Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 121/2004/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Dương Thanh Biểu
Ngày ban hành: 16/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 121/2004/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Điều 2: Kèm theo quy chế tạm thời này là 28 mẫu văn bản tố tụng thực hiện trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự được đánh số thứ tự từ 128 đến 155.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

 

K/T VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Dương Thanh Biểu

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo quyết định số 121/2004/QĐ - VKSTC ngày 16 tháng 9 năm 2004)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng

Trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát có trách nhiệm:

1 - Thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

2 - Kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1 - Đọc cáo trạng, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến việc giải quyết vụ án tại phiên tòa;

2 - Tham gia xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm;

3 - Thực hiện việc luận tội đối với bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm;

4 - Tranh luận với người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm;

5 - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;

6- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng;

7- Kiểm sát các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;

8- Yêu cầu Tòa án nhân dân cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự để xem xét, quyết định việc kháng nghị;

9- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án hoặc quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự;

10- Tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm;

11- Khởi tố về hình sự, nếu có dấu hiệu tội phạm;

12- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa; ra các quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Điều 3. Phạm vi công tác

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự bắt đầu từ khi chuyển bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn cùng hồ sơ vụ án sang Tòa án để xét xử và kết thúc khi bản án và quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, không bị kháng nghị.

Điều 4. Quan hệ công tác

1- Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ở Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Kiểm sát viên còn chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị. Khi thực hiện nhiệm vụ giữa Kiểm sát viên với thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì Kiểm sát viên phải báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

2- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự quan hệ phối hợp với Văn phòng để thực hiện các chương trình công tác, cấp phát trang thiết bị, phương tiện và kinh phí cho hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; phối hợp với Vụ (hoặc phòng) tổ chức cán bộ về xây dựng bộ máy, về biên chế và quy hoạch đào tạo bồ dưỡng cán bộ; với Vụ (hoặc phòng) thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra để giải quyết những vụ án do Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm hủy để điều tra lại hoặc tham gia cùng giải quyết những vụ án khác từ giai đoạn điều tra hoặc xét xử sơ thẩm theo yêu cầu của lãnh đạo Viện; phối hợp với Vụ khiếu tố (hoặc phòng) để quản lý và giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; với Viện khoa học trong việc hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; với Cục (hoặc phòng) thống kê tội phạm để nắm các số liệu cần thiết cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự và với các đơn vị nghiệp vụ khác để thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Khi phối hợp để thực hiện công việc nếu có ý kiến khác nhau thì đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự báo cáo Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng phụ trách khối xem xét, quyết định.

Điều 5. Sự có mặt của Kiểm sát viên tại phiên tòa

1 - Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên tòa.

Đối với vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì 2 Kiểm sát viên có thể cùng tham gia phiên tòa. Trong trường hợp cần thiết có thể có Kiểm sát viên dự khuyết.

Trường hợp vụ án phức tạp mà địa phương thấy cần thiết hoặc những vụ án đối với người có chức sắc cao trong các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức có tên tuổi, người nước ngoài dự kiến xét xử hình phạt cao nhất thì Viện trưởng hoặc phó Viện trưởng phải trực tiếp tham gia phiên tòa.

2- Tại phiên tòa giám đốc thẩm hoặc tái thẩm Viện trưởng, phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên được Viện trưởng cấp mình ủy quyền tham gia phiên tòa.

3 - Kiểm sát viên phải từ chối tham gia phiên tòa hoặc bị thay đổi khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 45 BLTTHS.

Điều 6. Báo cáo án

Trước khi tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Kiểm sát viên và thủ trưởng đơn vị phải báo cáo lãnh đạo Viện về việc giải quyết vụ án.

Việc báo cáo án phải bằng văn bản ghi rõ lý lịch bị cáo, tóm tắt nội dung vụ án, hành vi phạm tội của từng bị cáo, hệ thống các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, những mâu thuẫn của các tài liệu, phương án giải quyết, nội dung kháng cáo, kháng nghị, khiếu nại, nội dung bản án sơ thẩm, phúc thẩm và quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát đã giải quyết vụ án; đề xuất đường lối giải quyết vụ án, áp dụng các điều luật để xử lý.

Đối với các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự việc báo cáo án thực hiện theo quy chế này và quy chế của đơn vị.

Điều 7. Họp trù bị với Tòa án

1 - Việc họp trù bị với Tòa án thực hiện theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

2 - Lãnh đạo Viện và Kiểm sát viên cùng tham gia họp trù bị. Kiểm sát viên phải chuẩn bị trước nội dung, những vấn đề Tòa án đưa ra trao đổi hoặc Viện kiểm sát đưa ra trao đổi; những nội dung còn mâu thuẫn trong hồ sơ, phương án giải quyết; thời gian, địa điểm xét xử; triệu tập người có liên quan; sức khỏe, tâm lý bị can, bị cáo; phương pháp tuyên truyền. Đối với vụ án phức tạp thì mời lãnh đạo các cơ quan tố tụng và một số cơ quan khác tham dự.

Điều 8. Báo cáo kết quả phiên tòa

1 - Sau phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm Kiểm sát viên phải báo cáo với lãnh đạo Viện, thủ trưởng đơn vị và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kết quả phiên tòa; đề xuất những vấn đề cần kháng nghị, kiến nghị, hướng giải quyết những vấn đề đó, nếu thấy cần thiết.

Báo cáo kết quả xét xử sơ thẩm của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi cho các Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; của Viện kiểm sát quân sự khu vực gửi tới Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

Báo cáo kết quả xét xử của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi cho các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm khu vực; của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương gửi đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Thông báo kết quả xét xử của các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm gửi cho Viện kiểm sát cấp tỉnh và Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; của Viện kiểm sát quân sự Trung ương gửi cho Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương.

2 - Đối với bản án hoặc quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì kiểm sát viên làm báo cáo kèm theo các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ án gửi Viện kiểm sát sẽ xét xử phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.

