Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1191/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1191/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng gồm 44 quy trình, trong đó: 38 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp tỉnh và 06 quy trình thuộc phạm vi giải quyết của cấp huyện (có quy trình kèm theo).

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố Sơn La có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện 06 quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp huyện theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng Sơn La.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tr(40b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

* Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 07 Quy trình TTHC

1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Đánh giá hồ sơ; tổ chức họp Hội đồng ; tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng ;

Chuyên viên

Phát hành giấy mời các thành viên trong hội đồng thẩm định; Thông báo cho các cá nhân tham gia sát hạch

4,5 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Tổ chức sát hạch

Tổ sát hạch

Công dân thi sát hạch

01 ngày

B7

Tổng hợp kết quả, trình xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

02 ngày

B8

Xin cấp mã chứng chỉ tại Cục quản lý hoạt đông xây dựng – Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Cục

Văn bản xin cấp mã Chứng chỉ

05 ngày

B9

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B10

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt

01 ngày

B11

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B12

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

2. Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Đánh giá hồ sơ; tổ chức họp Hội đồng ; tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng ; (trước 3 ngày)

Chuyên viên

Phát hành giấy mời các thành viên trong hội đồng thẩm định; Thông báo cho các cá nhân tham gia sát hạch

9,5 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Tổ chức sát hạch

Tổ sát hạch

Công dân thi sát hạch

01 ngày

B7

Tổng hợp kết quả, trình xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

02 ngày

B8

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B9

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt

01 ngày

B10

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B11

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

 

 

 

 

 

 

3. Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Các thành viên trong hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ; tổ chức họp Hội đồng ; tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng ;

Chuyên viên

Phát hành giấy mời các thành viên trong hội đồng thẩm định; Thông báo cho các cá nhân tham gia sát hạch

10 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Tổ chức sát hạch

Tổ sát hạch

Công dân thi sát hạch

01 ngày

B7

Tổng hợp kết quả, trình xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

1,5 ngày

B8

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B9

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt

01 ngày

B10

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B11

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

4 . Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Các thành viên trong hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ; tổ chức họp Hội đồng ; tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng ;

Chuyên viên

Phát hành giấy mời các thành viên trong hội đồng thẩm định; Thông báo cho các cá nhân tham gia sát hạch

05 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Tổ chức sát hạch

Tổ sát hạch

Công dân thi sát hạch

01 ngày

B7

Tổng hợp kết quả, trình xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

1,5 ngày

B8

Xin cấp mã chứng chỉ tại Cục quản lý hoạt đông xây dựng – Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Cục

Văn bản xin cấp mã

05 ngày

B9

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B10

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Scan chứng chỉ

01 ngày

B11

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

½ ngày

B12

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

 

 

 

 

 

 

 

5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 10 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

04 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do các chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Chủ tịch hội đồng

Xây dựng tờ trình

½ ngày

B6

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp lại chứng chỉ

01 ngày

B7

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B8

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B9

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B10

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

 

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

6. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

- Theo quy định của pháp luật là không quá 05 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

02 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do các chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

½ ngày

B5

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Chủ tịch hội đồng

Xây dựng tờ trình

½ ngày

B6

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp lại chứng chỉ

½ ngày

B7

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B8

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

05 ngày

7. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

- Theo quy định của pháp luật là không quá 25 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ (các hồ sơ)

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

½ ngày

B5

Các thành viên trong hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ; tổ chức họp Hội đồng ; tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng

Chuyên viên

Phát hành giấy mời; Thông báo cho các cá nhân tham gia sát hạch

10 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Tổ chức họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo Giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Tổ chức sát hạch

Tổ sát hạch

Công dân thi sát hạch

01 ngày

B7

Tổng hợp kết quả, trình xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

02 ngày

B8

Xin cấp mã chứng chỉ tại Cục quản lý hoạt đông xây dựng – Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Cục

Tờ trình xin cấp mã

05 ngày

B9

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B10

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B11

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B12

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

25 ngày

* Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức: 05 Quy trình TTHC

1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do các chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

các thành viên trong hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ

Chuyên viên

Phát hành giấy mời;

04 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Thực hiện họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Chuyên viên tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng

Chuyên viên

Biên bản tổng hợp

02 ngày

B7

Thẩm định , trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Chủ tịch hội đồng

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B8

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

01 ngày

B9

Xin cấp mã chứng chỉ tại Cục quản lý hoạt đông xây dựng – Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Cục

Văn bản xin cấp mã

05 ngày

B10

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B11

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B12

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B13

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

2. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

- Theo quy định của pháp luật là không quá 10 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm hành chính HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

04 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do các chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Chủ tịch hội đồng

Phát hành giấy mời;

½ ngày

B6

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp lại chứng chỉ

01 ngày

B7

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B8

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B9

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan chứng chỉ

½ ngày

B10

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

3. Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

Các văn bản đầu ra

03 ngày

B4

Thẩm định hồ sơ do các chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B5

Các thành viên trong hội đồng thẩm định, đánh giá hồ sơ

Chuyên viên

Phát hành giấy mời

09 ngày

Thủ tục hành chính tạm dừng tại B5. Thực hiện họp hội đồng đánh giá hồ sơ theo giấy mời họp tại B5 (Giấy mời gồm có các nội dung chính: các thành viên hội đông, nội dung đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá). Khi kết thúc đánh giá của hội đồng thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B6.

B6

Chuyên viên tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng

Chuyên viên

Biên bản tổng hợp

02 ngày

B7

Thẩm định , trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Chủ tịch hội đồng

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B8

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Quyết định cấp chứng chỉ

01 ngày

B9

In chứng chỉ

Chuyên viên

Chứng chỉ

01 ngày

B10

Xem xét và phê duyệt Chứng chỉ

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B11

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

½ ngày

B12

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

4. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý

Các văn bản đầu ra

10 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở phụ trách

Các văn bản đầu ra

1,5 ngày

B6

Chỉnh sửa và ký duyệt

Chuyên viên thụ lý

Ý kiến phê duyệt

½ ngày

B7

Ký duyệt

Giám đốc Sở

Giấy phép

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

½ ngày

B9

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ; Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

5. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại VN (nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giám định xây dựng

Lãnh đạo chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

10 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

1,5 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Giám đốc Sở

Giấy phép

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

½ ngày

B9

Thu lệ phí và Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

* Cấp Giấy phép xây dựng: 02 Quy trình TTHC

1. Cấp giấy phép xây dựng ( giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời, công trình) đối với công trình cấp I, II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử- văn hóa, tượng đài tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 15 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

11 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B5

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

1,5 ngày

B6

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Scan giấy phép

½ ngày

B7

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

2. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hóa, tượng đài tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường, phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 05 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

¼ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Giấy phép

03 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phê duyệt lãnh đạo

½ ngày

B5

Xem xét và ký duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Giấy phép

0,75 ngày

B6

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Scan giấy phép

¼ ngày

B7

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Giấy phép

 

Tổng thời gian thực hiện

 

5 ngày

II. LĨNH VỰC NHÀ Ở: 10 Quy trình TTHC

1. Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng phát triển đô thị & thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan Văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

2. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

- Theo quy định của pháp luật là không quá 15 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

5,5 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

01 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

3. Thẩm định giá bán, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

4. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Theo quy định của pháp luật là không quá 32 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 12 ngày

STT

Các bướctrình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

5. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Theo quy định của pháp luật là không quá 32 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 12 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

6. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định khoản 2, điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phụ vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

7. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

9,5 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

8. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

9. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

10. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

- Theo quy định của pháp luật là không quá 45 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 30 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 15 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

22 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

03 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

02 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: 03 Quy trình TTHC

1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quyết định việc đầu tư

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

14,5ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

02 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

2. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Theo quy định của pháp luật là không quá 10 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

1,5 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

½ ngày

B9

Thu Lệ phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

3. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Phát triển đô thị & Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

1,5 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Chứng chỉ

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Chứng chỉ

½ ngày

B9

Thu lệ phí và Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan Chứng chỉ

 

Tổng thời gian thực hiện

10 ngày

IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 01 Quy trình TTHC

1. Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

- Theo quy định của pháp luật là không quá 15 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 10 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 5 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật

Trưởng phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

05 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo sở phụ trách

Ý kiến xét duyệt

1,5 ngày

B6

Chỉnh sửa trình ký duyệt

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B7

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

01 ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Văn bản phát hành

½ ngày

B9

Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

10 ngày

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; 01 Quy trình TTHC

* Kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 10 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 07 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 03 ngày

STT

Các bước trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phân công thụ lý Chi cục giam định xây dựng

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Chuyên viên

Kiểm tra hồ sơ

1,5 ngày

B4

kế hoạch kiểm tra đến Chủ đầu tư

Chuyên viên

Thông báo chủ đầu tư

½ ngày

- Thủ tục hành chính tạm dừng tại B4. Thực hiện kiểm tra hiện trường theo Kế hoạch đã thông báo tại B4 (Kế hoạch gồm có các nội dung chính: nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra, thời gian thực hiện kiểm tra. Dự án, công trình phụ thuộc vào vị trí xây dựng công trình liên quan giao thông đi lại và thời tiết; tính chất, mức độ phức tạp công trình; thí nghiệm đối chứng công trình nếu có.

 - Khi kết thúc kiểm tra hiện trường công trình thì thủ tục hành chính được tiếp tục từ B5.

B5

Thẩm định hồ sơ

Các chuyên viên

Các văn bản đầu ra

5,5 ngày

B6

Xét duyệt

Lãnh đạo Chi cục

Ý kiến phê duyệt

½ ngày

B7

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Các văn bản đầu ra

½ ngày

B8

Lưu sổ và bàn giao

Chuyên viên

Thông báo

½ ngày

B9

Trả kết quả và hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

Scan văn bản đầu ra

 

Tổng thời gian thực hiện

(sau khi kết thúc kiểm tra)

 

07 ngày

B. DANH MỤC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG NGANG CẤP: 07 Quy trình TTHC

1.Thẩm định dự án/thẩm định dự án điều chỉnh đối với dự án nhóm B

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

3,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

01 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; gửi văn bản đề nghị khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 05 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

1/2 ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

3,5 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

01 ngày

B11

Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

1/2 ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

07 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

¼ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

B16

Bộ phận 1 cửa

Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

1.2.Thẩm định dự án/ thẩm định dự án điều chỉnh đối với dự án nhóm C

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

1 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

01 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 03 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

¼ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

2 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

½ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

3,25 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

¼ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Tiếp nhận, Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

2. Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

2.1. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án nhóm B

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

3 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

½ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

01 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 05 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

½ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

04 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

1/4 ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

½ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

5,5 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

01 ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

1,5 ngày

B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

25 ngày

2.2.Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh - nhóm C

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 13 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 07 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

¼ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

1 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

½ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

½ ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 03 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

¼ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

1,5 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

½ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

¼ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

02 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

½ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

3. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; Thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

1,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Ý kiến thẩm định

¼ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt

01 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 03 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

¼ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

2,5 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

½ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

 

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

½ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

02 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

¼ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

4. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng/thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh

4.1. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựn /thiết kế và dự toán xây dựng điều chỉnh đối với công trình Cấp II, III.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 10 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

02 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

1,5 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 05 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

½ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

 02 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

 Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

½ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

4,25 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

½ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

4.2 .Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng/thiết kế và dự toán xây dựng điều chỉnh đối với công trình còn lại

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận, và bàn giao hồ sơ về phòng chuyên môn (scan hồ sơ)

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Kèm scan hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng Quản lý xây dựng

Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý

Ý kiến phân công thụ lý

¼ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công

Các văn bản đầu ra

- Dự thảo văn bản xin ý kiến các cơ quan phối hợp

1,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt. Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành.

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt,

01 ngày

B6

Gửi hồ sơ Liên thông; và gửi văn bản đến khách hàng đồng thời cập nhật hồ sơ gửi liên thông trên hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phòng chuyên môn Tạm dừng giải quyết hồ sơ, sau khi đã gửi liên thông)

Các cơ quan mà Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến (Thời gian liên thông nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC): 3,5 ngày

B7

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Tiếp nhận, phân công xử lý tài liệu liên thông

Ý kiến của lãnh đạo phòng

½ ngày

B8

Chuyên viên xử lý

Tiếp nhận, tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản trên cơ sở tài liệu liên thông đã được nhận

Dự thảo Văn bản đầu ra trình lãnh đạo phòng

 1,5 ngày

B9

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định

¼ ngày

B10

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

1 ngày

B11

 Gửi văn bản đề nghị khách hàng (cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC) hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp (tạm dừng chờ kết quả bổ sung). Sau khi tiếp nhận ý kiến tham gia, Cơ quan chủ trì giải quyết TTHC phải scan và cập nhật đầy đủ lên nhật ký xử lý hồ sơ.

