Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 119/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 05/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ PHÁP CHẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định s 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, tchức bộ máy của tchức pháp chế;

Căn cứ Quyết định s 232/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vviệc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ trưởng, Chnhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưng, Phó Chủ nhiệm;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Văn phòng Ủy ban;
- Cổng thông tin điện t UBDT;
- Lưu: VT, PC (12 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ PHÁP CHẾ
(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thi gian hoàn thành

Sản phẩm

I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN GIAO

 

 

1

Công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế

 

 

-

Xây dựng kế hoạch và theo dõi đôn đc việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2021

Thường xuyên

Quyết định

-

Thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá kết quthực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc

Tháng 12/2021

Báo cáo

-

Nghiên cứu sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đề xuất Chính phủ trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương xây dựng dự án Luật Dân tộc

Tháng 12/2021

Báo cáo

-

Thực hiện “Rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi

Tháng 12/2021

Báo cáo

2

Thc hin phổ biến, giáo dc pháp lut theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

-

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 (có kế hoạch chi tiết riêng)

Thường xuyên

Báo cáo

-

Theo dõi, đôn đốc các địa phương việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

Báo cáo

3

Hội thảo khoa học chủ đề “hiệu quả thực thi, chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, đxuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045” (có kế hoạch tổ chức riêng)

Tháng 10/2021

Báo cáo

II

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

1

Tham mưu góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Công văn

2

Thực hiện thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch của y ban Dân tộc

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định

3

Tham mưu chuẩn bị ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Thành viên Chính phủ vào dự thảo VBQPPL (khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao)

Thường xuyên

Văn bản của Vụ Pháp chế tham mưu cho BT, CN

4

Thực hiện nhiệm vụ pháp điển, góp ý pháp điển theo Pháp lệnh v pháp đin

Thường xuyên

Công văn

5

Thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Văn bản hợp nhất (nếu có)

6

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật 2021

Thường xuyên

Quyết định

5

Công tác theo dõi thi hành pháp luật

 

 

-

Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021

Tháng 01/2021

Quyết định

-

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương về nội dung “Tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đng bào DTTS” (có Kế hoạch riêng)

Tháng 12/2021

Báo cáo

6

Nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

 

-

Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản QPPL; kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL của Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc

Thường xuyên

Báo cáo

-

Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Tháng 02/2022

Báo cáo

7

Nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật - thưng trực Hội đng phi hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

-

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (có kế hoch riêng)

Thường xuyên

Kế hoạch

-

Thường trực Hội đồng phối hợp công tác ph biến, giáo dục pháp luật

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo

8

Cải cách hành chính

 

 

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC ...

Quý I, II, III, IV

Kế hoạch, báo cáo

-

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Bảng chm đim và tài liệu kiểm chứng

-

Theo dõi, đôn đốc thực thực hiện quy trình ISO

Thường xuyên

Báo cáo

9

Công tác phi hp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp

 

 

-

Tổng kết chương trình phi hợp công tác pháp chế giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020

Quý I/2021

Báo cáo

-

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác pháp chế giữa UBDT và BTP giai đoạn 2021 -2025.

Quý I/2021

Chương trình phi hợp

10

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ và phòng chng tham nhũng

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo

11

Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Thường xuyên

Báo cáo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54