Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2005/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 24/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật năm 2005;
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 của cơ quan đơn vị mình.

Điều 3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giúp các quận-huyện, sở-ngành, đoàn thể thành phố trong việc tổ chức, thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch.

Hàng quý tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 5
- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến
 giáo dục pháp luật Trung ương
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX
- Tổ NC, TH
- Lưu (NC/K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao hiểu biết pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; tăng cường ý thức tự giác trong thực hiện các quy định pháp luật của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức; tạo ý thức sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Công tác giáo dục pháp luật phải gắn liền với công tác cải cách hành chính, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở từ đó tạo ra cơ chế: các cấp chính quyền phục vụ nhân dân được tốt hơn; hoạt động của cán bộ công chức thực sự góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông khác. Thông qua các kênh truyền thông, biểu dương các gương tốt trong chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đấu tranh chống các hiện tượng, hành vi tiêu cực trong xã hội, đem lại lòng tin ở Đảng và Chính quyền cho các tầng lớp nhân dân.

II. CÁC NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CẦN PHỔ BIẾN TRONG NĂM 2005 :

- Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về chương trình xây dựng pháp luật năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật đã được Nhà nước ban hành trong thời gian gần đây, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động thực tế của các quận-huyện, sở-ngành ... Trong năm 2005 cần tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp. Cụ thể :

A/ Đối với khối các quận - huyện:

Trong quý 1 và 2 năm 2005 tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003. Khi tuyên truyền cần tập trung theo từng chuyên đề như: vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Các quy định về thu tiền sử dụng đất; Quy định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai...

2. Luật Xây dựng năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng như: Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý nhà; Quyết định số 217/2004/QĐ-UB ngày 17/9/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Luật Tố tụng hình sự năm 2003, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng; các biện pháp ngăn chặn về hình sự và thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp.

4. Luật Tố tụng Dân sự năm 2004, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng trong dân sự, các biện pháp ngăn chặn và thẩm quyền xét xử của Tòa án các cấp.

5. Luật Khiếu nại tố cáo (được sửa đổi, bổ sung năm 2004) và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

6. Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (sửa đổi).

7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (có hiệu lực từ 01/4/2005).

8. Pháp lệnh Thi hành án Dân sự 2003.

Trong quý 3 và 4 năm 2005 cần tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

2. Luật Thương mại (sửa đổi);

3. Luật Quốc phòng;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự;

5. Luật về nhà ở;

6. Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công cách mạng (sửa đổi);

7. Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 01/7/1991.

B/ Đối với khối cơ quan Nhà nước:

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc của cơ quan đơn vị, hàng quý năm cần tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Pháp lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung) năm 2000, 2003;

2. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Pháp lệnh Dân số và văn bản hướng dẫn thi hành;

4. Luật Thanh tra năm 2004;

5. Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành;

6. Luật Chống tham nhũng;

7. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

8. Pháp lệnh Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (sửa đổi).

C/ Đối với khối các doanh nghiệp:

Tùy theo tính chất công việc của doanh nghiệp cần sắp xếp thời gian để tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002 và văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Luật Doanh nghiệp;

3. Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

4. Luật Giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn thi hành;

5. Luật Thương mại sửa đổi;

6. Luật Bảo vệ môi trường;

7. Luật Sở hữu trí tuệ;

8. Luật Hôn nhân và Gia đình;

9. Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ đình công;

10. Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và văn bản hướng dẫn thi hành;

11. Pháp lệnh Dân số và văn bản hướng dẫn thi hành.

 Ngoài những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với các đối tượng tuyên truyền nêu trên, trong năm 2005 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của các quận - huyện, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp cần có kế hoạch chi tiết phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của ngành, địa phương phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2005 :

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo :

a) Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Cụ thể:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp hàng quý, hàng năm của Hội đồng phối hợp các cấp, tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, báo cáo, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, chống hình thức, dàn trải.

- Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, …, đồng thời có sự phối, kết hợp giữa các cơ quan Đảng và chính quyền, giữa các ban ngành, đoàn thể ở cơ quan đơn vị, địa phương mình để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên liên tục.

