Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1244/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 08/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14 NGÀY 24/11/2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 848/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2018 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cQuyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09/4/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 982/TTr-SNV ngày 27/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nưc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

1. Bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ quy định tại Điểm a Khoản 3 Mục II của Kế hoạch như sau:

“- Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao;

- Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để giảm đầu mối, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hưng dẫn, chỉ đạo của Trung ương;

- Xây dựng Đề án chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để chờ nghỉ hưu và những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ.”

2. Bổ sung nhiệm vụ của Sở Tài chính quy định tại Điểm b Khoản 3 Mục II của Kế hoạch như sau:

“Hướng dẫn thực hiện khoán kinh phí đối với một số hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.”

3. Bổ sung nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành quy định tại Điểm c Khoản 3 Mục II của Kế hoạch như sau:

“Xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và trưởng, phó phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện;

- Triển khai quy định số lượng (tỷ lệ %) phó phòng và tương đương trên tổng số công chức trong 01 phòng, ban, chi cục, trung tâm của các sở, ban, ngành thuộc UBND tnh và phòng ban thuộc UBND cấp huyện; giảm tỉ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng”.

“Xây dựng Đề án tổ chức lại các chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành”.

4. Bổ sung 01 điểm (Điểm đ) quy định nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sau Điểm d Khoản 3 Mục II của Kế hoạch như sau:

“đ) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành 01 văn phòng phục vụ chung theo hướng dẫn, chỉ đo của Trung ương.”

(Phụ lục Danh mục Đề án, nhiệm vụ bổ sung đính kèm)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND t
nh;
- UBMT và các tổ chức CT-XH t
nh;
- Các đ
ơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT, MN, TL, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1244/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên đề án, nhim v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thi gian hoàn thành

1

Xây dựng Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tnh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCS Đảng UBND tỉnh

Đề án

Thực hiện theo tiến độ Trung ương quy định

2

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Sở Nội vụ

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Thường vTỉnh ủy; BCS Đảng UBND tỉnh

Báo cáo đề xuất

Thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019

3

Xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và trưởng, phó phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Quyết định

Năm 2018

4

Triển khai quy định số lượng (tỷ lệ %) phó phòng và tương đương trên tng số công chức trong 01 phòng, ban, chi cục, trung tâm của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và phòng ban thuộc UBND cp huyện.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Báo cáo

Thực hiện sau khi có Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn cp tỉnh, cấp huyện

5

Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Đề án

Thực hiện sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương

6

Xây dựng Đề án tổ chức lại các chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành

Các Sở, ban, ngành

Sở Nội vụ

UBND tnh

Đề án

Thực hiện từ năm 2019, hoàn thành trong năm 2020

7

Xây dựng Đề án chế độ, chính sách phù hợp đi với cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để chờ nghhưu và những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UBND tỉnh

Đề án

Thực hiện từ năm 2018

8

Hướng dẫn thực hiện khoán kinh phí đối với một số hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Sở Tài chính

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội

UBND tỉnh

 

Thực hiện từ năm 2019 và thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 08/05/2018 bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả kèm theo Quyết định 848/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88