3 - Báo cáo kết quả phiên tòa thực hiện theo mẫu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án Kiểm sát viên phải gửi các báo cáo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 9. Tuyên truyền kết quả phiên tòa

Tùy từng vụ án Kiểm sát viên có thể phối hợp với các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin về kết quả xét xử, góp phần tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 10. Kiến nghị vi phạm và phòng ngừa tội phạm

1- Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Kiểm sát viên phát hiện Tòa án có vi phạm pháp luật trong việc xét xử vụ án thì báo cáo lãnh đạo Viện kiến nghị với Tòa án khắc phục vi phạm.

2 - Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Kiểm sát viên tìm ra những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm để kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan khắc phục, áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

3 - Các kiến nghị quy định tại khoản 1 và 2 Điều này phải gửi cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự để theo dõi báo cáo lãnh đạo Viện.

Điều 11. Kiểm điểm trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho người bị oan

1 - Người bị Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên người đó không thực hiện hành vi phạm tội mà bản án đã có hiệu lực pháp luật thì lãnh đạo Viện, thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo giải quyết vụ án và Kiểm sát viên thực hành quyền công tố phải kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề xuất việc bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

2 - Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân của Viện kiểm sát cấp huyện gửi cho Viện kiểm sát cấp tỉnh, của Viện kiểm sát cấp tỉnh gửi Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Viện kiểm sát cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp chung gửi Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Vụ tổ chức cán bộ; báo cáo bồi thường thiệt hại gửi cho Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự để theo dõi và báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 274, 292 Bộ luật tố tụng hình sự và theo hướng dẫn của ngành.

Kết quả giải quyết khiếu nại, phải trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

Chương II

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM

Điều 13. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

1- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phải trực tiếp nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của vụ án để nắm vững: nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo; các chứng cứ buộc tội, gỡ tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; phân tích đánh giá tổng hợp vụ án; áp dụng các điều, khoản của Bộ luật hình sự để chuẩn bị thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên phải trích cứu đầy đủ lời khai của bị can, của những người tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

2- Đối với những vụ án trọng điểm phức tạp của Viện kiểm sát cấp huyện phải thông báo cho Viện kiểm sát cấp tỉnh. Của Viện kiểm sát cấp tỉnh phải thông báo cho Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm khu vực, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự biết để cử Kiểm sát viên theo dõi, nghiên cứu nắm vững hồ sơ vụ án nhằm phục vụ cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Điều 14. Kiểm sát việc chuẩn bị xét xử của Tòa án.

Kiểm sát viên phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án về thẩm quyền xét xử; về việc chuyển vụ án; về thời hạn chuẩn bị xét xử; về việc ra các quyết định: quyết định áp dụng thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án và việc giao các quyết định này theo Điều 182 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu Tòa án khắc phục hoặc báo cáo lãnh đạo Viện kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 15. Xác định yêu cầu của việc xét xử vụ án

Kiểm sát viên phải căn cứ vào tính chất, hậu quả của từng vụ án và yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử cho thiết thực, phù hợp với thực tế nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Điều 16. Xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ hoặc gặp bị cáo

1 - Khi cần thiết Kiểm sát viên đến xem xét tại chỗ đối với những vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được; xem xét nơi xảy ra tội phạm hoặc những địa điểm khác có liên quan đến vụ án; gặp bị cáo để hỏi cung đối với những trường hợp: Vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, vụ án có bị cáo mà Kiểm sát viên đề nghị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình, lời khai của các bị cáo trong vụ án có mâu thuẫn, bị cáo kêu oan.

2 - Trong trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện tổ chức cho dựng lại hiện trường hoặc đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ.

3 - Việc xem xét vật chứng, xem xét tại chỗ hoặc gặp bị cáo phải lập biên bản theo quy định tại Điều 95 BLTTHS.

Điều 17. Giải quyết việc tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

1 - Khi Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ các nội dung Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung. Nếu thấy có căn cứ thì ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo quy định tại Điều 168 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trường hợp Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung không có căn cứ hoặc không bổ sung được những vấn đề Tòa án yêu cầu bổ sung và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố thì Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

2 - Sau khi có kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra, nếu có căn cứ đình chỉ vụ án thì Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện quyết định và thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết.

3 - Trường hợp Tòa án trả hồ sơ vì cho rằng bị cáo phạm một tội khác thì Kiểm sát viên báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện xem xét và quyết định.

Điều 18. Giải quyết hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát cấp trên chuyển cho Viện kiểm sát cấp dưới

Những hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát cấp trên ủy quyền cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa sơ thẩm; những hồ sơ vụ án do Tòa án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm xét xử hủy bản án để điều tra lại theo thẩm quyền thì đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thụ lý, giải quyết theo quy định tại các Điều 252, 289, 300 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 19. Rút quyết định truy tố

1 - Trước khi mở phiên tòa, nếu xét thấy có căn cứ rút một phần hay toàn bộ quyết định truy tố thì Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án phải báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện xem xét và quyết định.

Việc rút quyết định truy tố phải bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp rút toàn bộ quyết định truy tố thì đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án.

2 - Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi nếu có căn cứ rút một phần hay toàn bộ quyết định truy tố; có tình tiết mới theo hướng có lợi cho bị cáo làm thay đổi quyết định truy tố hoặc đường lối xử lý đã được lãnh đạo Viện cho ý kiến thì Kiểm sát viên quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau phiên tòa Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị.

Trường hợp tình tiết mới đưa ra tại phiên tòa có đủ căn cứ để kết luận về một tội danh khác nặng hơn thì Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa và báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

3 - Đối với vụ án do Viện kiểm sát cấp trên ủy quyền cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, nếu tại phiên tòa xét xử có những tình tiết mới khác với nội dung truy tố của Viện kiểm sát cấp trên thì Kiểm sát viên đề nghị hoãn phiên tòa và báo cáo lãnh đạo Viện cấp mình để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên xem xét, quyết định.

Trường hợp Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử thì Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Sau phiên tòa phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện cấp mình để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên xem xét quyết định.

Điều 20. Kiểm sát việc chấp hành thủ tục tố tụng tại phiên tòa

1- Kiểm sát viên phải kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng tại phiên tòa của Hội đồng xét xử, thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc phiên tòa, nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, bảo đảm cho việc xét xử được công minh đúng pháp luật.

