Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 124/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành: 17/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-CHK ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-CHK ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam”.

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 và Quyết định số 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị:

1. Phó Cục trưởng phụ trách:

Phó Cục trưởng phụ trách là Tổ trưởng Tổ Soạn thảo và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về chất lượng, tiến độ soạn thảo VBQPPL; thực hiện các nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ Soạn thảo theo quy định tại Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

2. Phòng chủ trì soạn thảo văn bản:

a) Đối với Đề cương chi tiết:

- Xây dựng và báo cáo Cục trưởng duyệt Đề cương chi tiết;

- Trước ngày 10 của tháng phải trình Đề cương chi tiết theo thời hạn quy định tại Chương trình xây dựng văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Phòng chủ trì soạn thảo gửi Hồ sơ cho Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế để thực hiện rà soát lần cuối Đề cương chi tiết trước khi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình Cục trưởng ký duyệt;

- Sau khi Cục trưởng ký trình Đề cương chi tiết, thực hiện việc phát hành theo quy định.

b) Đối với Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):

- Thực hiện các nhiệm vụ của Phòng chủ trì soạn thảo theo quy định tại Quy chế soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-CHK ngày 06/4/2018 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

- Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và gửi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế thẩm định theo quy định;

- Trước ngày 10 của tháng phải trình Dự thảo VBQPPL theo thời hạn quy định tại Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT, Phòng chủ trì soạn thảo gửi đầy đủ hồ sơ cho Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế để thực hiện rà soát lần cuối hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế trình Cục trưởng;

- Sau khi Cục trưởng ký trình Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc phát hành theo quy định.

c) Báo cáo Lãnh đạo Cục (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế) bằng văn bản hoặc thư điện tử về tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 20 hàng tháng.

d) Trưởng phòng Phòng chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo văn bản.

3. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế:

a) Tham gia đóng góp ý kiến đối với Đề cương chi tiết và Dự thảo văn bản để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính hệ thống, thống nhất trong hệ thống quy phạm pháp luật, nhất là các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

b) Rà soát văn bản trình Đề cương chi tiết và thực hiện thẩm định, rà soát lần cuối Hồ sơ trình Dự thảo các VBQPPL do Phòng chủ trì soạn thảo xây dựng trước khi trình Cục trưởng ký trình Bộ Giao thông vận tải.

c) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam. Hàng tháng báo cáo Cục trưởng về kết quả thực hiện Chương trình của Cục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế và Trưởng phòng các phòng thuộc Cục chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các PCT (để thực hiện);
- Các phòng thuộc Cục, VP và TTHK (để thực hiện);
- Lưu: VT, PCHTQT.

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-CHK của cục HKVN ngày 17/01/2023)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo và trình

Cơ quan phối hợp

Đề cương chi tiết

Dự thảo

Lãnh đạo Cục phụ trách

Ghi chú

Thời gian CQST trình Lãnh đạo Cục phụ trách

Thời gian CQST trình Bộ GTVT

Thời gian CQST trình Lãnh đạo Cục phụ trách

Thời gian CQST trình Bộ GTVT

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam1

Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế

Tất cả các phòng thuộc Cục, TTHK; các Cảng vụ hàng không

-

-

Đinh Việt Thắng

Quý I/2023 trình Bộ GTVT Hồ sơ đề nghị xây dựng

CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về khai thác cảng hàng không, sân bay

Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay

Tất cả các phòng thuộc Cục, TTHK; các Cảng vụ hàng không

-

Tháng 4/2023

Phạm Văn Hảo

Dự kiến Tháng 10/2023 Bộ GTVT trình Chính phủ

THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay

Tất cả các phòng thuộc Cục, TTHK

Đã trình

Tháng 8/2022

Đã trình

Tháng 11/2022

Hồ Minh Tấn

- Chuyển tiếp từ chương trình năm 2022.

- Dự kiến Tháng 5/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng.

4.

Thông tư quy định chi tiết về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không (thay thế Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013)

Phòng Tổ chức cán bộ

Tất cả các phòng thuộc Cục, TTHK

Tháng 01/2023

Trước ngày 15/3/2023

Trước ngày 23/3/2023

Phạm Văn Hảo

Dự kiến Tháng 7/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng.

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Phòng Vận tải hàng không

Tất cả các phòng thuộc Cục, TTHK

-

Trước ngày 15/6/2023

Trước ngày 23/6/2023

Đinh Việt Sơn

Dự kiến Tháng 11/2023 Vụ chủ trì trình Bộ trưởng.1 Thay thế Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/QĐ-CHK về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 17/01/2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


904

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!