Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1226/QĐ-UBND 2021 công bố quy trình về công trình xây dựng Sở Xây dựng Bến Tre

Số hiệu: 1226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 02 QUY TRÌNH NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 01 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1285/TTr-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 02 quy trình nội bộ và sửa đổi, bổ sung 01 quy trình nội bộ (quy trình số 22) trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt lại Quyết định này, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Phòng KSTT, TC-ĐT, TTPVHCC;
- Cổng thông tin điện tử
tỉnh;
- Lưu: VT, HCT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên TTHC

Quyết định công bố TTHC

Quy trình số

I.

Quy trình nội bộ công bố mới

1

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

01

2

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

02

II

Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

22

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CHO Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NẰM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1226/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, phân công cho công chức thực hiện

Lãnh đạo phòng QLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng xem xét văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hoặc Thông báo bằng văn bản nếu không đủ điều kiện.

Công chức phòng QLXD

04 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu các quy định trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận

Lãnh đạo phòng QLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ký ban hành

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG THEO THIẾT KẾ NHƯNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TIẾP (TRỪ TRƯỜNG HỢP NHÀ Ở RIÊNG LẺ)”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1226/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, phân công cho công chức thực hiện.

Lãnh đạo phòng QLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành, soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo phòng xem xét văn bản trình UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hoặc Thông báo bằng văn bản nếu không đủ điều kiện.

Công chức phòng QLXD

04 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu các quy định trình Lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh

Lãnh đạo phòng QLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu các quy định hiện hành ký duyệt vào văn bản

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Bước 8

- Sở Xây dựng tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh vào hệ thống quản lý.

- Chuyển kết quả của UBND tỉnh cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Nhận kết quả từ UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ

Quy trình số 22

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG, SỞ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH, TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG THUỘC BỘ XÂY DỰNG, BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH)”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1226/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Bước 2

Kiểm tra, phân công cho công chức thực hiện

Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Dự thảo kế hoạch kiểm tra

-Thực hiện kiểm tra chất lượng công trình

Phòng Quản lý xây dựng

12 ngày làm việc

Bước 4

Tổng hợp và dự thảo thông báo kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Sở xây dựng ký

Phòng Quản lý xây dựng

03 ngày làm việc

Bước 5

Kiểm tra ký duyệt kết quả

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 công bố mới 02 quy trình nội bộ và sửa đổi, bổ sung 01 quy trình nội bộ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!