2 - Kiểm sát viên phải đề nghị hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau:

a. Bị cáo vắng mặt có lý do chính đáng; người bào chữa bắt buộc vắng mặt; người tham gia tố tụng khác vắng mặt sẽ gây trở ngại cho việc xét xử vụ án;

b. Thành phần Hội đồng xét xử không đúng với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

c. Bị cáo yêu cầu hoãn phiên tòa, nếu việc giao nhận bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử không đúng quy định tại khoản 2 Điều 49 và khoản 1 Điều 182 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trường hợp Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử thì Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Sau phiên tòa phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện cấp mình để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên xem xét quyết định.

3 - Nếu phát hiện có vi phạm khác về thủ tục tố tụng thì yêu cầu HĐXX khắc phục kịp thời.

Điều 21. Đọc bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn

Trước khi tiến hành xét hỏi, Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn và quyết định khác của Viện kiểm sát liên quan đến việc giải quyết vụ án và trình bày ý kiến bổ sung làm rõ thêm nội dung cáo trạng nếu có.

Điều 22. Tham gia xét hỏi

1 - Trước khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên phải dự thảo đề cương tham gia xét hỏi và những nội dung cần làm sáng tỏ tại phiên tòa để tham gia xét hỏi nhằm xác định sự thật của vụ án và các tình tiết khác có liên quan đến việc định tội và đề xuất hình phạt. Chú ý các mâu thuẫn và cách xét hỏi để giải quyết các mâu thuẫn, để bác bỏ những lời chối tội không có cơ sở; dự kiến nội dung bào chữa và chuẩn bị các câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề mà người bào chữa quan tâm.

2 - Tại phiên tòa Kiểm sát viên theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung xét hỏi của Hội đồng xét xử, của người bào chữa và ý kiến trả lời của người được xét hỏi để chủ động tham gia xét hỏi làm sáng tỏ hành vi của bị cáo, xác định sự thật khách quan của vụ án.

3 - Khi có người tham gia tố tụng xuất trình tài liệu mới tại phiên tòa. Kiểm sát viên cần kiểm tra và xét hỏi về nguồn gốc, nội dung tài liệu đó để có kết luận chính xác.

Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận mà tài liệu mới đó có thể làm thay đổi nội dung, tính chất vụ án thì Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để xác minh.

4 - Khi xét hỏi, Kiểm sát viên phải đặt câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, tránh giải thích, kết luận ngay.

Điều 23. Luận tội

1 - Trước khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên phải viết bản dự thảo luận tội theo mẫu hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đối với vụ án trọng điểm, phức tạp hoặc xét xử lưu động bản dự thảo luận tội của Kiểm sát viên phải báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến.

2 - Tại phiên tòa Kiểm sát viên phải ghi chép những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự và những người tham gia tố tụng khác để bổ sung và sửa chữa bản dự thảo luận tội.

Sau khi kết thúc việc xét hỏi Kiểm sát viên trình bày luận tội, đề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ hay một phần nội dung cáo trạng hoặc kết luận về tội nhẹ hơn. Luận tội của Kiểm sát viên chỉ căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên tòa.

3 - Bản luận tội phải đạt các yêu cầu sau đây:

a. Phải phân tích đánh giá các chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ; đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, hậu quả gây ra, vai trò trách nhiệm và nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đề xuất áp dụng pháp luật và vận dụng chính sách xử lý cho phù hợp; khi nêu hành vi phạm tội phải viện dẫn các chứng cứ để chứng minh bảo đảm lô gic và sắc bén.

b. Phải phân tích phê phán thủ đoạn phạm tội của bị cáo; phân tích bác bỏ những quan điểm không phù hợp với vụ án của những người tham gia tố tụng khác để làm sáng tỏ sự thật, bảo vệ chính sách pháp luật, thể hiện tính đấu tranh và tính thuyết phục của bản luận tội.

Khi phân tích bác bỏ các quan điểm không phù hợp phải viện dẫn các chứng cứ để chứng minh.

c. Phải xác định nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tuyên truyền giáo dục pháp luật, góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

4 - Việc đề nghị áp dụng về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp, bồi thường thiệt hại (nếu có) phải chính xác theo Điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự.

5- Sau phiên tòa bản luận tội của Kiểm sát viên phải được lưu hồ sơ kiểm sát án hình sự.

Điều 24. Tranh luận

1 - Khi người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trình bày ý kiến về luận tội của Kiểm sát viên và đưa ra đề nghị của mình thì Kiểm sát viên phải ghi lại những ý kiến đó. Khi tranh luận Kiểm sát viên phải đưa ra những lập luận của mình đối với từng ý kiến có liên quan đến vụ án mà người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đã nêu ra.

Nếu vụ án có nhiều người bào chữa cho bị cáo họ có cùng ý kiến về một nội dung bào chữa thì Kiểm sát viên tổng hợp để đối đáp chung một lần cho các ý kiến đó.

2 - Trường hợp chủ tọa phiên tòa đề nghị Kiểm sát viên đáp lại những ý kiến có liên quan đến vụ án của người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác chưa được tranh luận thì Kiểm sát viên thực hiện theo đề nghị của chủ tọa phiên tòa.

Nếu nội dung đề nghị của chủ tọa phiên tòa chưa được tranh luận thì Kiểm sát viên tiếp tục tranh luận, nếu đã tranh luận một phần thì Kiểm sát viên tranh luận bổ sung cho đầy đủ.

3 - Trường hợp cần xem xét thêm chứng cứ Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc xét hỏi thì sau khi xét hỏi xong Kiểm sát viên phải tiếp tục tranh luận như quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

4 - Khi tranh luận Kiểm sát viên phải bình tĩnh, khách quan và tôn trọng ý kiến của những người tham gia tố tụng.

5- Đối với vụ án phức tạp có 2 Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phải phân công cụ thể việc chuẩn bị các nội dung, chứng cứ, lập luận để trả lời từng ý kiến có liên quan.

Điều 25. Kiểm sát việc tuyên án

1 - Khi chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử đọc bản án, Kiểm sát viên phải chú ý ghi lại những nhận định quan trọng và nội dung quyết định của bản án sơ thẩm để làm căn cứ kiểm tra biên bản phiên tòa, bản án sơ thẩm và chuẩn bị nội dung kháng nghị, nếu cần thiết.

