Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1224/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2265/TTr-STNMT ngày 29/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận:

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính (11 TTHC).

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11 TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 21/10/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (b/c)
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

3

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

5

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

6

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

7

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

8

Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

9

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

10

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

11

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; quyết định cử cán bộ/thành lập đoàn kiểm tra; kiểm tra các công trình xử lý chất thải; thông báo kết quả kiểm tra; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt thông báo kết quả kiểm tra

0,5 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả thông báo kết quả kiểm tra cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

2. Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; tham mưu Văn bản báo cáo UBND tỉnh ý kiến, tham vấn dự án; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

06 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản trình UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày làm việc

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ

Bước 2

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

32 ngày

Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Bước 2

Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

27 ngày

Trường hợp 3: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan)

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia về môi trường và lĩnh vực liên quan đến dự án (nếu cần thiết); tổng hợp, thông báo kết quả thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

22 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt văn bản thông báo kết quả thẩm định

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo kết quả thẩm định

01 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả thông báo kết quả phiên họp Hội đồng thẩm định cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, hoàn thiện.

0,5 ngày

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt

Bước 6

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi tổ chức cá nhân đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo của Hội đồng thẩm định và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 7

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung; tham mưu Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua.

08 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Dự thảo Quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 12

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 13

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 14

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 15

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

Trường hợp 1: 53 ngày làm việc

Trường hợp 2: 48 ngày làm việc

Trường hợp 3: 43 ngày làm việc

4. Thủ tục chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; dự thảo Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia về môi trường và lĩnh vực liên quan đến dự án; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia

0,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Văn bản gửi lấy ý kiến chuyên gia

0,5 ngày

Thời gian lấy ý kiến chuyên gia về môi trường và thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định

Bước 5

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trình lãnh đạo Sở xem xét

0,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt trình và thông qua dự thảo Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận trình UBND tỉnh.

0,5 ngày

Bước 8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 10

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 11

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

0,5 ngày

Bước 12

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 14

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

5. Thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra các công trình BVMT; dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

17 ngày

Thời gian phân tích mẫu chất thải và thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

0,5 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc

6. Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; thành lập Hội đồng thẩm định; khảo sát thực tế; lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức xã hội (nếu cần thiết); tổ chức họp Hội đồng thẩm định; thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

19 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định

01 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả Thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, hoàn thiện.

0,5 ngày

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt

Bước 6

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi tổ chức cá nhân đã chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo của Hội đồng thẩm định và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 7

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ sau khi chỉnh sửa, bổ sung; tham mưu Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

07 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Dự thảo Quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 11

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 12

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 13

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 14

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 15

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc

7. Thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; tổ chức kiểm tra thực địa; dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

11 ngày

Thời gian tổ chức kiểm tra thực địa và thời gian chủ dự án khắc phục, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian cấp Giấy xác nhận

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra hoặc Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án trình Lãnh đạo Sở xem xét

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra hoặc trình UBND tỉnh Giấy xác nhận hoàn thành từng phần Phương án

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc

8. Thủ tục đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét hồ sơ; khảo sát thực tế; thẩm định hồ sơ; dự thảo Tờ trình và Giấy xác nhận trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét.

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, ký duyệt Tờ trình và thông qua Giấy xác nhận trình lãnh đạo Sở xem xét.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Giấy xác nhận.

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

9. Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế (nếu cần thiết); tham mưu cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét.

14 ngày

Trường hợp 2: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế; tham mưu cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét.

29 ngày (không bao gồm thời gian tổ chức/cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trình lãnh đạo Sở xem xét.

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

Trường hợp 1: 18 ngày làm việc

Trường hợp 2: 33 ngày làm việc

10. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Trường hợp 1: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH không thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế (nếu cần thiết); tham mưu cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét.

14 ngày

Trường hợp 2: Đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định; kiểm tra thực tế; tham mưu cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH; trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét.

29 ngày (không bao gồm thời gian tổ chức/cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ)

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thông qua Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trình lãnh đạo Sở xem xét.

1,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem xét, ký duyệt Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC

Trường hợp 1: 18 ngày làm việc

Trường hợp 2: 33 ngày làm việc

11. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 2

Công chức Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét, thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực tế, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan có liên quan; tham mưu Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận, trình lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua

25 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Xem xét Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận trình lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Sở TNMT

Xem xét, thông qua Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận trình UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển hồ sơ trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Bộ phận Văn thư để chuyển Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 7

Phòng Kinh tế - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

02 ngày

Bước 8

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để cho tổ chức, cá nhân.

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 24/07/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219