Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và tổng hợp kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TƯ VẤN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA 64 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA 136 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1550/TTr-STC ngày 23 tháng 4 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và tổng hợp kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 64 đơn vị sự nghiệp công lập và tổng hợp kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2021 với các nội dung như sau:

1. Kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh:

a) Kế hoạch sắp xếp 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm).

b) Kế hoạch thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm).

c) Kế hoạch và lộ trình giảm chi ngân sách cấp cho 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm).

2. Tổng hợp kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh:

a) Tổng hợp kế hoạch sắp xếp 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 04 đính kèm).

b) Tổng hợp kế hoạch thực hiện lộ trình tự chủ tài chính của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 05 đính kèm).

c) Tổng hợp kế hoạch và lộ trình giảm chi ngân sách cấp cho 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (chi tiết theo phụ lục số 06 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành chịu trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thực hiện lộ trình sắp xếp, tự chủ tài chính, giảm chi ngân sách được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu theo lộ trình tự chủ nêu trên. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc sắp xếp, nâng cao tự chủ tài chính, chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định và theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ.

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động nêu trên. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên vào công tác đánh giá mức độ hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi loại hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các hình thức hoạt động khác (công ty TNHH MTV, doanh nghiệp...).

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của các Sở, Ban, Ngành (bao gồm việc thực hiện các giải pháp phù hợp với quy định hiện hành theo báo cáo kết quả tư vấn). Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lộ trình sắp xếp, tự chủ tài chính và giảm chi ngân sách được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, TH6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 64 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và tổng hợp kết quả sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5