Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1234/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 338/TTr-SNV ngày 29/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên với những nội dung sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường áp dụng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, nhất là đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và các tổ chức, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Thực hiện thí điểm tại 03 đơn vị hành chính cấp huyện sau đây:

a) Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa;

b) Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu;

c) Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa.

Khuyến khích các cơ quan, địa phương khác của tỉnh nghiên cứu, áp dụng thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính.

3. Nguyên tắc thực hiện

a) Việc triển khai thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ bắt buột và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; nghiêm cấm tình trạng làm qua loa, chiếu lệ.

b) Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng và hiệu quả thực hiện mô hình điểm cải cách hành chính của địa phương, đơn vị;

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính.

4. Nội dung của mô hình điểm công tác cải cách hành chính

a) UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện mô hình: “Liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

b) UBND thị xã Sông Cầu thực hiện mô hình: “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến”.

c) UBND thị xã Đông Hòa thực hiện mô hình: “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính”.

5. Các giải pháp thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính

a) Đối với mô hình “Liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và Chi cục Thuế thành phố Tuy Hòa thực hiện liên thông điện tử giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế thành phố để rút ngắn thời gian thẩm định, thông báo số thuế, phí, lệ phí phải nộp của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khuyến khích mô hình này thực hiện ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với mô hình “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến”.

UBND thị xã Sông Cầu chỉ đạo Bộ phận Một cửa của UBND thị xã Sông Cầu chọn một ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến sẽ được thực hiện hàng tuần và xuyên xuốt thời gian. Theo đó, vào ngày này, UBND thị xã Sông Cầu bố trí tăng cường thêm công chức, viên chức hoặc hợp đồng dịch vụ thuê người hướng dẫn, giúp người dân, tổ chức khi đến Bộ phận Một cửa của UBND thị xã nộp hồ sơ TTHC sẽ được hướng dẫn người dân, tổ chức nộp hồ sơ bằng phương thức trực tuyến.

Khuyến khích mô hình này thực hiện đến các xã, phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu và các địa phương khác (cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

c) Đối với mô hình “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính”.

UBND thị xã Đông Hòa chỉ đạo Bộ phận Một cửa của UBND thị xã chọn một ngày làm việc trong tuần và chọn những thủ tục hành chính có thời gian giải quyết từ 02 đến 03 ngày làm việc để thực hiện mô hình này. Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được thực hiện hàng tuần và xuyên xuốt thời gian. Theo đó, vào ngày này, UBND thị xã Đông Hòa bố trí tăng cường thêm công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan để tập trung làm công tác thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực, thủ tục hành chính có thời gian giải quyết trong ngày làm việc hoặc có thời gian giải quyết từ 02 đến 03 ngày làm việc, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Khuyến khích mô hình này thực hiện đến các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Hòa và các địa phương khác (cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện

a) Thời gian thực hiện: Từ quý III/2020 đến tháng 12/2021.

a) UBND thành phố Tuy Hòa, UBND thị xã Sông Cầu và UBND thị xã Đông Hòa:

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm công tác cải cách hành chính của địa phương mình phải được thực hiện trong quý III năm 2020.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; nghiêm cấm việc các địa phương tự ý bỏ việc thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính khi chưa có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh.

b) Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính tại các địa phương nêu trên; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm túc Đề án này.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết mô hình điểm công tác cải cách hành chính tại các địa phương nêu trên để xem xét triển khai nhân rộng hoặc kết thúc việc thực hiện.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202