Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An".

Điều 2.

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì đề án, báo cáo, dự thảo văn bản căn cứ chương trình công tác chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo, dự thảo văn bản; tổ chức thẩm định trước khi trình UBND tỉnh; định kỳ hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo UBND tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 126 ngày 10 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh)

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRÌNH TẠI PHIÊN HỌP CỦA UBND TỈNH

Ngoài các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính (do các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ chuẩn bị) và các nội dung trong chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau đây:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

Tháng 1

1. Các nội dung chuẩn bị làm việc với Bộ Chính trị: Báo cáo tổng kết Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2012; Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh Nghệ An năm 2013

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

3 Báo cáo lựa chọn phương án vị trí xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Nghệ An theo đề nghị của Sở Xây dựng

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

4. Nghe và cho ý kiến để trình Thường vụ Tỉnh ủy về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ số 19- NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Đề án " Tăng cường xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2016".

Đ/c Hồ Đức Phớc

BCH Quân sự tỉnh

Tháng 2

1. Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An thời kỳ 2011 - 2015 có tính đến năm 2020

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011 - 2020

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Công Thương

Tháng 3

1. Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

2. Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT.TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện NQTW5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đ/c Lê Xuân Đại

Liên minh HTX

3. Đề án Thành lập Chi cục Biển và Hải đảo

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên & MT

4. Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Thông tin & TT

5. Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển lực lượng doanh nhân khu vực nông nghiệp, nông thôn

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

6. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

UBND thành phố Vinh

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch hệ thống trường trọng điểm tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

8. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu Chính Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Thông tin và Truyền thông

9. Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

10. Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11. Quyết định quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

12. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức thu, quản lý, sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

13. Dự thảo Nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

14. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong xử lý, cấp giấy phép xây dựng trạm BTS (bao gồm các trạm đã xây dựng chưa có giấy phép và cấp mới)

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Thông tin và Truyền thông

15. Dự thảo Nghị quyết thông qua chính sách ưu đãi, hỗ trợ dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

16. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 257/2008/NQ- HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 4

1. Đề án hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng; huyện Xăm Tẩy, tỉnh Hủa Phăn của Lào về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương.

Đ/c Hồ Đức Phớc

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

2. Công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Đề án Rà soát, xác định phạm vi, ranh giới, hiện trạng rừng của các chủ rừng có cung ứng DVMTR của từng cơ sở sử dụng

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Chính sách hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

5. Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao danh hiệu cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

6. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Nội vụ

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

8. Đề án nâng cấp lễ hội Làng Sen thành lễ hội quốc gia

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9. Đề án quy hoạch tượng đài và tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An; việc thực hiện quy hoạch Văn Miếu Vinh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

(Chậm nhất tháng 6/2013)

11. Quy định quản lý tài chính đối với hoạt động của Cổng thông tin điện tử Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Thông tin và TT

12. Dự thảo Nghị quyết về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí khai thác và sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

13. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí cho xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

14. Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Thị trấn Nam Đàn

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

Tháng 5

1. Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đ/c Hồ Đức Phớc

UBND thành phố Vinh

Sở Xây dựng

2. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân;

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

3. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "dồn điền đổi thửa".

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Báo cáo dự thảo của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

5. Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2013 và dự kiến kế hoạch biên chế công chức năm 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

6. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Đ/c Lê Xuân Đại

Ban Dân tộc

7. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

8. Đề án Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Đ/c Lê Xuân Đại

Liên minh HTX

9. Sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 về vệc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học XH&NV, đề tài nghiên cứu KH&PT công nghệ và dự án SXTN cấp tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

10. Sửa đổi Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 về việc xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

11. Dự thảo Nghị quyết HĐND thông qua Quy định về một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh Nghệ An

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

12. Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14. Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

15. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Giao thông Vận tải

Tháng 6

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Thanh Tra tỉnh

5. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Đ/c Thái Văn Hằng

Thanh Tra tỉnh

6. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 255/NQ-HĐND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2009-2015 có tính đến 2020

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

7. Đề án thành lập Quỹ phát triển Nhà ở tỉnh Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Tài chính

8. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Công Thương

9. Quy chế tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội VHNT tỉnh

10. Đề án thành lập, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

11. Cơ chế chính sách xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Giao thông và Vận tải

12. Đề án "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020"

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 7

1. Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình số 16- CTr/TU ngày 01/7/2003 của Tỉnh ủy (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị TW7 (khóa IX) về công tác tôn giáo

Đ/c Thái Văn Hằng

Ban Tôn giáo

3. Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến năm 2020

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

4. Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Đ/c Hồ Đức Phớc Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Công Thương

5. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, phương hướng năm học 2013 - 2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

6. Dự thảo Nghị quyết về thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

UBND thành phố Vinh

7. Đề án nâng cao chất lượng dạy và học trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 8

1. Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2030.

