Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2017 về phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 1220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 4173/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tiêu chí phân loại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 533/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 1.566 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Thôn, bản, khu phố loại I: 797 (419 khu phố; 378 thôn, bản)

2. Thôn, bản, khu phố loại II: 766 (265 khu phố; 501 thôn, bản)

3. Thôn, bản, khu phố loại III: 03 (03 khu phố)

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI THÔN, BẢN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Thôn, bản, khu phố loại I

Thôn, bản, khu phố loại II

Thôn, bản, khu phố loại III

A

B

 

1

 

2

 

3

I

Thành phố Hạ long

 

 

 

 

 

 

1

Phường Hồng gai

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

2

Phường Bạch Đằng

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 5B

 

 

 

 

7

Khu phố 6

 

 

 

 

3

Phường Trần Hưng Đạo

1

Khu phố 1

1

Khu phố 2

 

 

2

Khu phố 3

 

 

 

 

3

Khu phố 4

 

 

 

 

4

Khu phố 5

 

 

 

 

4

Phường Yết Kiêu

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

5

Phường Cao Xanh

1

Khu phố 1

1

Khu phố 6

 

 

2

Khu phố 2A

2

Khu phố 8

 

 

3

Khu phố 2B

 

 

 

 

4

Khu phố 3

 

 

 

 

5

Khu phố 4A

 

 

 

 

6

Khu phố 4B

 

 

 

 

7

Khu phố 5

 

 

 

 

8

Khu phố 7

 

 

 

 

6

Phường Hà Khánh

1

Khu phố 1

1

Khu phố Làng Khánh

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

7

Phường Cao Thắng

1

Khu phố 1A

 

 

 

 

2

Khu phố 1B

 

 

 

 

3

Khu phố 2A

 

 

 

 

4

Khu phố 2B

 

 

 

 

5

Khu phố 3

 

 

 

 

6

Khu phố 4

 

 

 

 

7

Khu phố 5

 

 

 

 

8

Khu phố 6

 

 

 

 

9

Khu phố 7

 

 

 

 

10

Khu phố 8

 

 

 

 

11

Khu phố 9

 

 

 

 

8

Phường Hà Lầm

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

9

Phường Hà Trung

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

10

Phường Hồng Hải

1

Khu phố 3

1

Khu phố 1A

 

 

2

Khu phố 5

2

Khu phố 1B

 

 

 

 

3

Khu phố 2A

 

 

 

 

4

Khu phố 2B

 

 

 

 

5

Khu phố 4A

 

 

 

 

6

Khu phố 4B

 

 

 

 

7

Khu phố 4C

 

 

 

 

8

Khu phố 4D

 

 

 

 

9

Khu phố 6A

 

 

 

 

10

Khu phố 6B

 

 

 

 

11

Khu phố 6C

 

 

 

 

12

Khu phố 7A

 

 

 

 

13

Khu phố 7B

 

 

 

 

14

Khu phố 8

 

 

 

 

15

Khu phố 9

 

 

 

 

16

Khu phố 10

 

 

11

Phường Hồng Hà

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

8

Khu phố 8

 

 

 

 

9

Khu phố 9

 

 

 

 

12

Phường Hà Tu

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

13

Phường Hà Phong

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2A

 

 

 

 

3

Khu phố 2B

 

 

 

 

4

Khu phố 3

 

 

 

 

5

Khu phố 4A

 

 

 

 

6

Khu phố 4B

 

 

 

 

7

Khu phố 5

 

 

 

 

8

Khu phố 6A

 

 

 

 

9

Khu phố 6B

 

 

 

 

10

Khu phố 8

 

 

 

 

14

Phường Bãi Cháy

1

Khu phố 2

1

Khu phố 1

 

 

2

Khu phố 3

2

Khu phố 5A

 

 

3

Khu phố 4

3

Khu phố 5B

 

 

4

Khu phố 6

 

 

 

 

5

Khu phố 7

 

 

 

 

6

Khu phố 8

 

 

 

 

7

Khu phố 9A

 

 

 

 

8

Khu phố 9B

 

 

 

 

9

Khu phố 10

 

 

 

 

15

Phường giếng Đáy

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3A

 

 

 

 

4

Khu phố 3B

 

 

 

 

16

Phường Hà Khẩu

5

Khu phố 4

 

 

 

 

6

Khu phố 5

 

 

 

 

7

Khu phố 6

 

 

 

