Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 1231/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 14/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3459/TTr-VPUBND ngày 11 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cập nhật, đăng tải nội dung của Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương mình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Lưu: VT+ KSTT (Ng.
10b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 1231/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- UBND cấp xã (do UBND cấp huyện tổng hợp chung).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nội vụ;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Tháng; quý; 6 tháng; 9 tháng; năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

2

Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến

Các cơ sở xét công nhận sáng kiến (Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp...)

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

3

Báo cáo tình hình, kết quả đánh giá sản phẩm cam mang chỉ dẫn địa lý Cao Phong

Ban Kiểm soát Chdẫn địa lý Cao Phong

Sở Khoa học và Công nghệ

06 tháng; Năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

4

Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì cầu đường giao thông nông thôn

UBND các huyện, thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

5

Báo cáo kết quả công tác đảm bo trật tự, an toàn giao thông (Quý I, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm)

Sở Giao thông vận tải

Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

6

Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa hè thu

- Các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

7

Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa hè thu, triển khai kế hoạch sản xuất đông xuân

- Các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- UBND các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

8

Báo cáo hoạt động đối ngoại

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ

06 tháng; năm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182