2 - Ngay sau khi tuyên án, Kiểm sát viên phải kiểm sát việc Hội đồng xét xử trả tự do cho bị cáo hoặc bắt tạm giam bị cáo theo quy định tại Điều 227 và 228 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 26. Kiểm tra biên bản phiên tòa

Sau khi kết thúc phiên tòa Kiểm sát viên phải kiểm tra biên bản phiên tòa, nếu phát hiện biên bản phiên tòa ghi không đầy đủ hoặc không chính xác thì yêu cầu Hội đồng xét xử ghi những sửa chữa bổ sung vào biên bản phiên tòa.

Điều 27. Kiểm tra bản án, quyết định của tòa án

1 - Kiểm sát viên phải kiểm tra bản án hoặc quyết định của Tòa án nhằm phát hiện những sai sót và vi phạm của Tòa án trong việc ra bản án hoặc quyết định.

2 - Kiểm sát viên phải kiểm sát việc giao bản án, các quyết định của Tòa án và việc gửi hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định của các Điều 229 và 237 Bộ luật tố tụng hình sự.

3 - Sau khi nhận được bản án hoặc quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát cấp sơ thẩm phải sao gửi ngay cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp một bản để kiểm tra xem xét việc kháng nghị phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm (cấp huyện gửi cho Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự hoặc phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; cấp tỉnh gửi cho Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm khu vực, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự ).

Điều 28. Kháng nghị bản án hoặc quyết định của Tòa án

Khi phát hiện bản án hoặc quyết định sơ thẩm của tòa án có vi phạm pháp luật, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình để kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nếu quá thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 234 và khoản 1 Điều 239 Bộ luật tố tụng hình sự mới phát hiện vi phạm pháp luật hoặc phát hiện có tình tiết mới thì Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện cấp mình ký văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm kèm theo các tài liệu có liên quan như bản án, biên bản phiên tòa. Khi nhận được đề nghị kháng nghị của Viện kiểm sát cấp dưới, Viện kiểm sát cấp trên phân công Kiểm sát viên nghiên cứu để báo cáo Viện trưởng thực hiện việc kháng nghị, nếu có căn cứ.

Điều 29. Xem xét việc rút quyết định truy tố tại phiên tòa của Viện kiểm sát cấp dưới

1 - Tại phiên tòa, nếu Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố không có căn cứ nhưng Hội đồng xét xử vẫn chấp nhận và tuyên bố bị cáo không phạm tội thì Viện kiểm sát cùng cấp hoặc cấp trên trực tiếp phải kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

2 - Trường hợp Tòa án có kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp về việc Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố tại phiên tòa không có căn cứ thì Phòng hoặc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự hoặc án an ninh phải thụ lý nghiên cứu báo cáo lãnh đạo Viện cấp mình quyết định.

Nếu việc rút quyết định truy tố của Kiểm sát viên có căn cứ thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án đã tạm đình chỉ vụ án đó biết. Nếu kiến nghị của Tòa án có căn cứ thì ra quyết định hủy việc rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát cấp dưới và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án đã tạm đình chỉ vụ án để xét xử lại.

Điều 30. Rút kinh nghiệm về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự sau phiên tòa

Tùy từng vụ án, Kiểm sát viên đề nghị lãnh đạo Viện tổ chức rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và tìm nguyên nhân để phát huy mặt tốt, khắc phục sửa chữa thiếu sót nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Điều 31. Theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm

1 - Nếu bản án hoặc quyết định bị kháng cáo, kháng nghị thì Kiểm sát viên đã giải quyết vụ án phải theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm để kiểm tra lại nghịêp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. Trường hợp không nhất trí với bản án hoặc quyết định phúc thẩm thì Kiểm sát viên báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện cấp mình ký văn bản đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

2 - Nếu bản án hoặc quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì Kiểm sát viên đã giải quyết vụ án phải theo dõi kết quả xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để báo cáo lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị.

Chương III

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM

Điều 32. Thẩm quyền kháng nghị

1 - Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện.

2 - Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp tỉnh và Tòa án cấp huyện.

3 - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm những bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp tỉnh.

Đối với vụ án Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có ý kiến chỉ đạo trong quá trình kiểm sát điều tra hoặc xét xử sơ thẩm nếu kháng nghị phải báo cáo viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Điều 33. Căn cứ và thời hạn kháng nghị

1 - Bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, khi có một trong những căn cứ sau đây:

a. Việc điều tra, xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm phiến diện hoặc không đầy đủ;

b. Kết luận của bản án hoặc quyết định hình sự sơ thẩm không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án;

c. Có những vi phạm trong việc áp dụng Bộ luật hình sự;

d. Có những vi phạm về thủ tục tố tụng hình sự trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

2 - Thời hạn kháng nghị bản án hoặc quyết định của Tòa án theo quy định tại Điều 234, 239 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 34. Quyết định kháng nghị

1- Quyết định kháng nghị phải nêu rõ và cụ thể những vi phạm pháp luật của bản án hoặc quyết định về đánh giá chứng cứ, về vận dụng chính sách pháp luật hoặc về áp dụng thủ tục tố tụng và nêu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2 - Quyết định kháng nghị phải bằng văn bản theo mẫu hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 35. Gửi kháng nghị

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát được gửi đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm để Tòa án thông báo cho những người tham gia tố tụng biết đồng gửi cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp và gửi Viện kiểm sát cấp sơ thẩm, nếu là kháng nghị trên một cấp. Kháng nghị cùng cấp của Viện kiểm sát tỉnh đồng gửi Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm khu vực, các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự hoặc án an ninh, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Kháng nghị của các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm gửi Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách khối; gửi Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự để theo dõi.

Điều 36. Bổ sung, thay đổi, rút kháng nghị

1- Trước khi mở phiên toà Viện kiểm sát đã kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền bổ sung, thay đổi kháng nghị của mình hoặc của Viện kiểm sát cấp dưới nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo; rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. Việc bổ sung, thay đổi, rút kháng nghị phải do lãnh đạo Viện quyết định.

