Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 121/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 24/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP “VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUỐC TẾ” (ISG SECRETARIAT) CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Qui chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp quản lý; '
Trên cơ sở Biên bản và sự thoả thuận giữa các Bộ, ngành của Việt Nam với đại diện một số nước và tổ chức quốc tế họp tại Hà Nội (trong các ngày 10/01/1997, ngày 24/03/1997, ngày 18/02/2000 và ngày 30/05/2000) và sự nhất trí về nội dung Đề cương chức năng nhiệm vụ (TOR) Chương trình hỗ trợ quốc tế giữa các nhà tài trợ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế ISG (Tên tiếng Anh là ISG Secretariat) để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo sự sự chỉ đạo và kế hoạch do Ban điều hành Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG Steering Boarđ) phê duyệt.

Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế có tài khoản riêng tại Ngân hàng, được sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch và hoạt động.Trụ sở Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế đặt tại số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Phòng 209 và 210 Nhà A9). Điện thoại: (84 - 4) 7336610, Fax: (84 - 4) 7336624, E-mail: isgmard@fpt.vn.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế:

a- Giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

b- Thường trực giữ mối liên lạc với các bên Việt Nam và quốc tế thực hiện Chương trình hỗ trợ quốc tế về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

c- Chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin cho các thành viên, tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành và cuộc họp toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế.

d- Hỗ trợ cho các Tổ công tác chuyên đề của Chương trình hỗ trợ quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn.

đ- Cập nhật cơ sở dữ liệu về các dự án phát triển có vốn nước ngoài (ODA, FDI...) và hoạt động hỗ trợ quốc tế, thông tin về hoạt động của ISG.

e- Quản lý tài sản và các nguồn tài chính của Văn phòng phục vụ cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ quốc tế.

Điều 3. Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế gồm có:

+ Lãnh đạo văn phòng '

- Giám đốc văn phòng do Phó Chủ tịch Ban điều hành Chương trình hỗ trợ

quốc tế kiêm nhiệm (Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tê)

- Quản lý văn phòng

+ Chuyên viên giúp việc:

- Thư ký

- Kế toán

- Chuyên viên tin học

- Lái xe

- Văn thư - hành chính

+ Các Tổ công tác chuyên đề:

Các tổ công tác được thành lập tạm thời, với sự tham gia của các chuyên viên trong nước và quốc tế theo từng nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu của Ban điều hành đặt ra.

Giao cho ông Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế trực tiếp quản lý Văn phòng (hương trình hỗ trợ quốc tế, chịu trách nhiệm về hoạt động, giao dịch; đề xuất việc tuyển chọn nhân sự, ký hợp đồng lao động theo nội dung công việc cần thiết; quản lý tài chính, tài sản của Chương trình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế và các Tổ công tác chuyên đề do các tổ chức quốc tế tài trợ theo sự thoả thuận và quy định hiện hành. Giám đốc Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế làm chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về các hoạt động chi tiêu và báo cáo quyết toán định kỳ theo các quy định hiện hành về quản lý nguồn viện trợ và quy định của các nhà tài trợ.

Định mức chi tiêu cho hoạt động của Văn phòng phải được các bên Việt Nam và quốc tế tham gia trong Chương trình hỗ trợ quốc tế xem xét và phê chuẩn. Tài khoản và các khoản chi tiêu của Chương trình phải được các cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trước khi quyết toán hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước, quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Giám đốc Văn phòng Chương trình, Quản lý văn phòng Chương trình, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, PC.

K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
 
Cao Đức Phát

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 121/2000/QD-BNN-TCCB

Hanoi, November 24, 2000

 

DECISION

REF: ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT FOR INTERNATIONAL SUPPORT GROUP OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Decree No. 73/CP of the Government, dated November 1st, 1995, determining function, duty, power, and organisation structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Decision No. 132/QD-BNN-HTQT of the MARD, dated September 22nd, 1999, promulgating the Regulations for managing and utilising external resources that are under direct management of the MARD;

Pursuant to the meeting minutes and as agreed by the Vietnam’s Ministries, Branches and Representatives of international donors and organisations in Hanoi (October 1st, 1997; March 24th, 1997; February 18th, 2000; and May 30th, 2000); and based on the agreement by the donors and the MARD on the Term of Reference for MARD International Support Group (ISG) from July 2000 to June 2002;

In consideration of the proposal of Director General of the Organisation and Personnel Department and Director General of International Co-operation Department,

DECIDES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Secretariat has its own accounts at a bank. It is allowed to use the stamp of MARD in its activities. The ISG Secretariat Office is located at 2 Ngoc Ha, Ba Dinh District, Hanoi (Room 209 and 210, A9 Building). Telephone: (84 - 4) 733 6610, Fax: (84 - 4) 733 6624, E-mail: isgmard@fpt.vn.

Article 2- Responsibilities of the ISG Secretariat:

The ISG Secretariat’s activities should undertaken under direction made by the ISG Steering Board. Its responsibilities are as follows:

a- To assist the Steering Board organising and implementing approved agendas, work plans, and tasks.

b- To keep contact with national and international actors.

c- To prepare documents, to make information available for the ISG members, and to organise the meetings of the Steering Board and the Plenary.

d- To assist in coordination of TAG activities.

e- Update database on externally funded development projects (ODA, FDI,…) and other international supports; provide information on ISG activities.

f- To manage the Secretariat’s assets and financial sources for serving ISG’s activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Secretariat leaders:

- Secretariat Director (also to be Vice Chairman of the Steering Board, Director General of ICD)

- Secretariat Manager

+ Assistants:

- Secretary

- Accountant

- Information Specialist

- Information Assistant

- Driver, clerk, admin assistant ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TAGs are temporarily established, according to well-defined specific topics set by the Steering Board. The

TAGs members consist of national and international consultants.

The Director General of ICD is responsible for the ISG activities; proposing for selecting manager, signing labour contracts depending on necessary work; in charge of the ISG financial management and its all assets.

Article 4- Budget for activities of the ISG Secretariat and the TAGs is contributed by external contribution (donors) and Government contribution as prevailing agreements and regulations.

Cost Norms for activities of the ISG Secretariat and the TAGs must be considered and approved by Vietnamese side and international side participating in the ISG process. ISG accounts must be annually audited by independent auditing companies before drawing the balance obeying the State Budget Law and regulations made by the Government and MoF.

Article 5- This Decision is in effect 15 days after signed.

Article 6- Head of the Ministry’s Office, Director General of the Organisation and Personnel Department, Director General of International Co-operation Department, Director of the ISG Secretariat, Manager of the Secretariat, Heads of the related Units belonging to MARD are responsible for executing this Decision.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/11/2000 thành lập “Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế” (ISG Secretariat) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!