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 239 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ; Kế hoạch kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Vinh, 20 năm Đô thị loại II, 5 năm Đô thị loại I.

Đ/c Hồ Đức Phớc

UBND thành phố Vinh

3. Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc.

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

4. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Quy định mức thu lệ phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2013 - 2014

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

5. Dự thảo Nghị quyết thông qua mức trang bị tập luyện thường xuyên của huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Dự thảo Nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

7. Dự thảo Nghị quyết về mức thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tháng 9

1. Công tác đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm (gắn với rà soát nợ XDCB từ nguồn NSNN và TPCP và điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2013)

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2010 -2015

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về ứng dụng và phát triển công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2020.

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Khoa học và Công nghệ

5. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2010 - 2015.

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Đề án luân chuyển cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

7. Quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Công Thương

8. Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh đến năm 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9. Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch tại Khu di tích Kim Liên”

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10

1. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình số 19 -Ctr/TU về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đ/c Hồ Đức Phớc

Bộ CH Quân sự tỉnh

3. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa X) về công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Tỉnh đoàn

4. Báo cáo Kết quả sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2010 và những năm tiếp theo

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

5. Báo cáo thực hiện các chương trình, dự án theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất tỉnh Nghệ An năm 2014

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 11

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH năm 2013, Kế hoạch năm 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013; định hướng kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

3. Đánh giá kết quả xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4. Đề án nâng cấp Lễ hội du lịch Cửa Lò thành lễ hội cấp tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở VHTT và DL phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò

5. Dự thảo Nghị quyết sử đổi, bổ sung Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

6. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

7. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSNN địa phương và phương án phân bổ NSĐP năm 2014

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

8. Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

9. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014

Đ/c Thái Văn Hằng

Thanh Tra tỉnh

12. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Nội vụ

Tháng 12

1. Đề án nâng cấp Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An thành Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực Bắc Trung bộ

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

Sở Y tế

2. Quy chế tổ chức Liên hoan, Hội thi, Hội diễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Văn hóa, TT&DL

3. Quyết định Bổ sung, điều chỉnh, quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Thanh Tra tỉnh

5. Đề án Đổi mới và phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Đ/c Lê Xuân Đại

Liên minh Hợp tác xã

6. Điều chỉnh, bổ sung " Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản (trừ khoáng sản VLXD) trên địa bàn tỉnh"

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Công Thương

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN DO CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH TRỰC TIẾP LÀM VIỆC VỚI CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG LĐ CHỈ ĐẠO

PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ CHUẨN BỊ

Tháng 1

1. Chỉ đạo phân công chuẩn bị, rà soát nội dung tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Quý Tỵ 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Gặp mặt cuối năm và đón Tết cổ truyền cùng các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

3. Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Cục Thuế tỉnh

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Tiếp nhận hài cốt Liệt sỹ hy sinh ở Lào quy tập đưa về nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào (huyện Anh Sơn)

Đ/c Lê Xuân Đại

BCH Quân sự tỉnh

6. Làm việc với các tỉnh nước bạn Lào bàn kế hoạch triển khai hợp tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đ/c Lê Xuân Đại

BCH Quân sự tỉnh

7. Tổng kết tình hình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2008/QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Xây dựng

8. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

9. Họp Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở, ký kết chương trình phối hợp hiệp đồng giữa Bộ CH Quân sự tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Đ/c Hồ Đức Phớc Đ/c Lê Xuân Đại

BCH Quân sự tỉnh

10. Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL năm 2013

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

11. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

12. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

13. Đề án di chuyển từ bệnh viện cũ đến Bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam

Đ/ Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

14. Chỉ thị triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

Tháng 2

1. Tổ chức Họp báo, đón tiếp đại biểu và gặp gỡ các nhà đầu tư, tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Quý Tỵ 2013.