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị về việc tập trung tuyên truyền phổ biến những quy định pháp luật về đất đai về quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

b) Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo pháp luật của đội ngũ báo cáo viên các cấp, đồng thời tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở ... để đảm bảo:

- Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

c) Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPH) các cấp cần tiếp tục tổ chức xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa ngành Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể khác như: giữa các sở-ngành, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh ... để không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng về cơ sở, nhất là những nơi có các công trình dự án cần đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng những nơi có đông người lao động, đồng bào tạm cư, thanh niên sinh viên … nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động trong các doanh nghiệp. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải trực tiếp phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần thực hiện quy chế dân chủ và các phong trào thi đua ở cơ quan đơn vị, địa phương.

2. Một số biện pháp cơ bản trong tổ chức triển khai :

a) Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn cần tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng hòa giải viên cơ sở đảm bảo đủ số lượng theo quy định của pháp luật; không ngừng nâng cao chất lượng đối với công tác hòa giải ở cơ sở, định kỳ hàng tháng, quý tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật phổ thông cho hòa giải viên; tiếp tục có nhiều hình thức động viên khuyến khích, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của hòa giải cơ sở, nhân điển hình trong hoạt động này.

b) Duy trì và cải tiến các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: các chương trình phổ biến pháp luật, thi Công dân và Pháp luật trên Đài truyền hình; các chương trình phát thanh pháp luật trên Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, trên các loại hình báo chí của thành phố.

c) Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí dưới nhiều hình thức cho các đối tượng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách, qua đó đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này.

 d) Hội đồng phối hợp thành phố và Hội đồng phối hợp các quận-huyện cần thường xuyên chủ động biên soạn các loại đề cương tuyên truyền (cho báo cáo viên pháp luật), tài liệu hỏi đáp pháp luật, biên tập các loại sách cẩm nang pháp luật liên quan đến các vấn đề thiết yếu trong đời sống nhân dân (cho tuyên truyền viên, hòa giải viên, bổ sung tủ sách pháp luật), biên soạn các loại tờ gấp tuyên truyền gửi đến các tổ dân phố, hộ gia đình.

đ) Tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành lập kế hoạch tổ chức nhiều hình thức thi tìm hiểu pháp luật với nhiều nội dung pháp luật khác nhau, tổ chức huy động được nhiều đối tượng nhân dân trên địa bàn dân cư tham gia.

Tăng cường việc thông báo nội dung sách, tài liệu pháp luật cho nhân dân đến mượn đọc sách. Thực hiện tốt việc luân chuyển sách về các khu phố văn hóa, ấp văn hóa, bưu điện, bưu cục văn hóa nhằm khai thác triệt để và có hiệu quả tủ sách pháp luật ở các xã phường.

Các cơ quan Nhà nước, các Doanh nghiệp, trường học thực hiện việc xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan đơn vị mình, tạo điều kiện cho Cán bộ-công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên có điều kiện nâng cao hiểu biết pháp luật.

e) Hội đồng phối hợp quận-huyện cần chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn xây dựng các hình thức “Câu lạc bộ Pháp luật” để đa dạng hóa hoạt động phổ biến pháp luật cho nhân dân.

f) Tòa án nhân dân các cấp cần có kế hoạch tăng cường các buổi xét xử lưu động, nhất là các vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật và các vụ án vi phạm trật tự an toàn xã hội... để thông qua các phiên tòa lưu động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Trên cơ sở kế hoạch này, căn cứ vào các nội dung được nêu trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, hàng tháng, quý các quận - huyện, sở - ngành, cơ quan, đơn vị lập kế hoạch chi tiết, chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp để tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan đơn vị mình.

2. Giao cho Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đơn vị tổ chức hình thức thi “Công dân và Pháp luật” cho đối tượng nhân dân; người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

3. Giao cho Sở Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp với Sở Lao động- Thương bình và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và các cơ quan tổ chức khác triển khai “Kế hoạch giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho học viên và người sau cai nghiện ở các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

4. Giao cho Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng quý tổ chức họp đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.

5. Sở Tài chính thành phố căn cứ vào chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố để “chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật” trên cơ sở chế độ tài chính được quy định tại “tiểu mục 11, mục 111” Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách.

6. Ủy ban nhân dân các quận - huyện hàng năm cân đối ngân sách để dành riêng kinh phí đủ đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngoài kinh phí đã khoán quỹ lương cho các cơ quan Tư pháp địa phương.

7. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các thông tin, báo cáo, kiến nghị, đề xuất, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (số 143 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 8 242 893).

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2005/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.633
DMCA.com Protection Status