 

8

Khu phố 7

 

 

 

 

1

Khu phố 1

1

Khu phố 8

 

 

2

Khu phố 2

2

Khu phố Đồn Điền

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

17

Phường Hùng Thắng

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4A

 

 

 

 

5

Khu phố 4B

 

 

 

 

18

Phường Tuần Châu

 

 

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

19

Phường Việt Hưng

1

Khu phố 2

1

Khu phố 1

 

 

2

Khu phố 3

2

Khu phố 4

 

 

3

Khu phố 6

3

Khu phố 5

 

 

4

Khu phố 7

4

Khu phố 8

 

 

5

Khu phố 11

5

Khu phố 9

 

 

6

Khu phố Vạn Yên

6

Khu phố 10

 

 

 

 

7

Khu phố 12

 

 

 

 

8

Khu phố 13

 

 

20

Phường Đại Yên

1

Khu phố 2

1

Khu phố 1

 

 

2

Khu phố Yên Cư

2

Khu phố 4

 

 

3

Khu phố Quỳnh Trung

3

Khu phố 5

 

 

4

Khu phố Minh Khai

4

Khu phố 6

 

 

5

Khu phố Cầu Trắng

5

Khu phố Đại Đán

 

 

II

Thành phố Cẩm Phả

 

 

 

 

 

 

1

Phường Quang Hanh

1

Khu phố 1A

 

 

 

 

2

Khu phố 1B

 

 

 

 

 

 

3

Khu phố 2

 

 

 

 

4

Khu phố 3A

 

 

 

 

5

Khu phố 3B

 

 

 

 

6

Khu phố 4A

 

 

 

 

7

Khu phố 4B

 

 

 

 

8

Khu phố 5

 

 

 

 

9

Khu phố 6

 

 

 

 

10

Khu phố 7A

 

 

 

 

11

Khu phố 7B

 

 

 

 

12

Khu phố 8A

 

 

 

 

13

Khu phố 8B

 

 

 

 

14

Khu phố 9A

 

 

 

 

15

Khu phố 9B

 

 

 

 

16

Khu phố 10A

 

 

 

 

17

Khu phố 10B

 

 

 

 

2

Phường Cẩm Thạch

1

Khu phố Long Thạch A

 

 

 

 

2

Khu phố Long Thạch B

 

 

 

 

3

Khu phố Nam Thạch A

 

 

 

 

4

Khu phố Nam Thạch B

 

 

 

 

5

Khu phố Hồng Thạch A

 

 

 

 

6

Khu phố Hồng Thạch B

 

 

 

 

7

Khu phố Sơn Thạch

 

 

 

 

8

Khu phố Bạch Đằng

 

 

 

 

9

Khu phố Trần Hưng Đạo

 

 

 

 

10

Khu phố Hoàng Thạch,

 

 

 

 

3

Phường Cẩm Thủy

1

Khu phố Hai giếng 1

 

 

 

 

2

Khu phố Hai giếng 2

 

 

 

 

3

Khu phố Đập Nước 1

 

 

 

 

4

Khu phố Đập Nước 2

 

 

 

 

5

Khu phố Tân Lập 1

 

 

 

 

6

Khu phố Tân Lập 2

 

 

 

 

7

Khu phố Tân Lập 3

 

 

 

 

8

Khu phố Tân Lập 4

 

 

 

 

9

Khu phố Tân Lập 5

 

 

 

 

10

Khu phố Tân Lập 6

 

 

 

 

11

Khu phố Tân Lập 7

 

 

 

 

12

Khu phố Tân Lập 8

 

 

 

 

4

Phường Cẩm Trung

1

Khu phố 1A

1

Khu phố 1B

 

 

2

Khu phố 3B

2

Khu phố 2A

 

 

3

Khu phố 4A

3

Khu phố 2B

 

 

4

Khu phố 5A

4

Khu phố 3A

 

 

5

Khu phố 5B

5

Khu phố 3C

 

 

6

Khu phố 6A

6

Khu phố 4B

 

 

 

 

7

Khu phố 4C

 

 

 

 

8

Khu phố 6B

 

 

 

 

9

Khu phố 6C

 

 

5

Phường CẩmThành

1

Khu phố 1

1

Khu phố 2A

 

 

 

 

2

Khu phố 2B

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4A

 

 

 

 

5

Khu phố 4B

 

 

 

 

6

Khu phố 5

 

 

 

 