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Họp giải quyết các trường hợp Doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách; Giải quyết các trường hợp Doanh nghiệp thuê đất tại các Khu Công nghiệp

Đ/c Thái Văn Hằng

Cục Thuế tỉnh

3. Tiếp đoàn đại biểu của 3 tỉnh nước bạn Lào sang chúc tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

4. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

5. Hội nghị triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

6. Đề án "Khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen tỉnh Nghệ An"

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Khoa học và Công nghệ

7. Đề án "Hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững"

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tháng 3

1. Họp Hội đồng rà soát, xét duyệt các thôn, bản đặc biệt khó khăn và các xã khu vực I, II, III

Đ/c Lê Xuân Đại

Ban Dân tộc

2. Đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

Liên đoàn lao động tỉnh

3. Họp Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tổng kết việc thực hiện của Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đ/c Thái Văn Hằng

Cục Thuế tỉnh

4. Quy định về quản lý thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp & PTNT

5. Hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt, bão năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

BCH Quân sự tỉnh

6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị vận động viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

7. Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

8. Kế hoạch phối hợp với UB biên giới QG - Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ khánh thành công trình mốc đại 460, công bố khai trương cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy - Nậm Om

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

9. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

10. Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (Quý I)

Đ/c Thái Văn Hằng

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

11. Ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ công chức, viên chức của ngành Y tế tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

12. Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2030

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp & PTNT

Tháng 4

1. Đề án công khai minh bạch các định hướng, cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đề án xây dựng cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Họp bàn để đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

4. Họp triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Đ/c Thái Văn Hằng

Cục Thuế tỉnh

5. Quy định về việc hỗ trợ thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Công Thương

6. Tiếp nhận hài cốt Liệt sỹ hy sinh ở Lào quy tập đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương

Đ/c Lê Xuân Đại

BCH Quân sự tỉnh

7. Làm việc với các tỉnh nước bạn Lào bàn kế hoạch triển khai hợp tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đ/c Lê Xuân Đại

BCH Quân sự tỉnh

8. Hệ thống thoát nước chống ngập úng trên địa bàn thành phố Vinh.

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

UBND thành phố Vinh

9. Đánh giá hoạt động của lực lượng TNXP-XDKT, định hướng sắp xếp, tổ chức hoạt động của LLXNXP phù hợp với tình hình mới

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Tỉnh Đoàn Nghệ An

10. Đề án thành lập các đội TNTN tham gia ứng phó, phòng chống lụt bão

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tỉnh Đoàn Nghệ An

11. Đề án đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Tỉnh Đoàn Nghệ An

12. Đề án Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường

Đ/c Đinh Viết Hồng

Tỉnh Đoàn Nghệ An

13. Đoàn công tác đi chúc tết các tỉnh nước bạn Lào

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

14. Làm việc với Đại sứ Nhật Bản

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

15. Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Thông tin và Truyền thông

16. Phát huy hiệu quả các Khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh sản xuất, chế biến nông lâm, thủy hải sản, khu công nghệ cao

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Ban QL KKT Đông Nam

17. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

Tháng 5

1. Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Xây dựng

2. Đề án Tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

Đ/c Lê Xuân Đại

Liên minh HTX

3. Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

BCH Quân sự tỉnh

4. Diễn tập KVPT năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

BCH Quân sự tỉnh

5. Diễn tập Phòng chống bão lụt năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

BCH Quân sự tỉnh

7. Làm việc với Đoàn công tác các tỉnh Vương quốc Thái Lan

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

8. Hội nghị vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào Nghệ An tổ chức tại Hà Nội

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

9. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

10. Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6

1. Chính sách phát huy vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (Bí thư, CT.HĐND, CT.UBND); các sở, ban, ngành cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu

Đ/c Lê Xuân Đại

Ban Dân tộc

2. Đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X).

