Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/2001/QĐ-UB về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 124/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2001/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ;
Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ, về tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân quận-huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
Theo Thông báo số 240-TB/TU ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Ban Thường vụ Thành Ủy về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 130/TCCQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện, theo danh mục đính kèm.

Điều 2.- Chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện :

2.1- Chức năng :

2.1.1- Giúp Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý hành chính Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực công tác được phân công trên địa bàn quận-huyện.

2.1.2- Hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc phạm vi hoặc lĩnh vực công tác được phân công.

2.1.3- Kiểm tra hoạt động các đơn vị, cơ sở trên địa bàn quận-huyện trong việc chấp hành luật pháp, chính sách, quy định của Nhà nước.

2.2- Nhiệm vụ :

2.2.1- Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở quy hoạch tổng thể của quận-huyện đã được cơ quan Nhà nước cấp trên phê duyệt nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển ngành toàn thành phố.

2.2.2- Giúp Ủy ban nhân dân quận-huyện cụ thể hóa để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận-huyện ; các chủ trương, chích sách của Đảng và Nhà nước ; các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của ngành cấp trên và của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2.3- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở thuộc ngành của quận-huyện, bao gồm các thành phần kinh tế ; thực hiện kế hoạch, các quy trình quy phạm, các định mức kinh tế kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, thực hiện các chính sách, chế độ và quy định của Nhà nước và ngành cấp trên.

2.2.4- Giúp Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành của quận-huyện.

2.2.5- Giúp Ủy ban nhân dân quận-huyện theo dõi, kiểm tra hoạt động các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, đóng trên địa bàn quận-huyện trong việc chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Mỗi phòng chuyên môn có Trưởng phòng phụ trách và có một số Phó trưởng phòng giúp việc.

Trưởng các phòng chuyên môn được sử dụng con dấu quốc huy của Ủy ban nhân dân quận-huyện theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

Điều 4.- Tổng biên chế, quỹ lương hành chánh của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm ; Ủy ban nhân dân quận-huyện căn cứ vào biên chế chung và tình hình cán bộ của quận-huyện mình để phân bổ biên chế cho các phòng chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.

Điều 5.- Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố hướng dẫn triển khai Quyết định này và hướng dẫn Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX ngày 25 tháng 01 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 7
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- VPTU và các Ban TU
- Các Ban của HĐND.TP, Ban TCCQ.TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

DANH MỤC

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  124 /2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 12 năm 2001của Ủy ban nhân dân thành phố)

I.- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN:

1- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

(bao gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Y tế, Thi đua, Tôn giáo, Dân số, Gia đình và Trẻ em) ;

2. Phòng Tổ chức chính quyền ;

3. Thanh tra ;

4. Phòng Tư pháp ;

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch ;

6. Phòng Kinh tế (ở huyện, trước đây là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ;

7. Phòng Quản lý đô thị (ở huyện, trước đây là Phòng Xây dựng - Giao thông vận tải, Phòng địa chính) ;

8. Phòng Giáo dục-Đào tạo ;

9. Phòng Văn hóa-Xã hội (trước đây là Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Thể dục-Thể thao).

II.- CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN :

1. Trung tâm Văn hóa ;

2. Trung tâm Thể dục-Thể thao ;

3. Trung tâm Dạy nghề (trường công nhân kỹ thuật - nếu có) ;

4. Trung tâm Y tế.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2001/QĐ-UB về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.572

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158