7

Khu phố 6

 

 

 

 

8

Khu phố 7

 

 

 

 

9

Khu phố 8

 

 

6

Phường Cẩm Bình

1

Khu phố Minh Tiến A

 

 

 

 

2

Khu phố Diêm Thủy

 

 

 

 

3

Khu phố Nam Tiến

 

 

 

 

4

Khu phố Hòa Lạc

 

 

 

 

5

Khu phố Minh Hòa

 

 

 

 

6

Khu phố Hòn Một

 

 

 

 

7

Khu phố Minh Tiến B

 

 

 

 

8

Khu phố Bình Minh

 

 

 

 

7

Phường Cẩm Tây

1

Khu phố Thống Nhất

 

 

 

 

2

Khu phố Lê Lợi

 

 

 

 

3

Khu phố Hòa Bình

 

 

 

 

4

Khu phố Lao Động

 

 

 

 

5

Khu phố Minh Khai

 

 

 

 

6

Khu phố Lê Hồng Phong

 

 

 

 

7

Khu phố Phan Đình Phùng

 

 

 

 

8

Khu phố Dốc Thông

 

 

 

 

8

Phường Cẩm Đông

1

Khu phố Lán ga

1

Khu phố Đông Hải 1

 

 

2

Khu phố Ngô Quyền

2

Khu phố Đông Hải 2

 

 

3

Khu phố Đông Tiến 1

3

Khu phố Đông Tiến 2

 

 

4

Khu phố Hải Sơn 1

4

Khu phố Hải Sơn 2

 

 

5

Khu phố Diêm Thủy

 

 

 

 

9

Phường Cẩm Sơn

1

Khu phố Tây Sơn 2

1

Khu phố Tây Sơn 1

 

 

2

Khu phố Nam Sơn 1

2

Khu phố Trung Sơn 2

 

 

3

Khu phố Nam Sơn 2

3

Khu phố Bắc Sơn 1

 

 

4

Khu phố Trung Sơn 1

4

Khu phố Bắc Sơn 2

 

 

5

Khu phố Bình Sơn

5

Khu phố Cao Sơn 1

 

 

6

Khu phố An Sơn

6

Khu phố Cao Sơn 2

 

 

7

Khu phố Cao Sơn 3

7

Khu phố Thủy Sơn

 

 

8

Khu phố Đông Sơn

 

 

 

 

10

Phường Cẩm Phú

1

Khu phố 2A

1

Khu phố 1A

 

 

2

Khu phố 2B

2

Khu phố 1B

 

 

3

Khu phố 3

3

Khu phố 6A

 

 

4

Khu phố 4

4

Khu phố 6B

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 7A

 

 

 

 

7

Khu phố 7B

 

 

 

 

8

Khu phố 8A

 

 

 

 

9

Khu phố 8B

 

 

 

 

11

Phường Cẩm Thịnh

1

Khu phố 1

1

Khu phố 4A

 

 

2

Khu phố 2

2

Khu phố 4B

 

 

3

Khu phố 3

3

Khu phố 5A

 

 

 

 

4

Khu phố 5B

 

 

 

 

5

Khu phố 6A

 

 

 

 

6

Khu phố 6B

 

 

 

 

7

Khu phố 7A

 

 

 

 

8

Khu phố 7B

 

 

12

Phường Cửa ông

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4A1

 

 

 

 

5

Khu phố 4A2

 

 

 

 

6

Khu phố 4B1

 

 

 

 

7

Khu phố 4B2

 

 

 

 

8

Khu phố 5A

 

 

 

 

9

Khu phố 5B

 

 

 

 

10

Khu phố 6

 

 

 

 

11

Khu phố 7

 

 

 

 

12

Khu phố 8

 

 

 

 

13

Khu phố 9A

 

 

 

 

14

Khu phố 9B

 

 

 

 

15

Khu phố 10A

 

 

 

 

16

Khu phố 10B

 

 

 

 

13

Phường Mông Dương

1

Khu phố 1

1

Khu phố 10

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

8

Khu phố 8

 

 

 

 

9

Khu phố 9

 

 

 

 

10

Khu phố 11

 

 

 

 

11

Khu phố 12

 

 

 

 

12

Khu phố 13

 

 

 

 

14

Xã Cẩm Hải

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

 

 

4

Thôn 4

 

 

 

 

5

Thôn 5

 

 

