Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010

Số hiệu: 12/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TU ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IV;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010 và danh mục các đề án, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010.

Điều 2. Giám đốc các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các chương trình, đề án, dự án…trong chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định và phân công thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao năm 2010; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phần I

MỤC TIÊU VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

I. Mục tiêu tổng quát:

Phấn đấu nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2010 cao hơn năm 2009; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV đề ra.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tập trung khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

2. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển hoá vốn đăng ký thành vốn thực hiện. Sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và tích cực tham gia ngăn ngừa lạm phát cao.

3. Tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp và nông thôn; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững; cải thiện đời sống nông dân.

4. Phát triển các lĩnh vực xã hội hài hoà với phát triển kinh tế; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình giảm nghèo vững chắc; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội và an sinh xã hội; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; làm tốt công tác giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, phấn đấu tạo ra một bước tiến mới trong việc cải cách hành chính; cố gắng duy trì, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư, sản xuất – kinh doanh thông thoáng nhằm huy động nhanh và hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội.

7. Tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại vượt cấp và cố gắng giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tồn đọng.

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

II. Nguyên tắc thực hiện cơ bản:

1. Việc trình các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất phải đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy định liên quan và phù hợp với thực tế địa phương, hướng đến sự phát triển bền vững.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác dự báo để chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp xử lý; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, vấn đề phát sinh đột xuất.

4. Thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước thẩm quyền xử lý, hoàn thiện những quy định có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, nhất là việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế.

5. Các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc phải trên cơ sở cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tập trung công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

6. Tăng cường bám sát thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ vào ngày 20 của hàng tháng, tháng cuối quý và năm.

2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung ngoài những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt

Nhiệm vụ, công việc

Sở, địa phương chủ trì

Sở, địa phương phối hợp chính

Thời gian hoàn thành, báo cáo

Ghi chú

1

1. Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

2. Quy hoạch phát triển hệ thống các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

3. Đề án về cơ chế huy động vốn của các doanh nghiệp đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các dự án kinh tế

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

4. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

5. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV

 

2

1. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan

Quý II

 

2. Quy hoạch hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV

 

3. Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Các Sở, ngành liên quan

Tháng 4

 

3

1. Kế hoạch giám sát việc triển khai xây dựng các hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp – trung tâm công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Tháng 4

 

2. Kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020.

Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV

 

4. Đề án “Nghiên cứu điều tra, bổ sung quy hoạch quản lý, khai thác, bảo vệ bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

5. Đề án “Quy hoạch khai thác bền vững và bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

4

1. Đề án phát triển quỹ nhà phục vụ bố trí tái định cư giai đoạn 2010 - 2015

Sở Xây dựng

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Quý II

 

2. Đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 -2015 và định hướng đến năm 2020

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương

Quý II

 

5

1. Điều chỉnh quy hoạch các vị trí đổ bùn trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông - Vận tải

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II

 

2. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết giao thông đường thủy nội địa đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

6

1. Đề án truyền thông về môi trường

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

2. Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

3. Đề án tổng kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể, xây dựng tiêu chí, phân loại, phân cấp lễ hội trên địa bàn Tỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

4. Đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo

Quý II

 

7

1. Đề án tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ đội biên phòng Tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

Quý II

 

2. Đề án phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2010 - 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

3. Đề án ứng dụng công nghệ cao cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

Quý II

 

4. Dự án kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ và sản phẩm chăn nuôi

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

5. Dự án giải tỏa, di dời các trang trại chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quí II

 

6. Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

Quý III

 

7. Quy hoạch tổng thể phát triển, khai thác cơ khí, cảng cá, dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

Quý IV

 

8

1. Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 .

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

Quý II

 

2. Dự án ứng dụng nghệ Stabiplage chống xói lở bờ biển tại một khu vực trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân địa phương liên quan

Quý II

 

9

1. Chương trình hiện đại hoá Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn giai đoạn 2010 - 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

2. Chương trình hành động của ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục đến năm 2020

Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

3. Đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020

Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

4. Chương trình phát triển công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 - 2015

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin - Truyền thông, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

5. Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020

Các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV

 

10

1. Đề án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc

Sở Y tế

 

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Quý II

 

2. Đề án nâng giường bệnh cho bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế và bệnh viện tuyến huyện

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Quý II

 

3. Đề án thành lập Trung tâm sức khỏe lao động và vệ sinh môi trường

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính., Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II

 

4. Đề án thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý III

 

11

Đề án điều tra, thống kê lại tổng số hộ nghèo và xây dựng các tiêu chí xác định hộ nghèo

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý II

 

12

1. Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước giai đoạn 2010-2015

Sở Nội vụ

Sở Tài chính,

Quý II

 

2. Đề án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh

Các Sở :Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính

Quý II

 

3. Dự án thí điểm: “Tuyển chọn trí thức trẻ, ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ đại học bổ nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

4. Đề án: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn và công tác thanh niên ở các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao”.

Tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quý III

 

4. Đề án: “Xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện dự án: Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Ủy ban nhân dân các huyện

Quý IV

 

13

Đề án tổ chức các đầu mối xử lý các vụ khiếu kiện của công dân.

Thanh tra tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Quý II

 

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt

Vấn đề cần có quyết định hoặc chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian

Ghi chú

1

Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung ngân sách năm 2010

Nghị quyết

Sở Tài Chính

Cục Thuế, Cục hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III

 

2

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS tỉnh và NS cấp huyện, xã giai đoạn 2011-2015

Nghị quyết

Sở Tài Chính

Cục Thuế, Cục hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III

 

3

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức phân bổ dự toán giữa ngân sách các cấp của tỉnh

Nghị quyết

Sở Tài Chính

Cục thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Quý III

 

4

Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2011

Nghị quyết

Sở Tài chính

Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

 

5

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009

Nghị quyết

Sở Tài chính

Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước

Quý IV

 

6

Điều chỉnh bổ sung ngân sách năm 2010

Quyết định

Sở Tài chính

Cục Thuế, Cục hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III

 

7

Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán giữa ngân sách các cấp của tỉnh

Quyết định

Sở Tài chính

Cục Thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

Quý III

 

8

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS tỉnh và NS cấp huyện, xã giai đoạn 2011-2015

Quyết định

Sở Tài chính

Cục Thuế, Cục hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III

 

9

Phê duyệt định mức chi hoạt động đặc thù Đề án 30 của tỉnh

Quyết định

Sở Tài Chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý III

 

10

Phê duyệt nội dung mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông

Quyết định

Sở Tài Chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý IV

 

11

Điều hành ngân sách năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ thị

Sở Tài chính

Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

 

12

Ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC (sửa đổi, bổ sung Quyết định 3513/2004/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2004; Quyết định 1333/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Quyết định

Sở Nội vụ

Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh

Quý II

 

13

Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh

Quyết định

Sở Nội vụ

Các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh

Quý II

 

14

Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Quyết định

Sở Nội vụ

Các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh

Quý II

 

16

Ban hành chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước giai đoạn 2010-2015

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý II

 

17

Ban hành quy định chức vụ, chức danh và số lượng cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý II

 

18

Ban hành quy định chức vụ, chức danh và số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý II

 

19

Ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý II

 

20

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý II

 

21

Ban hành quy định về quản lý biên chế HCSN

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý III

 

22

Phê duyệt dự án thí điểm: “tuyển chọn trí thức trẻ ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ đại học bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý III

 

23

Phê duyệt đề án”Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên ở các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý III

 

24

Phê duyệt đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện dự án trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

Quyết định

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, địa phương

Quý IV

 

25

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tình

Quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế

Quý II

 

26

Phê duyệt nâng chế độ học bổng Trường Lê Quý Đôn

Quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính

Quý IV

 

27

Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011

Quyết định

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp

Quý III

 

28

Về các nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010-2011

Chỉ thị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp

Quý III

 

29

Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định

Sở Công thương

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý III

 

30

Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở TC, Giao thông, Xây dựng, Cục Thuế, Thống kê

Tháng 11, 12

 

31

Phê duyệt quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Quý IV

 

32

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở ban ngành có liên quan và UBND cấp huyện

Quý II

 

33

Ban hành quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quý II

 

34

Ban hành kế hoạch, chương trình hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quý II

 

35

Ban hành kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quý III

 

36

Trợ cấp cán bộ y tế làm chuyên môn y tế trong ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định

Sở Y tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ

Quý IV

 

37

Tăng cường quản lý thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên điạ bàn tỉnh

Chỉ thị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quý II

 

38

Tổ chức thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đón khu du lịch quốc tế bằng tàu biển tại các cảng thuộc tỉnh

Chỉ thị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công an tỉnh

Quý II

 

39

Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi tắm thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban quản lý các Khu du lịch

Quý IV

 

40

Điều chỉnh chế độ huấn luyện viên, vận động viên nguồn nhân lực

Quyết định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quý II

 

41

Tăng cường công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và xử lý bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị

Sở Tư pháp

 

Quý II

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.459
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202