Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1257/2006/QĐ-UBND-QNg về nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2006 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1257/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NGÃI

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số: 1257/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6 NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 184/2004/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;
Căn cứ kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ ngày 24 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2006 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình và quyết định một số nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2006, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai và phấn đấu hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong chương trình công tác quý II năm 2006 của UBND tỉnh.

- Trình HĐND tỉnh thông qua một số Đề án, dự án: Thành lập Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn giai đoạn 2006 - 2010; điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác năm 2006; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2007;

- Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025;

- Họp UBND tỉnh thông qua tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2006 đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; tổ chức hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm; chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; đề án phát triển Khu Kinh tế Dung Quất giai đoạn 2006-2010;

- Tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 1 năm 2006 nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân bị nạn;

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác chống dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng gia súc, không để lây lan; tăng cường công tác kiểm tra việc mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng; tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2005 và triển khai thực hiện công tác chống hạn, phòng cháy, chữa cháy rừng và xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2006; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân về sử dụng đất và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản, trong đó có các công trình giao thông: đường Di Lăng - Trà Trung, đường Trà Bồng - Trà Phong. Tiếp tục triển khai việc thực hiện công tác di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Nước Trong;

- Tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án lớn tại Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp và các dự án khác;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các công trình giao thông, thuỷ lợi; chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm năm 2006; chương trình 134 và các chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức Tháng Hành động về Trẻ em (từ 15/5 đến 30/6/2006) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho trẻ em và cho mọi gia đình;

- Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tổng kết năm 2005-2006 và triển khai công tác hè; xây dựng chương trình kiểm tra chất lượng học sinh trung học các cấp; xây dựng dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình;

- Tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện Đề án xoá nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010;

- Sơ kết 03 năm thực hiện cơ chế "một cửa"; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010;

- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2006 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010;

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu đặc biệt chú trọng phòng, chống cháy nổ; giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là an ninh, trật tự trong các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan xây dựng cụ thể Chương trình công tác của ngành, địa phương, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

 

                                    

PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1257/2006/QĐ-UBND-QNg về nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2006 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211