15

Xã Cộng Hòa

1

Thôn Khe

1

Thôn Hà Loan

 

 

2

Thôn Cầu Trắng

2

Thôn Lạch Cát

 

 

 

 

3

Thôn Ngoài

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Cói

 

 

 

 

5

Thôn giữa

 

 

 

 

6

Thôn Hà Tranh

 

 

 

 

7

Thôn Cái Tăn

 

 

16

Xã Dương Huy

1

Bản Đồng Mậu

 

 

 

 

2

Thôn Tân Tiến

 

 

 

 

3

Thôn Đoàn Kết

 

 

 

 

4

Thôn Tân Hải

 

 

 

 

5

Thôn Tha Cát

 

 

 

 

6

Thôn Đá Bạc

 

 

 

 

7

Thôn Khe Sím

 

 

 

 

III

Thành phố Móng Cái

 

 

 

 

 

 

1

Phường Hòa Lạc

1

Khu phố 2

1

Khu phố I

 

 

 

 

2

Khu phố Hòa Bình

 

 

 

 

3

Khu phố Thọ Xuân

 

 

2

Phường Ka Long

1

Khu phố 3

1

Khu phố 1

 

 

2

Khu phố 5

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 4

 

 

 

 

4

Khu phố 6

 

 

 

 

5

Khu phố 7

 

 

3

Phường Hải Hòa

1

Khu phố 1

1

Khu phố 7

 

 

2

Khu phố 2

2

Khu phố 9

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 8

 

 

 

 

4

Phường Hải Yên

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

5

Phường Bình Ngọc

 

 

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

6

Phường Trần Phú

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

7

Phường Trà Cổ

1

Khu phố Nam Thọ

 

 

 

 

2

Khu phố Đông Thịnh

 

 

 

 

3

Khu phố Tràng Lộ

 

 

 

 

4

Khu phố Tràng Vĩ

 

 

 

 

8

Phường Ninh Dương

1

Khu phố Hạ Long

1

Khu phố Hòa Bình

 

 

2

Khu phố Hồng Kỳ

 

 

 

 

3

Khu phố Thác Hàn

 

 

 

 

4

Khu phố Hồng Phong

 

 

 

 

5

Khu phố Thượng Trung

 

 

 

 

6

Khu phố Hồng Hà

 

 

 

 

9

Xã Hải Tiến

1

Thôn 6

1

Thôn 1

 

 

2

Thôn 7

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3A

 

 

 

 

4

Thôn 3B

 

 

 

 

5

Thôn 4

 

 

 

 

6

Thôn 5

 

 

 

 

7

Thôn 8

 

 

10

Xã Vạn Ninh

1

Thôn Bắc

1

Thôn Cầu Voi

 

 

2

Thôn Trung

 

 

 

 

3

Thôn Nam

 

 

 

 

4

Thôn Đông

 

 

 

 

11

Xã Hải Đông

1

Thôn 2

1

Thôn 3

 

 

2

Thôn 6

2

Thôn 4

 

 

3

Thôn 7

3

Thôn 5

 

 

4

Thôn 8

4

Thôn 9

 

 

 

 

5

Thôn 10

 

 

 

 

6

Thôn 11

 

 

12

Xã Vĩnh Thực

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

 

 

13

Xã Vĩnh Trung

1

Thôn 2

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 3

 

 

 

 

3

Thôn 4

 

 

14

Xã Hải Xuân

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

 

 

4

Thôn 4

 

 

 

 

5

Thôn 5

 

 

 

 

6

Thôn 6

 

 

 

 

7

Thôn 8

 

 

 

 

8

Thôn 9

 

 

 

 

9

Thôn 10a

 

 

 

 

10

Thôn 10b

 

 

 

 

11

Thôn 11

 

 

 

 

12

Thôn 12

 

 

 

 

13

Thôn 13

 

 

15

Xã Hải Sơn

1

Thôn Pò Hèn

 

 

 

 

2

Thôn Lục Chắn

 

 

 

 

3

Thôn Thán Phún xã

 

 

 

 

16

Xã Quảng Nghĩa

1

Thôn 1

1

Thôn 4

 

 

2

Thôn 2

 

 

 

 

3

Thôn 3

 

 

 

 

4

Thôn 5

 

 

 

 

17

Xã Bắc Sơn

1

Thôn Lục Phủ

1

Thôn Pẹc Nả

 

 

2

Thôn Thán Phún

2

Thôn Phình Hồ

 

