Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 1263/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1263/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 315/TTr-SNV ngày 01 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm LTLS-Sở Nội vụ;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các phòng CV, HCQT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2020)

Số TT

Tên cơ quan lưu trữ

Ghi chú

I

Các cơ quan cấp tỉnh

 

1

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

2

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

II

Cơ quan tương đương cấp sở, ngành

 

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

 

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

 

III

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3

Sở Giao thông Vận tải

 

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5

Sở Công Thương

 

6

Sở Khoa học và Công nghệ

 

7

Sở Nội vụ

 

8

Sở Ngoại vụ

 

9

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

11

Sở Tài chính

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

13

Sở Thông tin và Truyền thông

 

14

Sở Tư pháp

 

15

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

16

Sở Xây dựng

 

17

Sở Y tế

 

18

Thanh tra tỉnh

 

19

Ban Dân tộc

 

IV

Các cơ quan của tỉnh có chức năng quản lý nhà nước

 

1

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

2

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

 

3

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn

 

V

Các đơn vị lực lượng vũ trang, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

 

1

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

2

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

3

Công an tỉnh Lạng Sơn

 

4

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

 

VI

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

1

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn

 

3

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

 

VII

Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh

 

1

Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

 

2

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

 

3

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

 

4

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

 

5

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn

 

6

Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

 

7

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

 

8

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

 

VIII

Các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty Nhà nước được tổ chức, hoạt động ở cấp tỉnh

 

1

Viễn thông tỉnh Lạng Sơn

 

2

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

 

3

Công ty Điện lực Lạng Sơn

 

4

Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin

 

5

Chi nhánh Viettel Lạng Sơn

 

IX

Các ngân hàng có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

 

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

 

2

Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

 

X

Các Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập có 100% vốn nhà nước

 

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

 

2

Công ty TNHHMTV Khai thác công trình thủy lợi

 

XI

Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước

 

1

Hội Văn học Nghệ thuật

 

2

Hội Chữ thập đỏ

 

3

Hội Nhà báo

 

4

Hội Đông y

 

5

Hội Làm vườn

 

6

Liên minh Hợp tác xã

 

XII

Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

1

Thành phố Lạng Sơn

 

2

Huyện Bắc Sơn

 

3

Huyện Bình Gia

 

4

Huyện Cao Lộc

 

5

Huyện Chi Lăng

 

6

Huyện Đình Lập

 

7

Huyện Hữu Lũng

 

8

Huyện Lộc Bình

 

9

Huyện Tràng Định

 

10

Huyện Văn Lãng

 

11

Huyện Văn Quan

 

Tổng cộng 67 cơ quan cơ quan, tổ chức./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17