Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 1275/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DO UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 135/TTr-STC ngày 10 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy ĐN;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- UBMTTQVN TP ĐN và các đoàn thể;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Văn phòng UBND TP: CVP, NCPC;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 1275 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Stt

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

05/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 70/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

2

07/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 71/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

3

10/2004/QĐ-UB ngày 9/01/2004

Về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 72/2014/ NQ-HĐND ngày 11/12/ 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

4

27/2006/QĐ-UBND ngày 28/03/2006

Về việc bổ sung nội dung thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 72/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố và không còn phù hợp với tình hình thực tế

5

12/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004

Về việc quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 73/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

6

45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 76/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

7

03/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

06/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Về việc sửa đổi Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng

9

09/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước và vào công trình thủy lợi

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 77/ 2014/NQ-HĐND ngày 11/ 12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

10

43/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21