Đối với việc bổ sung, thay đổi và rút kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát cấp tỉnh do Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm quyết định, nhưng phải trao đổi trước với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp tỉnh đã kháng nghị. Nếu Viện kiểm sát cấp tỉnh không nhất trí thì Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thực hiện quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Sau phiên toà phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện.

Việc bổ sung, thay đổi và rút kháng nghị phải bằng văn bản nêu rõ lý do gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm và các đơn vị như qui định tại Điều 35 qui chế này.

2 - Tại phiên toà việc bổ sung, thay đổi và rút kháng nghị do Kiểm sát viên tham gia phiên tòa quyết định, nhưng phải có căn cứ để không thể giữ nguyên quyết định kháng nghị và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sau phiên tòa Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị.

Điều 37. Nghiên cứu hồ sơ vụ án bị kháng cáo, kháng nghị

1- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm phải trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên kiểm tra xem xét lý do yêu cầu của kháng cáo, kháng nghị và thủ tục kháng cáo, kháng nghị; nghiên cứu kỹ chứng cứ, tình tiết liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Chú ý nghiên cứu kỹ cáo trạng, bản án, ý kiến của Kiểm sát viên, biên bản phiên tòa, dư luận báo chí sau xét xử. Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần điều tra xác minh bổ sung; đề xuất triệu tập những người tham gia phiên tòa; nếu thấy cần thiết thì xem xét các phần khác không bị kháng cáo, kháng nghị để giải quyết vụ án theo đúng qui định của pháp luật.

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên phải trích cứu đầy đủ các lời khai của bị cáo, của những người tham gia tố tụng và các tài liệu liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị.

2- Phải kiểm tra biện pháp ngăn chặn để đề nghị toà án cấp phúc thẩm áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn theo qui định tại Điều 243 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 38. Xác minh ở cấp phúc thẩm

1 - Viện trưởng, phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh quyết định việc xác minh theo thủ tục phúc thẩm của cấp mình.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm quyết định việc xác minh theo thủ tục phúc thẩm của cấp mình.

2- Kiểm sát viên có thể tự mình hoặc yêu cầu Viện kiểm sát cấp dưới điều tra xác minh bổ xung những chứng cứ mới như: hỏi cung bị cáo, lấy lời khai của người có liên quan, tổ chức đối chất, xem xét lại hiện trường để làm rõ những tình tiết của vụ án trong thời hạn xét xử phúc thẩm, việc xác minh phải được Kiểm sát viên ghi biên bản, ghi âm, chụp ảnh, ghi hình để lưu hồ sơ kiểm sát án hình sự.

Đối với những vấn đề không thể điều tra xác minh bổ sung được thì Kiểm sát viên kết luận đề nghị huỷ án giao về cấp sơ thẩm để điều tra lại theo quy định tại Điều 250 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 39. Tham gia xét hỏi

1 - Trước khi tham gia phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên phải dự thảo đề cương xét hỏi, tập trung vào những vấn đề và những tình tiết liên quan đến kháng cáo, kháng nghị.

2 - Tại phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên phải theo dõi và ghi chép nội dung xét hỏi của Hội đồng xét xử, của người bào chữa và ý kiến của người được xét hỏi để chủ động tham gia xét hỏi nhằm kiểm tra tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án hoặc quyết định sơ thẩm đối với những vấn đề có kháng cáo, kháng nghị.

3 - Khi có người tham gia tố tụng bổ sung tài liệu, đồ vật mới tại phiên tòa thì việc xem xét và giải quyết thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 22 Quy chế này.

4 - Kiểm sát viên xét hỏi phải đặt câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu, tránh giải thích, kết luận ngay khi đặt câu hỏi.

Điều 40. Quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa

1 - Trước khi tham gia phiên tòa phúc thẩm Kiểm sát viên phải viết bản dự thảo quan điểm của Viện kiểm sát về tính hợp pháp, tính có căn cứ của kháng cáo, kháng nghị; phân tích làm sáng tỏ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát đối với những vi phạm pháp luật của bản án hoặc quyết định sơ thẩm; phân tích, kết luận những phần không bị kháng cáo, kháng nghị của bản án sơ thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo đã được phát hiện qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án. Đề xuất quan điểm giải quyết đối với bản án hoặc quyết định bị kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật.

2 - Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu đã được kiểm tra, xét hỏi tại phiên tòa để bổ sung và sửa chữa bản dự thảo quan điểm của Viện kiểm sát.

Sau khi kết thúc xét hỏi, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Khi trình bày quan điểm Kiểm sát viên chỉ căn cứ vào những chứng cứ đã được thẩm tra, xem xét tại phiên tòa.

3 - Trường hợp tại phiên tòa có những tình tiết mới làm thay đổi quan điểm giải quyết vụ án đã được lãnh đạo Viện cấp mình cho ý kiến mà không có điều kiện báo cáo lại thì Kiểm sát viên quyết định cho phù hợp với thực tế vụ án và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Sau phiên tòa phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị.

Điều 41. Tranh luận

Khi bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác trình bày ý kiến của họ về quan điểm của Viện kiểm sát và đưa ra đề nghị thì Kiểm sát viên phải ghi lại tất cả những ý kiến đó để tranh luận. Khi tranh luận Kiểm sát viên phải đáp lại tất cả những ý kiến có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị mà người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nêu ra nhằm làm sáng tỏ sự thật, bác bỏ ý kiến không đúng của họ.

Điều 42. Kiểm sát việc chấp hành pháp luật của Tòa án

1 - Trước khi xét xử phúc thẩm, Kiểm sát viên phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án cấp phúc thẩm về thời hạn xét xử phúc thẩm, về việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo, về việc thông báo cho những người tham gia tố tụng biết thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm.

2 - Khi tham gia phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử về thủ tục phiên tòa; về thành phần Hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa; về việc bổ sung và xem xét chứng cứ mới tại phiên tòa; về việc tuyên án hoặc quyết định của Hội đồng xét xử.

Ngay sau khi tuyên án Kiểm sát viên phải kiểm sát việc Hội đồng xét xử áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo tại phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 243 Bộ luật tố tụng hình sự.

