Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1244/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 09/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1244/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

1. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (sau đây gọi là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin và là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin - Truyền thông.

2. Tạp chí là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tạp chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Tạp chí; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Ngành Tư pháp;

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Tạp chí; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao;

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, văn bản sau khi được Bộ trưởng phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tạp chí;

4. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí định kỳ, chuyên đề và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và giấy phép hoạt động của Tạp chí do cơ quan có thẩm quyền cấp;

5. Tổ chức các diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

6. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội về xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua hoạt động của Tạp chí;

7. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

8. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong phạm vi được giao; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

9. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

11. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

12. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

14. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

15. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Tạp chí theo quy định;

16. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Tạp chí:

Lãnh đạo Tạp chí gồm Tổng biên tập và không quá 03 (ba) Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí.

Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí; được Tổng biên tập phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Tạp chí; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực đã được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Tạp chí:

- Ban Biên tập;

- Ban Thư ký toà soạn;

- Phòng Trị sự.

Căn cứ vào yêu cầu công việc và điều kiện công việc, các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của Tạp chí có thể được thành lập tại một số địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức nêu trên của Tạp chí do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Tổng biên tập Tạp chí quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tạp chí sau khi được Bộ trưởng phê duyệt để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

d) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Tạp chí do Tổng biên tập quy định.

2. Biên chế của Tạp chí thuộc biên chế sự nghiệp của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng biên tập Tạp chí.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Tạp chí với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Tạp chí chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công phụ trách; tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tạp chí là chủ thể chịu trách nhiệm độc lập về các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Bộ thì Tạp chí có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà liên quan đến phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí thì Tạp chí có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Tạp chí với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Tạp chí và một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý báo chí của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí về những mặt hoạt động của công tác tư pháp;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc kiện toàn tổ chức, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ;

d) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 922/QĐ-BTP ngày 14/6/2007 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Các Tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, TCDCPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1244/QĐ-BTP ngày 09/06/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143