Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1277/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Số hiệu: 1277/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Thực hiện Thông báo kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng;

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng ở tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện công văn số 2477-CV/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tổ chức TW;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh LĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 ;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm Công báo, Web VP;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

KẾ HOẠCH

THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các sở, ban, ngành, địa phương.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

b) Phát hiện, thu hút và lựa chọn người có đức, có tài, gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý; đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

d) Việc tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm người trúng tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

đ) Hội đồng thi tuyển, các ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo quy chế thi tuyển; đảm bảo tính chính xác, khách quan dân chủ và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. VỊ TRÍ THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: 03 vị trí gồm:

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu;

- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu

- Phó Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm: 01 chỉ tiêu.

- Mỗi vị trí dự tuyển phải có ít nhất 02 ứng viên tham gia dự tuyển trở lên (nếu có 01 người tham gia thì không tổ chức thi vị trí đó).

2. Đối tượng tham gia dự tuyển

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển cán bộ lãnh đạo;

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch chức danh tương đương có đủ điều kiện bổ nhiệm đang công tác tại cơ quan đơn vị khác có chức năng nhiệm vụ tương tự (sở, ban, ngành cấp tỉnh và phòng, ban cấp tỉnh, huyện).

Ví dụ: Thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thì các đối tượng sau đây được quyền đăng ký tham gia dự tuyển:

- Đối tượng hiện không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng đang công tác tại các sở, ban, ngành khác, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó giám đốc cấp Sở hoặc tương đương.

- Đối tượng đang công tác trong cùng lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở, hoặc tương đương, đang công tác tại các sở, ban, ngành khác và ở các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và tương đương trở lên.

d) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển: Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và đồng ý bằng văn bản. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển phải có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phòng cấp sở, cấp huyện và tương đương trở lên.

đ) Các trường hợp sau đây không được dự tuyển:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện, được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

3. Điều kiện tiêu chuẩn

a) Tiêu chuẩn chung:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chức danh được quy định tại Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Lâm Đồng, các quy định của bộ, ngành và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn:

- Có trình độ chuyên môn: từ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí chức danh có nhu cầu thi tuyển;

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có lịch sử chính trị, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

- Được lãnh đạo và cấp ủy Đảng cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liền kề đến thời điểm thi tuyển;

- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu; có đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ;

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

- Đối với vị trí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Có bằng chuyên môn từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến quản lý đất đai; khoáng sản; tài nguyên; môi trường; trắc địa bản đồ.

- Đối với vị trí Phó Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Có bằng chuyên môn từ Đại học trở lên các chuyên ngành về trồng trọt; bảo vệ thực vật.

- Đối với vị trí Phó Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm: Có bằng chuyên môn từ Đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh; kiến trúc; xây dựng, du lịch.

4. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản khai lý lịch theo mẫu 2c/BNV có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển (mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản tự nhận xét quá trình công tác 03 năm gần nhất, được cơ quan đơn vị đang công tác xác nhận;

- Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển;

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32 cm (số lượng 02 bộ).

5. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

a) Quyền của người tham gia dự tuyển:

- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

- Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết, trình bày Đề án.

- Được bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn đã được cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn thông qua.

b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển:

- Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức thi viết

- Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định cụ thể cho từng chức danh thi tuyển.

- Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

- Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày đề án

a) Nội dung thi trình bày Đề án theo chủ đề được Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn do Ban đề thi chuẩn bị gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những khuyết điểm, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp cho cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Thành phần tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự tuyển, gồm:

- Hội đồng thi tuyển.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt, đại diện của các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan sử dụng chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự tuyển.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành và quyết định việc người dự tuyển phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu cầu của chức danh tuyển chọn và thời gian trả lời chất vấn của người dự tuyển.

c) Thời gian trình bày Đề án từ 15 phút đến 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn từ 60 phút đến 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút. Trước 05 ngày thi trả lời chất vấn người dự tuyển phải nộp đề án đến Hội đồng thi tuyển.

d) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 03 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm. Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm của cả 03 phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

đ) Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

e) Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển sau khi kết thúc tổ chức thi trình bày Đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

g) Sau khi tổ chức xong phần thi trình bày Đề án, Hội đồng thi tuyển báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp xem xét, thống nhất người trúng tuyển (trong số những người đạt trên 50 điểm) để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định.

b) Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người trúng tuyển.

