UB

05-4-1993

- V/v thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Toàn bộ văn bản

Việc thu lệ phí trước bạ đến nay được thực hiện theo Nghị định 193/CP ngày 29/12/1994

 

19

Chỉ thị

11/CT-UB

04-6-1994

V/v chấn chỉnh công tác quản lý phí và các loại phí và lệ phí

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

9

Quyết định

71/QĐ-UB

10-3-1992

- V/v trợ cấp cho cán bộ công nhân, viên chức trong biên chế Nhà mrớc xin cấp đất làm nhà

Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

10

Quyết định

72/QĐ-UB

10-3-1992

- V/v cấp quyển sù dụng đất làm nhà ở tại thị xã tỉnh lỵ Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

11

Chỉ thị

28/CT-UB

22-10-1992

- V/v thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất

 Toàn bộ văn bản

- Nôi dung khAng còn phù hợp vái lìiih hình thục lổ hiện nay

 

12

Chỉ thị

05/CT-UB

25-4-1994

- Về công tấc quản lý đất đai, quản lý quy hoạch trên địa bàn thỉ xã Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

13

Chỉ thị

I2/CT-UB

07-6-1994

- Về công tác quàn lý nguồn kinh phí và quỹ đất tập kết của các cơ quan, đơn vi trên phạm vi thị xã tỉnh lỵ

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

14

Chỉ thị

345/CT-UB

12-8-1995

- V/v điểu tiết thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

15

Chỉ thị

15/CT-UB

19-7-1996

- Về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, thuê đất

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

2. PHÍ VÀ LỆ PHÍ

16

Công văn

360/CV-UB

29-5-1992

- V/v thu lệ phí giám định y khoa

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

17

Chỉ thị

34/CT-UB

21-12-1992

- V/v thu lệ phí trước bạ

 Toàn bộ văn bản

Việc thu lệ phí trước bạ đến nay được thực hiện theo Nghị định l93/CP ngàý 29/12/1994

 

18

Chỉ thị

06/CT-UB

05-4-1993

- V/v thu lệ phí trước bạ đổi với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Toàn bộ văn bản

Việc thu lệ phí trước bạ đến nay được thực hiện theo Nghị định 193/CP ngày 29/12/1994

 

19

Chỉ thị

11/CT-UB

04-6-1994

V/v chấn chỉnh công tác quản lý phí và các loại phí và lệ phí

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

20

Quyết định

368/QĐ-UB

09-9-1995

V/v thu phí nghỉ của các nhà khách, khách sạn thuộc UBND tỉnh quản lý

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung văn bản không còn phù hợp vì các nhà nghỉ đã chuyển sang kinh doanh

 

 

3/ TÀI CHÍNH TIẾN TỆ

21

Chỉ thị

04/CT-UB

20-11-1991

Về công tác quản lý và kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

22

Chỉ thị

08/CT-UB

24-02-1992

V/v tăng thu và quản lý tiền mặt

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

23

Chỉ thi

09/CT-UB

02-3-1992

V/v tăng cường công tác thu thuế đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ bao thầu, kiến trúc

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

24

Chỉ thị

10/CT-UB

02-3-1992

V/v phát hành và quản lý biên lai thu tiền

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

25

Quyết định

166/QĐ-UB

16-6-1992

V/v điều tra thống kê đầu tư xây dựng cơ bản của xã, phường, hợp tác xã và nhà cửa của nhân dân

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

26

Chỉ thị

20/CT-UB

18-7-1992

V/v thực hiện chủ trương phát hành tiền phiếu kho bạc Nhà nước xây dựng đường điện Bắc - Nam

 Toàn bộ văn bản

Đến nay đường điện Bắc - Nam đã xong

 

27

Chỉ thị

04/CT-UB

22-3-1993

V/v cấm mua xe gắn máy

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

28

Chỉ thị

12/CT-UB

30-6-1993

V/v thực hiện Nghị định 52/HĐBT cùa Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kế

 Toàn bộ văn bản

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này thực hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 1995

 

29

Chỉ thị

15/CT-UB

18-7-1994

Về những nhiệm vụ cấp bách thực hiện cài tiến thủ tục hành chính thu chi ngân sách, đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý đất đai

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

30

Chỉ thị

29/CT-UB

17-11-1994

V/v tăng cường công tác quản lý ngoại tệ

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp vói tình hình thực tế hiện nay

 

31

Quyết định

329/QĐ-UB

04-8-1995

V/v ban hành bản quy định quản lý sử dụng vốn chương trình 327, V06/CP, trợ cấp đồng bào khó khăn, vốn sự nghiệp định canh, định cư

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

32

Chỉ thị

03/CT-UB

09-2-1996

Tăng cường Chỉ thị quản lý, chỉ đạo và mở rộng các dịch vụ thanh toán trong dân cư