 

IV

Thành phố Uông bí

 

 

 

 

 

 

1

Phường Quang Trung

1

Khu 1

1

Khu 2

 

 

2

Khu 4

2

Khu 3

 

 

3

Khu 5A

 

 

 

 

4

Khu 5B

 

 

 

 

5

Khu 6

 

 

 

 

6

Khu 7

 

 

 

 

7

Khu 8

 

 

 

 

8

Khu 9

 

 

 

 

9

Khu 10

 

 

 

 

10

Khu 11

 

 

 

 

11

Khu 12

 

 

 

 

2

Phường Thanh Sơn

1

Khu 3

1

Khu 1

 

 

2

Khu 4

2

Khu 2

 

 

3

Khu 5

3

Khu 10

 

 

4

Khu 6

4

Khu 11

 

 

5

Khu 7

 

 

 

 

6

Khu 8

 

 

 

 

7

Khu 9

 

 

 

 

3

Phường Yên Thanh

1

Khu 1

1

Khu Cầu Sến

 

 

2

Khu Lạc Thanh

 

 

 

 

3

Khu Bí giàng

 

 

 

 

4

Khu Núi gạc

 

 

 

 

5

Khu Phú Thanh Đông

 

 

 

 

6

Khu Phú Thanh Tây

 

 

 

 

4

Phường Phương Đông

1

Khu Tân Lập

1

Khu Dốc Đỏ 1

 

 

2

Khu Cầu sến

2

Khu Dốc Đỏ 2

 

 

3

Khu Tân Lập 1

 

 

 

 

4

Khu Tân Lập 2

 

 

 

 

5

Khu Bí Trung 1

 

 

 

 

6

Khu Bí Trung 2

 

 

 

 

7

Khu Đồng Minh

 

 

 

 

8

Khu Liên Phương

 

 

 

 

9

Khu Bí Thượng

 

 

 

 

10

Khu Cửa Ngăn

 

 

 

 

5

Phường Phương Nam

 

 

1

Khu Hiệp An 1

 

 

 

 

2

Khu Hiệp An 2

 

 

 

 

3

Khu An Hải

 

 

 

 

4

Khu Phương An

 

 

 

 

5

Khu Hiệp Thái

 

 

 

 

6

Khu Hợp Thành

 

 

 

 

7

Khu Bạch Đằng 1

 

 

 

 

8

Khu Bạch Đằng 2

 

 

 

 

9

Khu Hiệp Thanh

 

 

 

 

10

Khu Phong Thái

 

 

 

 

11

Khu Hồng Hà

 

 

 

 

12

Khu Đá Bạc

 

 

 

 

13

Khu Hồng Hải

 

 

 

 

14

Khu Cẩm Hồng

 

 

6

Phường Trưng Vương

1

Khu 1

1

Khu 4

 

 

2

Khu 2

2

Khu 5

 

 

3

Khu 3

3

Khu 6

 

 

 

 

4

Khu 7

 

 

7

Phường Vàng Danh

1

Khu 1

1

Thôn Đồng Bống

 

 

2

Khu 2

 

 

 

 

3

Khu 3

 

 

 

 

4

Khu 4

 

 

 

 

5

Khu 5A

 

 

 

 

6

Khu 5B

 

 

 

 

7

Khu 6

 

 

 

 

8

Khu 7

 

 

 

 

9

Khu 8

 

 

 

 

10

Khu 9

 

 

 

 

11

Thôn Miếu Thán

 

 

 

 

8

Phường Nam Khê

1

Khu Tre Mai

 

 

 

 

2

Khu Nam Tân

 

 

 

 

3

Khu Nam Sơn

 

 

 

 

4

Khu Chạp Khê

 

 

 

 

5

Khu Nam Trung

 

 

 

 

9

Phường Bắc Sơn

1

Khu 2

1

Khu 1

 

 

2

Khu 3

2

Khu 6

 

 

3

Khu 4

3

Khu 8

 

 

4

Khu 5

 

 

 

 

5

Khu 7

 

 

 

 

6

Khu 9

 

 

 

 

10

Xã Thượng Yên Công

1

Thôn Khe Sú 1

1

Thôn Miếu Bòng

 

 

2

Thôn Khe Sú 2

 

 

 

 

3

Thôn Năm Mẫu 1

 

 

 

 

4

Thôn Năm Mẫu 2

 

 

 

 

5

Thôn Tập Đoàn

 