3 - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử phải ghi chép đầy đủ diễn biến của phiên tòa, những nhận định quan trọng và nội dung quyết định của bản án hoặc quyết định phúc thẩm để làm căn cứ kiểm tra biên bản phiên tòa, bản án hoặc quyết định phúc thẩm và chuẩn bị nội dung để báo cáo lãnh đạo Viện đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm, nếu thấy cần thiết.

Điều 43. Những việc làm sau phiên tòa

Kiểm sát viên phải kiểm tra biên bản phiên tòa và bản án hoặc quyết định của Tòa án; báo cáo kết quả phiên tòa; sao chụp bản án hoặc quyết định phúc thẩm gửi Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; tổ chức rút kinh nghiệm sau phiên tòa; tuyên truyền kết quả phiên tòa; đề xuất kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm, nếu thấy cần thiết; kiến nghị vi phạm và phòng ngừa tội phạm được thực hiện tương tự như các Điều 8, 9, 10, 26, 27, 30 của Quy chế này.

Điều 44. Hướng dẫn Viện kiểm sát cấp sơ thẩm giải quyết vụ án bị tòa án cấp phúc thẩm hủy án

Những bản án sơ thẩm bị tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại hoặc xét xử lại, Kiểm sát viên đã tham gia xét xử phúc thẩm phải làm văn bản hướng dẫn Viện kiểm sát cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

Điều 45. Theo dõi kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm

1 - Đối với những bản án hoặc quyết định phúc thẩm của Tòa án cùng cấp bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Kiểm sát viên đã giải quyết vụ án phải theo dõi kết quả xét xử để báo cáo lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị.

2 - Đối với những bản án hoặc quyết định phúc thẩm bị Tòa án cấp giám đốc xét xử hủy án để xét xử lại ở cấp phúc thẩm, Kiểm sát viên phải kiểm tra hồ sơ vụ án, chứng cứ để chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án.

Chương IV

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM

Điều 46. Nguồn phát hiện vi phạm pháp luật

Kiểm sát viên nghiên cứu phát hiện vi phạm pháp luật trong các bản án hoặc quyết định của Tòa án căn cứ vào những nguồn sau đây.

1 - Báo cáo đề xuất kháng nghị của Viện kiểm sát các cấp;

2- Đơn đề nghị của người bị kết án, của mọi công dân hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức;

3 - Các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4 - Kết quả kiểm tra công tác nghiệp vụ.

Điều 47. Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án

Sau khi phát hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, Kiểm sát viên làm văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định đó chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Điều 48. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

1 - Kiểm sát viên phải nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét các nguồn phát hiện vi phạm pháp luật có căn cứ hay không có căn cứ. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án Kiểm sát viên phải ghi đầy đủ ý kiến của Kiểm sát viên, biên bản phiên tòa, lời khai của bị cáo, của những người tham gia tố tụng khác, dư luận báo chí và các chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc xem xét kháng nghị.

Nếu có căn cứ xác định bản án hoặc quyết định của Tòa án vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì báo cáo lãnh đạo Viện kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

2 - Trường hợp có căn cứ xác định bản án hoặc quyết định không có vi phạm pháp luật hoặc có vi phạm pháp luật nhưng ít nghiêm trọng không phải kháng nghị thì trả lời cho người hoặc cơ quan, tổ chức biết rõ lý do của việc không kháng nghị.

Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trả lời cho người hoặc cơ quan tổ chức biết, nếu họ tiếp tục khiếu nại thì báo cáo lãnh đạo Viện xem xét và quyết định.

Ở Viện kiểm sát cấp tỉnh ủy quyền cho phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trả lời cho người hoặc cơ quan tổ chức biết, nếu họ tiếp tục khiếu nại thì báo cáo lãnh đạo Viện xem xét và quyết định.

Thời hạn trả lời việc không kháng nghị thực hiện theo quy định tại Điều 277 BLTTHS

3 - Đối với bản án hoặc quyết định do Tòa án kháng nghị, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ quyết định kháng nghị, kiểm tra bản án hoặc quyết định và hồ sơ vụ án đề xuất quan điểm của Viện kiểm sát nhất trí hoặc không nhất trí với kháng nghị; nêu rõ những điểm mới phát hiện theo hướng có lợi cho bị cáo cần đề nghị Tòa án xem xét thêm để báo cáo thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo Viện.

Điều 49. Căn cứ kháng nghị

Bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, khi có một trong những căn cứ sau đây:

1 - Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ;

2 - Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

3 - Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử;

4 - Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự.

Điều 50. Thẩm quyền kháng nghị

1 - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Phó Viện trưởng phụ trách khối ký kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp tỉnh.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp dưới.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới.

2 - Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát vắng mặt thì Phó Viện trưởng phụ trách khối ký kháng nghị.

Điều 51. Thời hạn kháng nghị

1 - Kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

2 - Kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả trường hợp người bị kết án đã chết cần minh oan cho họ.

3 - Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án thời hạn kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 52. Quyết định kháng nghị

1 - Quyết định kháng nghị phải nêu rõ lý do và hướng giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2 - Quyết định kháng nghị bằng văn bản theo mẫu hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3 - Trường hợp xét thấy cần thiết tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thực hiện theo Điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 53. Gửi kháng nghị

Kháng nghị được gửi cho:

1 - Tòa án sẽ xét xử giám đốc thẩm cùng hồ sơ vụ án;

2 - Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định bị kháng nghị;

3 - Người bị kết án và những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc kháng nghị;

4 - Viện kiểm sát cấp trên để báo cáo và Viện kiểm sát cấp dưới, Viện kiểm sát đã đề nghị kháng nghị, Vụ (hoặc phòng) kiểm sát giam giữ cải tạo và Vụ (hoặc phòng) kiểm sát thi hành án để theo dõi.

5- Đối với kháng nghị quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 50 quy chế này phải gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để báo cáo.

Điều 54. Bổ sung hoặc rút kháng nghị

1 - Trước khi bắt đầu phiên tòa giám đốc thẩm Viện trưởng Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền bổ sung kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại Điều 51 của quy chế này hoặc rút kháng nghị.

Quyết định bổ sung hoặc rút kháng nghị phải bằng văn bản nêu rõ lý do. Việc gửi quyết định kháng nghị bổ sung hoặc quyết định rút kháng nghị thực hiện theo quy định tại Điều 53 của quy chế này.