IV. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN THI TUYỂN

1. Thông báo kế hoạch thi tuyển

Sau khi kế hoạch được phê duyệt và ban hành, UBND tỉnh thông báo kế hoạch thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 01 lần), trên Website của UBND tỉnh Lâm Đồng (dùng chung với Website của Văn phòng UBND tỉnh), niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; Sở Nội vụ và các sở, ngành sử dụng chức danh tuyển chọn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

3. Thẩm định hồ sơ, báo cáo danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng chức danh thi tuyển báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, tuyển chọn, quyết định danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, bảo đảm nguyên tắc có số dư (ít nhất có 02 người tham gia dự tuyển vào 01 chức danh tuyển chọn).

4. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi

Danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; Sở Nội vụ và các sở, ngành sử dụng chức danh tuyển chọn trong thời hạn 15 ngày trước khi tổ chức thi tuyển để cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể kiểm tra, giám sát.

5. Thành lập Hội đồng thi tuyển

Sau khi có danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phó Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng.

Hội đồng thi tuyển có từ 9 - 11 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: là 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ;

d) Các ủy viên khác của Hội đồng:

- Giám đốc/Thủ trưởng và Bí thư cấp ủy của tổ chức cơ sở Đảng của các sở, ban, ngành có vị trí thi tuyển;

- Một số ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan;

- Mời chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về chuyên ngành, lĩnh vực của vị trí thi tuyển.

Các thành viên của Hội đồng thi tuyển phải là người không có vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng là người dự thi và những người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật

Trường hợp người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được cơ cấu tham gia trong Hội đồng thi tuyển, nhưng thuộc trường hợp không được cử tham gia Hội đồng thi tuyển theo quy định này thì cử cấp phó của người đứng đầu tham gia.

6. Quy trình thi tuyển

a) Tổ chức thi viết: Người dự tuyển thực hiện bài thi viết theo các nội dung Hội đồng thi tuyển thông báo; người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án;

b) Xây dựng đề án: Người dự tuyển có thời hạn 15 ngày thâm nhập đơn vị để xây dựng đề án theo chủ đề Hội đồng thi tuyển quyết định và nộp đề án cho Hội đồng thi tuyển trước ngày thi trình bày đề án là 05 ngày.

c) Thi trình bày đề án: Người dự tuyển thi trình bày đề án và trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

- Khung thời gian thực hiện kế hoạch thi tuyển: Từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2018.

- Địa điểm: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thi tuyển

a) Sở Nội vụ tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Thông báo kế hoạch thi tuyển trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, Website Văn phòng UBND tỉnh và niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Tổng hợp hồ sơ ứng viên, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển.

- Công khai danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và niêm yết tại trụ sở các cơ quan, đơn vị;

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thi tuyển;

b) Hội đồng thi tuyển:

- Thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát...

- Tổ chức thi viết và chấm bài thi viết; thông báo kết quả thi viết; nhận đơn phúc khảo; chấm phúc khảo.

- Thông báo danh sách ứng viên đủ điểm thi bảo vệ đề án; giới thiệu ứng viên nghiên cứu thực tế để ứng viên xây dựng Đề án. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị sử dụng vị trí dự tuyển có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức hướng dẫn ứng viên nghiên cứu tình hình đơn vị;

- Tiếp nhận đề án của ứng viên và chuyển đề án dự thi đến thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm xây dựng đề án.

- Tổ chức thi trình bày đề án.

- Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, thống nhất danh sách trúng tuyển và lập hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

2. Kinh phí tổ chức thi tuyển:

Sở Nội vụ xây dựng dự toán, kinh phí tổ chức thi tuyển theo Văn bản số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng, dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh

a) Các sở, ngành có chức danh thi tuyển tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển;

b) Các cơ quan, đơn vị có người dự thi tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi chuẩn bị đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

c) Văn phòng UBND tỉnh: bố trí địa điểm công khai kế hoạch, danh sách ứng viên thi tuyển và địa điểm thi tuyển theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển;

d) Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, cử cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện một số nội dung khác có liên quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1277/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125