Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2004/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 12/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 24/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 12/2004/QĐ-BTS NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/N-CP ngày 2 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 770/Q-BTS ngày 3/10/2002 về việc thành lập Ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật Ngành thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật Ngành thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 23 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (có quản lý thuỷ sản) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Tạ Quang Ngọc

(Đã ký)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định 12/2004/Q-BTS ngày 24 tháng 5 năm 2004)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định

192 TS/QĐ

27/6/1991

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ

2

Quyết định

662 TS/QĐ

24/11/1983

Về việc chuyển Phòng Thông tin khoa học kỹ thuật thuộc Vụ Kỹ thuật thành Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản trực thuộc Bộ Thuỷ sản

3

Quyết định

56/QĐ-BTS

26/1/1993

Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Thuỷ sản

4

Chỉ thị

09 CT/VP

19/4/1993

Về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

5

Quyết định

648/TS-QĐ

26/8/1994

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản

6

Quyết định

569/QĐ-TC

5/7/1995

Ban hành iều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản

7

Quyết định

236/QĐ-KHĐT

9/6/1997

Ban hành quy chế xuất, nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành

8

Quyết định

349/1998/QĐ-BTS

11/7/1998

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế

9

Quyết định

183/1999/QĐ-BTS

22/3/1999

V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn

10

Quyết định

590/2000/QĐ-BTS

07/7/2000

V/v thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương

11

Quyết định

257/2000/QĐ-BTS

14/4/2000

V/v chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và ầu tư sang Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản

12

Quyết định

224/2000/QĐ-BTS

29/3/2000

Ban hành quy chế xuất, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản chuyên ngành

13

Quyết định

740/2000/QĐ-BTS

1/9/2000

v/v điều chỉnh Quyết định số 224/2000/Q-BTS ngày 29/3/2000

14

Quyết định

1062 QĐ/BTS

31/12/2002

V/v Thành lập Trung tâm Tin học Bộ Thuỷ sản

15

Quyết định

05/2002/QĐ-BTS

31/1/2002

Giao nhiệm vụ cho vụ Kế hoạch đầu tư và Vụ Khoa học Công nghệ

16

Quyết định

615 QĐ/TCCB-LĐ

1/8/1995

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản I (Hải Phòng)

17

Quyết định

613 QĐ/TCCB-LĐ

1/8/1995

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản II (à Nẵng)

18

Quyết định

614/QĐ-TCCB-LĐ

1/8/1995

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản III (Nha Trang)

19

Quyết định

622 QĐ/TCCB-LĐ

3/8/1995

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản IV (Tp. HCM)

20

Quyết định

890 QĐ/TCCB-LĐ

13/11/1995

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản V (Cà Mau)

21

Quyết định

722/1998/TS-QĐ

10/12/1998

V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản VI (Cần Thơ)

22

Thông tư

04/TT-BVNL

10/10/1996

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

23

Thông tư

01/1998/TT-BTS

19/2/1998

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT-BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
----------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 12/2004/QD-BTS

Hanoi, May 24, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF LEGAL DOCUMENTS WHICH CEASE TO BE EFFECTIVE

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to the November 12, 1996 Law on Promulgation of Legal Documents and the 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government's Decree No. 43/2003/ND-CP of May 2, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Pursuant to Decision No. 770/QD-BTS of October 3, 2002 setting up the Board for revision and systemization of legal documents in the fisheries sector;
At the proposal of the director of the Legal Department - the head of the Board for revision and systemization of legal documents in the fisheries sector,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the list of legal documents, including 23 documents (enclosed herewith), issued by the Ministry of Fisheries, which cease to be effective.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 3.- The director of the Ministry's Office, the heads of the Departments, the Ministry's Inspectorate and non-business organizations under the Ministry as well as the directors of the provincial/municipal Services of Fisheries and Services of Agriculture and Rural Development (which manage fisheries) shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2004/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182