2 - Đối với bản án hoặc quyết định do Tòa án kháng nghị, nếu phát hiện có các vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác cần phải kháng nghị thì trao đổi với Tòa án để Tòa án kháng nghị bổ sung. Nếu Tòa án không kháng nghị thì Viện kiểm sát kháng nghị theo quy định tại Điều 275 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 55. Xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm

1 - Xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm trong những trường hợp cần thiết để làm rõ thêm những căn cứ kháng nghị hoặc kết luận kháng nghị. Việc xác minh do lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp quyết định.

2 - Khi tiến hành xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp Kiểm sát viên có thể: Lấy lời khai của người bị kết án hoặc những người tham gia tố tụng khác, trưng cầu giám định, thu thập vật chứng, chụp ảnh, ghi âm, đo đạc, vẽ sơ đồ hiện trường…

Điều 56. Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

1 - Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên được Viện trưởng ủy quyền tham gia phiên tòa giám đốc thẩm cùng cấp.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát cùng cấp phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Đối với kháng nghị của Tòa án phải nêu rõ lý do nhất trí hoặc không nhất trí với kháng nghị.

2 - Đối với những người được Viện trưởng ủy quyền tham gia phiên tòa chỉ phát biểu quan điểm về những vấn đề đã được Viện trưởng cho ý kiến. Nếu phải thay đổi cơ bản quan điểm đã được Viện trưởng cho ý kiến thì đề nghị hoãn phiên tòa để báo cáo Viện trưởng xem xét và quyết định.

Điều 57. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở thủ tục giám đốc thẩm

Kiểm sát viên được giao giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án xét xử giám đốc thẩm về thời hạn xét xử; về việc triệu tập người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị (nếu có). Thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm; thủ tục xét hỏi những người được tòa án triệu tập đến phiên tòa (nếu có); Việc Hội đồng xét xử giám đốc thẩm biểu quyết và áp dụng hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo; việc ra và gửi các quyết định giám đốc thẩm; việc chuyển hồ sơ vụ án bị hủy để điều tra, xét xử lại.

Điều 58. Những việc làm sau phiên tòa giám đốc thẩm

1 - Kiểm sát viên được ủy quyền tham gia phiên tòa phải báo cáo lãnh đạo Viện và thủ trưởng đơn vị về kết quả xét xử và đề xuất những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết; phải làm thông báo kết quả xét xử gửi cho các Viện kiểm sát đã tham gia xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án biết.

2 - Đối với bản án hoặc quyết định bị Tòa án cấp giám đốc thẩm hủy án để điều tra lại thì Kiểm sát viên đã tham gia phiên tòa làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án đến đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra để giải quyết theo thẩm quyền.

Chương V

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ TÁI THẨM

Điều 59. Nguồn phát hiện tình tiết mới

- Kiểm sát viên nghiên cứu phát hiện những tình tiết mới của vụ án qua các nguồn sau đây:

1 - Báo cáo đề xuất kháng nghị của Viện kiểm sát các cấp;

2 - Đơn đề nghị của người bị kết án và của mọi công dân hoặc kiến nghị của các cơ quan, tổ chức;

3 - Tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4 - Kết quả kiểm tra công tác nghiệp vụ.

Điều 60. Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án

Sau khi kiểm tra các nguồn phát hiện thấy những tình tiết mới của vụ án Kiểm sát viên làm văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Điều 61. Xác minh tình tiết mới theo thủ tục tái thẩm

1 - Khi phát hiện có tình tiết mới của vụ án có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó thì Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện ra quyết định xác minh những tình tiết đó.

2 - Sau khi có quyết định của lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để có cơ sở kết luận về những tình tiết mới đó.

Quá trình xác minh thu thập chứng cứ tùy từng trường hợp cụ thể Kiểm sát viên có thể: Lấy lời khai của người bị kết án và những người tham gia tố tụng khác; thu thập vật chứng, dựng lại hiện trường, trưng cầu giám định, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình và phải được lưu hồ sơ kiểm sát án hình sự.

Điều 62. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

1 - Kiểm sát viên phải nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét những tình tiết mới được xác minh có được dùng làm căn cứ để kháng nghị tái thẩm không. Nếu những tình tiết mới làm thay đổi nội dung bản án hoặc quyết định thì báo cáo lãnh đạo Viện kháng nghị tái thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Nếu không có căn cứ kháng nghị tái thẩm thì Viện kiểm sát trả lời cho cơ quan, tổ chức hoặc người đã phát hiện biết rõ lý do không kháng nghị.

2 - Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trả lời cho cơ quan, tổ chức hoặc người đã phát hiện biết, nếu họ tiếp tục đề nghị thì báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

3 - Ở Viện kiểm sát cấp tỉnh ủy quyền cho Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm trả lời cho cơ quan, tổ chức hoặc người đã phát hiện biết, nếu họ tiếp tục đề nghị thì báo cáo lãnh đạo Viện quyết định.

Điều 63. Căn cứ kháng nghị

Những tình tiết được dùng làm căn cứ để kháng nghị tái thẩm là:

1- Lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, lời dịch của người phiên dịch có những điểm quan trọng được phát hiện là không đúng sự thật;

2 - Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm đã có kết luận không đúng làm cho vụ án bị xét xử sai;

3 - Vật chứng, biên bản điều tra, biên bản các hoạt động tố tụng khác hoặc những tài liệu khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật;

4 - Những tình tiết khác làm cho việc giải quyết vụ án không đúng sự thật.

Điều 64. Thẩm quyền kháng nghị

1 - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách khối ký kháng nghị theo thủ tục tái thẩm những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp tỉnh

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp dưới.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự khu vực.

2- Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát vắng mặt thì phó Viện trưởng phụ trách khối ký kháng nghị.

Điều 65. Thời hạn kháng nghị

1 - Thời hạn kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án phải tiến hành trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 23 của Bộ luật hình sự và thời hạn kháng nghị không được quá 1 năm, kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được tin báo về tình tiết mới được phát hiện.

2 - Thời hạn kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án thì không hạn chế về thời gian và được tiến hành trong cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.

