Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1196/QĐ-TĐKT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Trần Nho
Ngày ban hành: 27/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/QĐ-TĐKT

Việt trì, ngày 27 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VV BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16-6-1983 của Hội đồng Bộ trưởng (này là Chính phủ) V/v thành lập Hội đồng thi đua các cấp

- Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 3-6-1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới.

- Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25-8-1998 của Thủ tướng Chính phủ V/v sửa đổi bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp.

- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thỉnh.

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Phú thọ. (có văn bản kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

KT/ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nho

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH PHÚ THỌ
(kèm theo Quyết định số 1196 QĐ-TĐKT ngày 27-5-1999)

Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UB và Quyết định số 490/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn, bổ sung Hội đồng TĐKT cấp tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 154/QĐ-TTG ngày 25-8-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp. Dưới đây là những nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

Điều 1: Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, là cơ quan tư vấn cho Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh trong công tác TĐKT.

Điều 2: Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng TW; các chủ trương, định hướng của tỉnh, nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh uỷ - UBND tỉnh về mục tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua và vận dụng thực hiện các chế độ khen thưởng của Nhà nước phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đại phương.

2.Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước đảm bảo cho phong trào phát triển liên tục, mạnh mẽ, đều khắp và đúng hướng mà Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh đề ra cho từng thời gian. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ở các ngành các cấp, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình nhân tố mới để nhân rộng và giới thiệu, nêu gương.

3. Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tiêu biểu cho phong trào thi đua của địa phương đề nghị UBND tỉnh, Tỉnh uỷ xem xét trình Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động, Huân chương chiến công các hạng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang; Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các danh hiệu vinh dự khác.

CHƯƠNG II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỪNG THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG

Điều 3: Thành phần Hội đồng gồm 18 thành viên bao gồm: Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch; 01 Uỷ viên thường trực và 13 Uỷ viên, được phân công các mặt công tác sau:

1. Chủ tịch Hội đồng do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm. Chủ tịch chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Hội đồng.

2. Phó chủ tịch thường trực do đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đảm nhiệm cùng với chức năng, thẩm quyền trong việc quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm:

+ Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đôn đốc tổng hợp các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở địa phương. Nghiên cứu, đề xuất lên Hội đồng các chủ trương, kế hoạch hành động và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong từng thời gian. Xây dựng chương trình và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng, giải quyết những công việc thường xuyên của Hội đồng.

+ Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các thành viên Hội đồng và tổng hợp ý kiến phát hiện, đề xuất của các thành viên; thông tin tới các thành viên những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và Hội đồng thi đua khen thưởng TW.

+ Chủ trì các phiên họp của Hội đồng khi Chủ tịch vắng mặt, báo cáo lên lãnh đạo Tỉnh uỷ - UBND tỉnh hoặc cơ quan chức năng của Chính phủ những đề xuất, kiến nghị của Hội đồng.

3. Phó chủ tịch do Chủ tịch UBMTTQ đảm nhiệm, chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội.

4. Phó chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đảm nhiệm, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong khối cán bộ công chức Nhà nước và công nhân lao động.

5. Uỷ viên thường trực: Cùng với chức năn, nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực phân công. Khi chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực vắng mặt, những công việc, đột xuất, thuộc thẩm quyền của Hội đồng chuẩn bị nội dung báo cáo xin ý kiến Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng xem xét.

6. Các uỷ viên Hội đồng gồm:

- Chánh thanh tra tỉnh

- Cục trưởng Cục thống kê

- Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh

- Giám đốc Sở Tài chính vật giá

- Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

- Cục trưởng Cục thuế

- Phó giám đốc Công an tỉnh

- Chủ nhiệm chính trị BCH quân sự tỉnh

- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phó Ban tổ chức Tỉnh uỷ

- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Điều 4: Từng Uỷ viên Hội đồng sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng được phân công; có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua và công tác khen thưởng thuộc phạm vi ngành, cơ quan, đoàn thể mà mình phụ trách. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, phát hiện, đề xuất về nội dung công tác thi đua khen thưởng và tham gia việc xét chọn các hình thức khen thưởng cao (Huân chương) các danh hiệu vinh dự Nhà nước. Trong trường hợp không dự họp được có thể cử người đi họp thay hoặc gửi văn bản nêu ý kiến của mình tới hội nghị.

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Các nội dung đưa ra đều được dân chủ thảo luận và biểu quyết theo đa số. Các ý kiến khác nhau của Hội đồng được thường trực báo cáo với Tỉnh uỷ - UBND tỉnh xem xét, kết luận và thông báo với Hội đồng.

Điều 6:

1. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp đột xuất Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập hoặc thường trực gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp từng thành viên.

2. Hàng năm Hội đồng tiến hành kiểm điểm đánh giá phong trào thi đua chung của tỉnh và phong trào thi đau thuộc mỗi thành viên Hội đồng phụ trách. Xem xét đề nghị UBND tỉnh, Tỉnh uỷ xét trình Chính phủ, Chủ tịch nước xét tặng Huân chương lao động, Huân chương chiến công; danh hiệu vinh dự Nhà nước: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; anh hùng lao động; anh hùng lực lượng vũ trang và các danh hiệu vinh dự khác.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Bản quy chế này đã được toàn thể Hội đồng thông qua, làm căn cứ cho hoạt động của Hội đồng và từng thành viên. Quá trình thực hiện điểm nào không phù hợp sẽ được Hội đồng xem xét bổ sung, sửa đổi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1196/QĐ-TĐKT ngày 27/05/1999 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!