Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1228/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 09/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh (qua mạng);
- VPUB: CVP, các PCVP, các CV, CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.

TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc thay thế thủ tục hành chính

1

 

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

- Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Điều 1 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

2

 

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

- Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Điều 1 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghquyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

3

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

- Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

- Điều 1 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

4

 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2014 Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Điều 1 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

5

 

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2014 Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Điều 1 Thông tư 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

6

 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Điều 7 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

- Điều 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CPngày 15/12/2010

7

 

Cấp giy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Điều 8 Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

8

 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Điều 8 Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

II. Danh mc thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của S Nông nghiệp và PTNT tnh Thừa Thiên Huế

TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-TTH-188781-TT

Phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa

Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ nông nghiệp và PTNT

III. Danh mục thủ tục hành chính bị thay thế

TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

T-TTH-188427-TT

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gồm 10 hoạt động) quy định tại Điều 1, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2

T-TTH-188431-TT

Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3

T-TTH-188510-TT

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy li

4

T-TTH-188512-TT

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

PHẦN II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Cấp Giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghcấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cn thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm đnh trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thng dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết qu

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy li hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính);

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi (Bn chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí; Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1,Thông tư s21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của B NN và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu quy định tại Phụ lục III Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 1: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ........................

- Vị trí của các hoạt động ........................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ ... ngày ... tháng năm ….., đến ngày … tháng ... năm ……

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Cấp giấy phép cho hoạt động nmìn và hoạt động gây n không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghcấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cn thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm đnh trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thng dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết qu:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thng dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần h sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính);

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghcấp phép (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy li.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư s21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của B NN và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu quy định tại Phụ lục III Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 1: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ........................

- Vị trí của các hoạt động ........................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ ... ngày ... tháng năm ….., đến ngày … tháng ... năm ……

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phm vi bảo vệ công trình thủy li, trừ các trường hợp sau: Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ gii dùng cho người tàn tật; Xe cơ gii đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li; Xe cơ gii đi qua công trình thủy li kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hsơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính);

- Bản sao chụp Sđăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ (Bản chính);

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện ttoàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đhồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư s21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của B NN và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li (Theo mẫu quy định tại Phụ lục III Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

-Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 1: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ........................

- Vị trí của các hoạt động ........................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ ... ngày ... tháng năm ….., đến ngày … tháng ... năm ……

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

4. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hsơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li theo mẫu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính);

- Giy phép đã được cấp (Bản sao công chứng);

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép) (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính)

Số lưng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho hoạt động trng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ gii trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 10 Điều 1, Quyết định số 55/2015/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.

- Đối với thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 1, Quyết định số 55/2015/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, gia hạn giấy phép (Theo mẫu quy định tại Phụ lục V Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 2: Mu đơn đề nghị gia hn sử dụng (hoc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã....)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ……….……….……….……….………. Số Fax: ……….……….……….………….

Đang tiến hành các hoạt động ………. trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày ... tháng ... năm ... do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ …… đến …….

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau:

- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung: ………..

- Vị trí của các hoạt động ………..

- Thời hạn đề nghị gia hạn ...; từ.... ngày ..: tháng ... năm ..., đến ngày ... tháng ... năm ....

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

5. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình t thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hsơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ th2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, Bản chính);

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bản chính);

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hp pháp (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1, Thông tư s21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của B NN và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu quy định tại Phụ lục III Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư s21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 1: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ........................

- Vị trí của các hoạt động ........................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ ... ngày ... tháng năm ….., đến ngày … tháng ... năm ……

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

6. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hsơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thng dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu 1 Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011, bản chính);

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Bản chính);

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghcấp phép (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (Bản chính);

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (Bản chính);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; (Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 10 thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7 và khon 8 thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mu quy định tại Phụ lục 1,Thông tư s 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của B NN và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Theo mẫu quy định tại Phụ lục III Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 tháng 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 1: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ............................................ Số Fax: ............................................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ........................

- Vị trí của các hoạt động ........................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ ... ngày ... tháng năm ….., đến ngày … tháng ... năm ……

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

 

 

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

 

7. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình t thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hsơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhn và tr kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, bản chính);

- Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá th(Bản sao công chứng).

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xnước thải vào hệ thống CTTL (Bản chính).

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có công chứng)

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (Bản chính).

- Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải (Bản sao có công chứng).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện tử toàn bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Theo Quyết định UBND tỉnh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPNT ngày 06/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Theo mẫu quy định tại Phụ lục IV quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy li;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Phụ lục 3: Mu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi).

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại: ………………………………………………… Fax : ……………………………………..

Đề nghị được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí ………………... thuộc xã (phường, thị trấn) ………………… huyện (quận) ……………………… tỉnh (thành phố) với các nội dung sau:

- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:

- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến ....

- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

 

 

Tên cơ quan xin cấp giấy phép
(Ký tên, đóng dấu)

 

8. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy li thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Trình t thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi;

- Bước 2: Chi cục Thủy lợi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giy tờ có trong hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cp phép bổ sung, hoàn thiện;

- Bước 3: Chi cục Thủy lợi tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cn thiết, sau đó gửi Tờ trình kèm báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép;

- Bước 4: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

Chi cục Thủy lợi - 2B Trn Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 16h30).

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy lợi hoặc thông qua đường bưu điện hoặc hthống dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, bản chính);

- Giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL đã được cấp (Bản sao công chứng);

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép) (Bản chính);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cp Btrở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thy lợi (đối với trưng hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép)(Bản chính).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, kèm theo file điện ttoàn bộ hồ sơ.

Thời hn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy lợi.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Phí, lệ phí: Theo Quyết định của UBND tỉnh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi, gia hạn giấy phép (Theo mẫu quy định tại Phụ lục V Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004).

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

Ph Lục 4. Mu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy li

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày …. tháng …. năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………………….. Fax ………………………………………………..

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Tên hệ thống công trình thủy lợi ) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí……………… thuộc xã (phường, thị trấn)…………, huyện (quận)…………, tỉnh (thành phố)……………… theo giấy phép số …… ngày .... tháng …. năm …. do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ …… đến ……………

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi: ………………..

- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ ... đến ....

- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

 

 

Tên cơ quan xin cấp giấy phép
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89