Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2001/QĐ-UB về việc chuyển bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 119/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 11/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Thông báo số 1065-TB/TU ngày 31 tháng 8 năm 2000 và Thông báo số 224-TB/TU ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Ban Thường vụ Thành Ủy về sắp xếp tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 109/TCCQ ngày 05 tháng 11 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 của Ủy ban nhân dân thành phố) sang trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, tòan diện của Sở Văn hóa và Thông tin và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bảo tồn bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa Thông tin.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là đơn vị sự nghiệp, có cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đặt tại số 202, đường Võ Thị Sáu, quận 3.

Điều 2. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ có chức năng và nhiệm vụ :

2.1. Là trung tâm văn hóa, giáo dục truyền thống cho phụ nữ thông qua các hoạt động điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, phân loại, trùng tu, phục chế và tổ chức trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật có liên quan đến lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Nam bộ nói riêng, nhằm tái hiện tinh thần “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” ; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng những hiểu biết về kiến thức làm mẹ, làm vợ của phụ nữ ; phát huy khả năng sáng tạo mọi mặt của phụ nữ trong cuộc sống gia đình và xã hội.

2.2. thực hiện nhiệm vụ được quy định trong quy chế tố chức và hoạt động của bảo tàng phụ nữ Nam bộ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Sở Tài chính-Vật giá có kế hoạch cụ thể để tiếp nhận Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ do Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự trên cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Biên chế, qũy lương của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp và quỹ lương của Sở Văn hóa và Thông tin.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển “Nhà truyền thống phụ nữ” thành “Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố và Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 6  
- Bộ Văn hóa Thông tin
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UB.MTTQ/TP và các Đòan thể
- Ban TTVH.TU, Ban TC/TU
- VP.TU, Ban VHXH- HĐND/TP
- Hội LHPN/TP, Ban TCCQ/TP
- Công an thành phố (PC.13)
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2001/QĐ-UB về việc chuyển bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171