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

33

Chỉ thị

10/CT-UB

27-5-1996

Về một số biện pháp quản lý tài chính ở các cơ quan đơn vị và sản xuất kinh doanh

 Toàn bộ văn bản

Đến nay đã triển khai xong

 

34

Chỉ thị

18/CT-UB

 

Về tổ chức triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh

 Toàn bộ văn bản

Đến nay đã triển khai xong

 

35

Chỉ thị

21/CT-UB

29-8-1996

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước

 Toàn bộ văn bản

Thực biện theo Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các Nghị định thi hành Pháp lệnh này

 

36

Chỉ thị

22/CT-UB

04-9-1996

Về triển khai thí điểm về thành lập quỹ tín dụng nhân dân

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

37

Chỉ thị

20/CT-UB

14-11-1998

V/v sử lý thanh toán nợ giai đoạn 2

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

4/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - SẢN XUẤT KINH DOANH

38

Chỉ thị

08/CT-UB

19-02-1991

V/v tăng cường chỉ thị quản lý Nhà nước chống hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

 Toàn bộ văn bản

Nội duug không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

39

Chỉ thị

03/CT-UB

08-01-1992

Triển khai thực hiện Luật doanh nghiệp tư nhân Luật công ty

 Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết trong giai đoạn hiện nay

 

40

Chỉ thị

44/CT-UB

22-4-1992

Triển khai thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

41

Chỉ thị

32/CT-UB

21-4-1992

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/TTg và các Thông tư hướng dân của Bộ Tài chính, Bộ thương mại trong việc quản lý dịch vụ xuất nhập khẩu lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

42

Quyết định

38/QĐ-UB

144)1-1994

V/v mở chợ Cửa khẩu Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

Chợ hiện nay không hoạt động

 

43

Chỉ thị

26/CT-UB

03-02-1995

Về tăng cường phối hợp các ngành trong công tác kiểm tra cấp giấy phép giết mổ gia súc

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

44

Chỉ thị

06/CT-UB

14-4-1997

V/v chuyển đổi và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã ngày 20/3/1996

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

5/ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

45

Quyết định

43/QĐ-UB

21/10/1991

Một số quy định tạm thời về quản lý bảo vệ rừng và sử dụng lâm sản

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, hình thức văn bản không bảo đảm thiếu QĐ chính ban hành

 

 

6/ XÂY DỤNG CƠ BẢN

46

Quyết định

09/QĐ-UB

4-11-1991

Đăng ký hành nghề kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng thiết kế và thi công xây dựng

 Toàn bộ văn bản

- Bốn văn bản này thực hiện Nghị định 177/CP nhưng đến nay Nghị định 177/CP đã hết hiệu lực và Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/CP (ngày 16/7/96) thay thế Nghị định 177/CP và UBND tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 09/01/1997 triển khai thực hiện Nghị định 42/CP

 

47

Quyết định

129/QĐ-UB

05-5-1992

V/v quản lý thống nhất nguồn vật liệu xây dựng trong toàn tỉnh

 Toàn bộ văn bản

 

 

48

Quyết định

203/QĐ-UB

25-9-1993

- V/v ban hành quy chế hành nghề xây dựng

 Toàn bộ văn bản

 

 

49

Chỉ thị

14/CT-UB

05-7-1994

Về một số biện pháp lớn nhằm thực hiện tốt Quyết định số 92/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

 Toàn bộ văn bản

 

 

 

7/ GIAO THÔNG VẬN TẢI

50

Quyết định

15/QĐ-UB

30-1-1993

V/v phong tỏa đường sông đang xây dựng

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

51

Quyết định

126/QĐ-UB

01/6/1993

V/v ban hành quy định tạm thời về mức xử phạt kinh tế đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý vận tải

 Toàn bộ văn bản

Đến nay thực hiện theo NĐ 39, 40/CP ngày 05/7/1996

 

52

Chỉ thị

04/CT-UB

26-3-1994

V/v thực hiện an toàn giao thông

 Toàn bộ văn bản

Không cần thiết vì hiện nay thực hiện theo NĐ 49/CP năm 1995

 

 

8/ GIÁ CẢ

53

Quyết định

207/QĐ-UB

20-8-1992

Giá bán muối i ốt trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

54

Quyết định

233/QĐ-UB

11-9-1992

- Về giá bán lẻ thuốc trừ sâu

Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

55

Quyết định

323/QĐ-UB

22-9-1992

Về giá bán kim khí

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

56

Quyết định

24/QĐ-UB

22-9-1992

- Về giá bán buôn xi măng (P400)

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

57

Quyết định

240/QĐ-UB

22-9-1992

Về quản lý giá

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiệu nay

 

58

Quyết định

241/QĐ-UB

22-9-1992

Vé giá bán buôn xi măng

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

59

Quyết định

266/QĐ-UB

26-9-1992

- Giá thóc đưa vào dự trữ

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

60

Quyết định

274/QD-UB

08-10 992

V/v điều chỉnh giá vật liệu trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ van hân