 

 

 

6

Thôn Đồng Chanh

 

 

 

 

7

Thôn Quan Điền - Khe Thần

 

 

 

 

11

Xã Điền Công

1

Thôn 1

1

Thôn 2

 

 

 

 

2

Thôn 3

 

 

V

Thị xã Quảng yên

 

 

 

 

 

 

1

Phường Quảng Yên

1

Khu phố 1

1

Khu phố 4

 

 

2

Khu phố 2

2

Khu phố 6

 

 

3

Khu phố 3

3

Khu phố 7

 

 

4

Khu phố 5

4

Khu phố 8

 

 

 

 

5

Khu phố 9

 

 

 

 

6

Khu phố 10

 

 

 

 

7

Khu phố Chùa Bằng

 

 

 

 

8

Khu phố Cửa Khâu

 

 

 

 

9

Khu phố Bãi

 

 

 

 

10

Khu phố giếng Chanh

 

 

 

 

11

Khu phố Rặng Thông

 

 

 

 

12

Khu phố Kim Lăng

 

 

2

Phường Nam Hòa

1

Khu phố 7

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

3

Phường Tân An

 

 

1

Khu phố Đồng Mát

 

 

 

 

2

Khu phố Thống Nhất 1

 

 

 

 

3

Khu phố Thống Nhất 2

 

 

 

 

4

Khu phố Thống Nhất 3

 

 

 

 

5

Khu phố Bùi Xá

 

 

4

Phường Phong Cốc

1

Khu phố 7

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

5

Phường Yên Hải

 

 

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

 

 

8

Khu phố 8

 

 

6

Phường Yên giang

 

 

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 6

 

 

7

Phường Phong Hải

1

Khu phố 8

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 2

 

 

 

 

3

Khu phố 3

 

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

 

 

6

Khu phố 6

 

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

8

Phường Cộng Hòa

 

 

1

Khu phố Kim Lăng

 

 

 

 

2

Khu phố Đường Ngang

 

 

 

 

3

Khu phố Đống Vông

 

 

 

 

4

Khu phố Hợp Thành

 

 

 

 

5

Khu phố Hưng Hòa

 

 

 

 

6

Khu phố Trại Cau

 

 

 

 

7

Khu phố Trại Ngang

 

 

 

 

8

Khu phố Khe Nước

 

 

 

 

9

Khu phố Cổng Bấc

 

 

 

 

10

Khu phố Đình

 

 

 

 

11

Khu phố giếng Mụi

 

 

 

 

12

Khu phố Núi Dinh

 

 

9

Phường Minh Thành

1

Khu phố Động Linh

 

 

 

 

2

Khu phố Quỳnh Phú

 

 

 

 

3

Khu phố Đường Ngang

 

 

 

 

4

Khu phố Cây Số 11

 

 

 

 

5

Khu phố Tân Thành

 

 

 

 

6

Khu phố Lâm Sinh 2

 

 

 

 

7

Khu phố Lâm Sinh 1

 

 

 

 

8

Khu phố Khe Cát

 

 

 

 

9

Khu phố Cát Thành

 

 

 

 

10

Khu phố Yên Lập Tây

 

 

 

 

11

Khu phố Yên Lập Đông

 

 

 

 

10

Phường Đông Mai

1

Khu phố Tân Mai

1

Khu phố Hải Hòa

 

 

2

Khu phố Biểu Nghi

2

Khu phố Hợp Thành

 

 

3

Khu phố Trại Cọ

3

Khu phố Hòa Tháp

 

 

 

 

4

Khu phố Thuận Thành

 

 

 

 

5

Khu phố Biểu Nghi 2

 

 

 

 

6

Khu phố Minh Hòa

 

 

 

 

7

Khu phố Mai Hòa

 

 

 

 

8

Khu phố Trại Thành

 

 

11

Phường Hà An

1

Khu phố 2

1

Khu phố 1

 

 

 

 

2

Khu phố 3

 

 

 

 

3

Khu phố 3A

 

 

 

 

4

Khu phố 5

 

 

 

 

5

Khu phố 6

 

 

 

 

6

Khu phố 7

 

 

 

 

7

Khu phố 8

 

 

 

 

8

Khu phố 9

 

 

 

 

9

Khu phố 10

 

 

 

 

10

Khu phố 11

 

 

 

 

11

Khu phố 12

 

 

 

 

12

Khu phố 13