Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1229/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 09/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt đã được công bố tại các quyết định trước đây.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- VPUB: CVP, các PCVP, các CV, CTTĐT tnh;
- Lưu: VT, NC, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, SỬA ĐI, B SUNG TRONG LĨNH VỰC TRNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung

1

 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón

- Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy đnh về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

-Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh ging cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của BNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2

 

Công nhận cây đu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

3

 

Công nhận vườn cây đu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

4

 

Cp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

5

 

Tiếp nhận bản công bhợp quy giống cây trồng

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦ TC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, SỬA ĐI, B SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Công bố hp quy phân bón

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và gửi, nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 3: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét phê duyệt.

- Bước 4: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Địa chtiếp nhận và trkết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: số 44 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp; Fax; E-Mail; mạng điện tử; qua đường bưu điện.

Thành phần, hồ sơ:

* Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy :

- Bản công bố hp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư Thông tư S: 55/2012/TT-BNNPTNT ;

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dch vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

* Hồ sơ công bhợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số: 55/2012/TT-BNNPTNT ;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bhợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ đchứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chp nhận); thông tin bổ sung khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể tkhi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BNNPTNT;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ NNPTNT về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Đoàn bình tuyển cây đầu dòng.

- Bước 4: Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đu dòng; Trường hợp không công nhận phải thông báo cho người nộp đơn và nêu rõ lý do.

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Giấy công nhận cây đầu dòng về tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số: 44 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo mẫu.

- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).

Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nht).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 48 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng.

- Trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cây đầu dòng: 100.000/giấy

- Phí thẩm định, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000đ/cây

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư s 18/2012/TT-BNNPTNT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

 

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số.... 18…./2012/TT-BNNPTNT ngày..26… tháng....4.....năm 2012 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐU DÒNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………..Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………………………………………………………

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn ……………………….…………………..huyện …………………tỉnh/TP: ………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân ging khác): ……

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): …….

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bn photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

 

3. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Đoàn bình tuyển vườn cây đầu dòng.

- Bước 4: Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định vườn cây đu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng; Trường hợp không công nhận phải thông báo cho người nộp đơn và nêu rõ lý do.

- Bước 6: SNông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Giấy công nhận vườn cây đầu dòng về tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số: 44 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận vườn cây đu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư s 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.

Báo cáo về vườn cây đâu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng sut, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 33 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng.

- Trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận vườn cây đầu dòng: 100.000đ/giấy

- Phí thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000đ/vườn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm quy định tại Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư này Số: 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NNPTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh ging cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

 

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số.... 18…./2012/TT-BNNPTNT ngày..26… tháng....4.....năm 2012 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐU DÒNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………..Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………………………………………………………

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn ……………………….…………………..huyện …………………tỉnh/TP: ………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân ging khác): ……

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): …….

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bn photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

 

4. Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Giấy công nhận lại cây, vườn cây đu dòng cho Ttiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số: 44 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hsơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký công nhận lại gồm: đơn đề nghị công nhận lại, bn sao quyết định ln công nhận gần nhất; sơ đnguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đu dòng.

Phí, lệ phí:

- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000đ/giy

- Thẩm định, công nhận lại cây đầu dòng: 1.400.000đ/cây

- Thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 350.000đ/cây

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm quy định tại Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư này Số: 18/2012/TT-BNNPTNT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NNPTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

 

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số.... 18…./2012/TT-BNNPTNT ngày..26… tháng....4.....năm 2012 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN LẠI
CÂY ĐẦU DÒNG/VƯỜN CÂY ĐU DÒNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………..Điện thoại/Fax/E-mail ………………………………

3. Tên giống: ……………………………………………………………………………

4. Vị trí hành chính và địa lý của cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng

Thôn ……………………….…………………..huyện …………………tỉnh/TP: ………………

5. Các thông tin chi tiết về cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân ging khác): ……

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng): …….

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bn photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

 

5. Tiếp nhận bản hợp quy giống cây trồng

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và gửi, nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Bước 2: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 3: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét phê duyệt

- Bước 4: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, số: 44 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tun.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

a. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, thành phần hồ sơ gồm:

- Bn công bố hợp quy;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;

- Đối với giống nhập khẩu: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chđịnh cấp;

- Đối với giống sản xuất trong nước: Bản sao từ giy chứng nhận hp quy gốc của một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

b. Trường hợp công bố hp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, thành phần hồ sơ gồm:

- Bản công bố hp quy;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;

- Bản sao biên bản kiểm định đồng ruộng của một lô ruộng ging đại diện cho một giống theo từng cấp giống;

- Bản sao 01 phiếu kết quả thử nghiệm mẫu từ bản gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành phiếu kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định đến thời điểm nộp hồ sơ công b hp quy;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố gồm: Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố hợp quy có bản sao từ giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001;

- Báo cáo đánh giá hợp quy của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy giống

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ NNPTNT Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ NNPTNT về việc Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


552
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108