Thời gian này do Sở xây dựng ấn định cụ thể để khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Và thời gian này không nằm trong tổng số thời gian giải quyết TTHC hồ sơ của Sở xây dựng.

B12

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả bổ sung, gửi về Phòng Quản lý xây dựng

Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Scan và Đính kèm văn bản bổ sung từ khách hàng gửi về phòng chuyên môn

½ ngày

B13

Phòng Quản lý xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung

Soạn thảo văn bản, hoàn thiện chuyển lãnh đạo Phòng xem xét, phê duyệt

2,5 ngày

B14

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng tiếp nhận, xem xét, thẩm định

ý kiến thẩm định, gửi Lãnh đạo Sở

½ ngày

B15

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt

 Lãnh đạo Sở

Ký duyệt, Giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành, chuyển Bộ phận 1 cửa

01 ngày

 B16

Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Tiếp nhận, Thông báo trả kết quả. Thu phí

Trả kết quả

¼ ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

C. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 02 Quy trình TTHC

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

½ ngày

B2

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo phòng

½ ngày

B3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên

10,5 ngày

B4

Xét duyệt

Lãnh đạo phòng

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày

B6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ sang Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận TN&TKQ của đơn vị tại Trung tâm HCC

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

15 ngày

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 25 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh

½ ngày

B2

Phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo phòng

½ ngày

B3

Thụ lý hồ sơ

Chuyên viên

15,5 ngày

B4

Xem xét, kiểm tra và duyệt nội dung trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành

Lãnh đạo phòng

01 ngày

B5

Xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở

02 ngày

B6

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ sang Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận TN&TKQ của đơn vị tại Trung tâm HCC

½ ngày

Tổng thời gian thực hiện

20 ngày

D. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN:06 Quy trình TTHC

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; Thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 05 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

11,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo phòng phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

½ ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

1,5 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản do huyện phát hành

½ ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

2. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời, công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của Trung ương, cấp tỉnh.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 15 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

11,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

½ ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

1.5 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản phát hành

½ ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

3. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh.

3.1. Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng

- Theo quy định của pháp luật là không quá 30 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 15 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 15 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

10,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

1 ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

2 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản phát hành

½ ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

15 ngày

3.2. Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

- Theo quy định của pháp luật là không quá 05 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 05 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng, chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

02 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

½ ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

01 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản phát hành

½ ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

05 ngày

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH- KIẾN TRÚC: 02 Quy trình TTHC

1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

- Theo quy định của pháp luật là không quá 20 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 20 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

14,5 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản phát hành

½ ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

20 ngày

2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

- Theo quy định của pháp luật là không quá 25 ngày làm việc.

- Thời gian đang thực hiện là 25 ngày làm việc.

- Thời gian cắt giảm: 0 ngày

STT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nhận hồ sơ

½ ngày

B2

Phòng chuyên môn (tên phòng thực hiện)

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

½ ngày

B3

Chuyên viên thụ lý, xử lý hồ sơ

Cán bộ, chuyên viên được phân công

Các văn bản đầu ra

19 ngày

B4

Lãnh đạo phòng xem xét, thẩm định trình lãnh đạo huyện phê duyệt

Lãnh đạo phòng

Văn bản thẩm định

02 ngày

B5

Lãnh đạo huyện, phòng phê duyệt giao văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo phòng, huyện

Văn bản phê duyệt

02 ngày

B6

Văn thư lưu sổ công văn bàn giao bộ phận 1 cửa

Văn thư

Văn bản phát hành

01 ngày

B7

Thu phí và trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ huyện

Đính kèm kết quả phát hành

 

Tổng thời gian thực hiện

 

25 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1191/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191