Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1269/QĐ-UBND-HC Kế hoạch thanh tra Đồng Tháp 2016

Số hiệu: 1269/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 09/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 158/TTr- TTr ngày 23 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 (kèm Kế hoạch thanh tra số 16/KH-TTr ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra Tỉnh và Danh mục các Đoàn thanh tra).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định cho tiến hành thanh tra theo quy định. Đồng thời, khi tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, tránh không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp gây khó khăn cho tổ chức và doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Giao Chánh Thanh tra Tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chánh Thanh tra Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP I, II;
- Thanh tra Chính phủ (VP, Cục III);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Kh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

DANH MỤC

CÁC ĐOÀN THANH TRA NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

1

Sở Giao thông vận tải

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của Tỉnh do Sở làm chủ đầu tư.

45 ngày

Giai đoạn 2010 - 2015

Quý I/2016

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm; cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Sở làm chủ đầu tư.

45 ngày

Năm 2015

Quý II/2016

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra việc thực hiện vốn đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh do Sở làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Ban Quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

45 ngày

Giai đoạn 2014 - 2015

Quý II/2016

4

Sở Y tế

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh; mua sắm thuốc, vật tư, đầu tư trang thiết bị, công trình y tế; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 - 2015.

45 ngày

Giai đoạn 2014 - 2015

Quý III/2016

5

UBND huyện Tam Nông

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thu tiền sử dụng đất, chi đầu tư phát triển, quản lý, sử dụng đất công, đất bãi bồi, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

45 ngày

Năm 2015

Quý I/2016

6

UBND thành phố Sa Đéc

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thu tiền sử dụng đất, công tác đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

45 ngày

Năm 2015

Quý III/2016

* Ghi chú: Đối với các chương trình, đề án, công trình, dự án phạm vi thanh tra từ khi bắt đầu, đang triển khai thực hiện đến kết thúc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1269/QĐ-UBND-HC ngày 09/11/2015 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73