3 - Việc kháng nghị về dân sự đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 66. Quyết định kháng nghị

1 - Quyết định kháng nghị phải nêu rõ lý do và hướng giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

2 - Kháng nghị bằng văn bản theo mẫu hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3 - Trường hợp cần thiết tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định đã bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm thực hiện theo Điều 294 Bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 67. Gửi kháng nghị

Kháng nghị được gửi cho:

1 - Tòa án sẽ xét xử tái thẩm cùng hồ sơ vụ án và các tài liệu mới điều tra xác minh;

2 - Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định bị kháng nghị;

3 - Người bị kết án và người có quyền và lợi ích liên quan đến việc bị kháng nghị.

4 - Viện kiểm sát cấp trên để báo cáo và Viện kiểm sát cấp dưới để theo dõi rút kinh nghiệm.

5- Đối với kháng nghị quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 64 quy chế này phải gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để báo cáo.

Điều 68. Tham gia phiên tòa tái thẩm

Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên được Viện trưởng ủy quyền tham gia phiên tòa tái thẩm cùng cấp.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án.

Đối với người được Viện trưởng ủy quyền chỉ phát biểu quan điểm về những vấn đề đã được Viện trưởng cho ý kiến. Nếu phải thay đổi cơ bản quan điểm đã được Viện trưởng cho ý kiến thì phải đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để báo cáo Viện trưởng quyết định.

Điều 69. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở thủ tục tái thẩm

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa tái thẩm phải kiểm sát việc tuân theo các thủ tục tố tụng tại phiên tòa. Chú ý thành phần Hội đồng xét xử, thời hạn xét xử, thủ tục xét hỏi những người được Tòa án triệu tập đến phiên tòa (nếu có) và việc biểu quyết của Hội đồng xét xử.

Điều 70. Những việc làm sau phiên tòa tái thẩm

Những việc làm của Kiểm sát viên sau phiên tòa tái thẩm được thực hiện tương tự như Điều 58 của Quy chế này.

Chương VI

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO

Điều 71. Quản lý chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự

1 - Viện kiểm sát các cấp phải quản lý toàn bộ tình hình, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự của cấp mình; Viện kiểm sát cấp trên phải quản lý tình hình, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát câp dưới. Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý toàn bộ tình hình và hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trong ngành.

2 - Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự và án an ninh, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm cấp tỉnh có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện theo dõi, quản lý hướng dẫn và chỉ đạo toàn bộ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự của cấp mình và cấp dưới.

3 - Các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý án có kháng cáo, kháng nghị và thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm phát hiện tổng hợp tình hình tổ chức rút kinh nghiệm công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm trong khu vực.

4 - Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện kiểm sát địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về các tội phạm mà Vụ được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát điều tra.

5 - Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Viện kiểm sát địa phương về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự trong toàn ngành.

Điều 72. Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị

Việc thỉnh thị và trả lời thỉnh thị án hình sự thực hiện theo quy định về chế độ thông tin báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nội dung văn bản báo cáo thỉnh thị án hình sự phải ghi rõ quan điểm đã được thảo luận trong tập thể lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp huyện hoặc ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Báo cáo thỉnh thị phải đề xuất cụ thể các phương án giải quyết, nêu cả ý kiến của cấp ủy địa phương (nếu có) về việc giải quyết vụ án.

Điều 73. Chế độ báo cáo

Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tháng, 6 tháng, tổng kết năm theo quy định về chế độ thông tin, báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đối với các báo cáo nghiệp vụ khác như thông báo rút kinh nghiệm, án điểm, kiểm tra hướng dẫn cấp dưới, kiến nghị vi phạm của Tòa án và những báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu phải được gửi cho Viện kiểm sát cấp trên.

Điều 74. Chế độ kiểm tra

Viện kiểm sát cấp trên phải có kế hoạch định kỳ hoặc bất thường kiểm tra đột xuất công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát cấp dưới để rút kinh nghiệm và chỉ đạo hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ.

Điều 75. Chế độ lập, sử dụng, quản lý và lưu trữ hồ sơ kiểm sát án hình sự

Việc lập, sử dụng, quản lý và lưu trữ hồ sơ kiểm sát án hình sự ở các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thực hiện theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự.

Trường hợp cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm sử dụng hồ sơ kiểm sát án hình sự của cấp dưới, khi sử dụng xong phải trả hồ sơ đó cho cấp dưới để quản lý.

Điều 76. Chế độ bảo vệ bí mật tài liệu

1- Các hồ sơ vụ án hình sự và hồ sơ kiểm sát án hình sự phải được quản lý chặt chẽ không được để mất tài liệu trong hồ sơ. Khi giao nhận phải làm đúng thủ tục hành chính.

Phải giữ bí mật ý kiến của thủ trưởng đơn vị, của lãnh đạo Viện đã chỉ đạo giải quyết vụ án, không để lộ cho người không có trách nhiệm biết.

2- Các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ đối với vụ án hình sự của Viện kiểm sát cấp trên phải lưu vào hồ sơ kiểm sát án hình sự không được đưa vào hồ sơ của vụ án.

Báo cáo về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự chỉ gửi tới các đơn vị có liên quan trong nội bộ ngành, không được gửi cho các cơ quan khác.

3- Không được tiếp bị can, bị cáo tại ngoại, người bị hại và đương sự có liên quan đến vụ án ngoài trụ sở làm việc của cơ quan.

Điều 77. Kinh phí xác minh theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm

Kinh phí chi cho hoạt động xác minh theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm là khoản chi đặc thù trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Việc lập dự toán, chi tiêu và quyết toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 78. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1- Đơn vị, Kiểm sát viên và cán bộ có thành tích trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thì được khen thưởng theo chế độ hiện hành của Nhà nước và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2- Kiểm sát viên và cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý không thực hiện đúng các quy định về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 79. Hiệu lực của quy chế.

1- Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện trưởng các Viện kiểm sát quân sự và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định.

2 - Quy chế này thay thế quy chế kiểm sát xét xử hình sự ban hành kèm theo quyết định số 48 ngày 6/8/1996 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2004/QĐ-VKSTC ngày 16/09/2004 về quy chế tạm thời về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43