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiệu nay

 

61

Quyết định

314/QĐ-UB

05-11-1992

- Giá thóc bán đổi hạt giống Su hào Sa Pa

Toàn bộ văn bàu

- Nội dung không phù bợp với tình hình thực tế

 

62

Quyết định

358/QĐ-UB

18-12-1992

Quy định giá thu tiền nuôi rừng đối với thào quả

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

63

Quyết định

253/QĐ-UB

24-11-1993

- Về giá bán lẻ xi măng tại các huyện, thị xã (Xi măng FC 30)

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

64

Quyết định

117/QĐ-UB

19-5-1994

- Về thống nhất giá bán buôn, bán lẻ xi măng PC30 Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù liựp với tình hình thực tế

 

65

Quyết định

414/QĐ-UB

14-10-1995

- Cước vận chuyển lương thực và giá bán lương thực có trợ cước vận chuyển

 Toàn bộ văn bản

- Nôi dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

66

Quyết định

176/QĐ-UB

22-8-1997

- V/v quy định cước bốc xếp qua cầu Bảo Nhai

 Toàn bộ văn bản

- Hiện nay không còn hoạt động

 

67

Quyết định

50/QĐ-UB

27-3-1998

Về phương án trợ giá, cước vận chuyển muối i ốt

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

IV/ VĂN HÓA XÃ HỘI

 

1/ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

68

Chỉ thị

18/CT-UB

17-8-í 993

Giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

69

Quyết định

66/QĐ-UB

26-3-1994

V/v điều chỉnh học bổng cho học sinh các trường dân tộc nôi trú

 Toàn bộ văn bản

Nối dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

2/ VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO

70

Quyết định

19/QĐ-UB

17-02-1992

Quy định việc khen thưởng xử phạt trong việc thực hiện quy định về quản lý hoạt động văn hoá, thông tin thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

- Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế

 

 

3/ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

71

Chỉ thị

02/CT-ƯB

19-11-1991

V/v chống và cấm trồng cây thuốc phiện

 Toàn bộ văn bản

Bộ luật hình sự sửa đổi quy định cụ thể

 

72

Chỉ thị

05/CT-UB

27-11-1991

V/v thực hiện các biện pháp phòng chống SiDa

 Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS

 

73

Chỉ thị

25/CT-UB

15-9-1992

V/v tiếp tục thực hiện việc cấm trổng cây thuốc phiện, lưu thông sử dụng cây thuốc phiện

 Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo BLHS

 

74

Chỉ thị

29/CT-UB

28-10-1992

V/v phòng chống tệ nạn số đề trên địa bàn thị xã Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo NĐ 49/CP xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

 

 

4/ BẢO HIỂM

75

Chỉ thị

1l/CT-UB

19-3-1992

Triển khai công tác Bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết

 

76

Chỉ thị

03/CT-UB

18-12-1992

Triển khai thực hiện bảo hiểm y tế

 Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết

 

77

Chỉ thị

18/CT-UB

07-8-Ì995

Thực hiện bảo hiểm các phương tiện cơ giới đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai và bảo hiểm công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình tình thực tế hiện nay

 

78

Chỉ thị

23/CT-UB

14-9-1996

Thực hiện bảo hiểm các công trình xây đựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

5/ Y TẾ

79

Chỉ thị

16/cr-UB

23-4-1992

V/v dùng muối i ốt để phòng chống bệnh bướu cổ và cấm lưu thông, kinh doanh muối chưa trộn i ốt

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

80

Chỉ thị

26/CT-UB

23-9-1992

Tăng cường quản lý thị trường thuốc và công tác khám chữa bệnh tư nhân

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

 

6/ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

81

Chỉ thị

07/CT-UB

19-12-1991

V/v triển khai thực hiện Nghị định của HĐBT thi hành Pháp lệnh đo lường và Pháp lệnh chất lượng hàng hóa

 Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

 

82

Chỉ thị

17/CT-UB

16-8-1993

Về một số công tác cấp bách bảo vệ môi trường

 Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường

 

83

Chỉ thị

32/CT-UB

23-12-1994

V/v thực hiện Nghị định 175/CP hưởng dẫn thi hành Luật Môi trưởng

 Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết

 

84

Chỉ thị

15/CT-UB

05-7-1995

V/v thực hiện Nghị định 35/HĐBT ngày 28/01/1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ

 Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết

 

 

V/ LĨNH VỰC KHÁC

85

Chỉ thị

02/CT-UB

15-2-1993

V/v triển khai thực hiện Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em

Toàn bộ văn bản

Không còn cần thiết

 

86

Chỉ thị

17/CT-UB

09-8-1996

V/v tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

 Toàn bộ văn bản

Thực hiện theo Luật khiếu nại tố cáo đã ban hành năm 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/1999/QĐ-UB ngày 27/05/1999 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến 31/12/1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97