Đ/c Hồ Đức Phớc

Vp UBND tỉnh; Thanh Tra tỉnh

3. Quy hoạch tiêu úng vùng Nam - Hưng - Nghi và TP. Vinh

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp& PTNT

4. Biên chế ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vinh

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

UBND thành phố Vinh

5. Thăm và làm việc tại tỉnh Cootes d'A rmo và dự Hội nghị hợp tác Phi tập trung tại thành phố Brest - Pháp

Đ/c Hồ Đức Phớc Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

6. Lễ khánh thành công trình Mốc quốc giới số 460 và khai trương cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy - Nậm Om cấp Nhà nước

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

7. Làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng khoảng thăm và làm việc tại Nghệ An

Đ/c Hồ Đức Phớc Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

8. Làm việc với Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các doanh nghiệp thăm và làm việc tại Nghệ An

Đ/c Hồ Đức Phớc Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

9. Thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

10. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

11. Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2012)

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và MT

12. Đề án di chuyển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, bệnh viện Sản nhi, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Ung bướu.

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

13. Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (Quý II)

Đ/c Thái Văn Hằng

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Tháng 7

1. Đối thoại với doanh nghiệp

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Sơ kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

Hội Nông dân

3. Thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Viêng Chăn

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

4. Làm việc với Đại sứ Australia

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

5. Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gyonggi (Hàn Quốc)

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

6. Giao ban công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Ngoại vụ

Tháng 8

1. Khai trương “Trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc về xúc tiến đầu tư trên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An”

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đồ án quy hoạch mặt bằng tổng thể tu bổ tôn tạo cụm di tích lịch sử văn hóa Vua Mai

Đ/c Hồ Đức Phớc

UBND huyện Nam Đàn

3. Sửa đổi, bổ sung 'Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An".

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Công Thương

4. Quy định một số điều bắt buộc trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013- 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 1587/QĐ-UBND.TN ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Thăm và làm việc tại tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga) về việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

9. Chỉ thị của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 2003 sửa đổi

Đ/c Lê Xuân Đại

Liên minh HTX

Tháng 9

1. Tình hình xây dựng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tài chính

2. Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nghệ An

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Công Thương

3. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vùng chè công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013- 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Họp Hội đồng Bảo đảm QP - KVPT tỉnh

Đ/c Thái Văn Hằng

BCH Quân sự tỉnh

5. Làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng và Viên Chăn bàn kế hoạch hợp tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đ/c Lê Xuân Đại

BCh Quân sự tỉnh

6. Thăm và làm việc tại tỉnh Savẵnnakhệt (Lào)

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

7. Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tăng cường cán bộ y tế công tác tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Đề án 1816 của Bộ Y tế

Đ/c Nguyễn Xuân Đường

Sở Y tế

8. Tuần Lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

Tháng 10

1. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Quy hoạch tưới vùng sản xuất cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Điều tra, thu thập số liệu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 11

1. Làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và BIDV Việt Nam chuẩn bị tổ chức Gặp mặt các nhà Đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014

Đ/c Hồ Đức Phớc

Đ/c Huỳnh Thanh Điền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực Sông Bùng giai đoạn 2013 - 2020

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp &PTNT

3. Rà soát quy hoạch 3 loại rừng

Đ/c Đinh Viết Hồng

Sở Nông nghiệp &PTNT

5. Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh năm 2013

Đ/c Hồ Đức Phớc

BCH Quân sự tỉnh

6. Dự Hội nghị cấp cao các tỉnh sử dụng đường 8 và 12 của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan (tại Thái Lan)

Đ/c Lê Xuân Đại

Sở Ngoại vụ

7. Làm việc với các đoàn Đại sứ quán các nước tham và làm việc tại Nghệ An

Đ/c Hồ Đức Phớc

Sở Ngoại vụ

8. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014

Đ/c Thái Văn Hằng

Sở Tư pháp

Tháng 12

1. Tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội nông dân tỉnh năm 2013

Đ/c Đinh Viết Hồng

Hội Nông dân

2. Tổng kết đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đ/c Hồ Đức Phớc

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Hội nghị ký kết liên tịch tại Quân khu 4

Đ/c Hồ Đức Phớc

BCH Quân sự tỉnh

4. Họp Ban chỉ đạo XDCS, ký kết chương trình phối hợp hiệp đồng giữa BCHQS và các ban, ngành, đoàn thể

Đ/c Hồ Đức Phớc

BCH Quân sự tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180