Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1189/QĐ-UBND 2021 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 1189/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1189/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG

1. Quy trình số 01: Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho cá nhân trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

08 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ để hội đồng cấp chứng chỉ tổ chức họp xét.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

B5

Xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

- Phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng cá nhân;

- Biên bản họp hội đồng.

B6

Tổng hợp kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trình chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng duyệt.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

02 ngày

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

 

B7

Xem xét, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Tờ trình, Dự thảo Quyết định

B8

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tham mưu.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Quyết định phê duyệt

B9

In chứng chỉ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

B10

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tổng thời hạn giải quyết:15 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân.

2. Quy trình số 02: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

02 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ để hội đồng cấp chứng chỉ tổ chức họp xét.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

B5

Xét cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

0,5 ngày

Biên bản họp hội đồng

B6

Tổng hợp kết quả xét cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc trình chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng duyệt.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

 

B7

Xem xét, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Tờ trình, Dự thảo Quyết định

B8

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tham mưu.

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Quyết định phê duyệt

B9

In chứng chỉ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

B10

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tổng thời hạn giải quyết: 05 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân.

3. Quy trình số 03: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

04 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành tổng hợp danh sách trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

B5

In chứng chỉ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

B6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tổng thời hạn giải quyết: 05 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân.

4. Quy trình số 04: Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

4,5 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ để hội đồng cấp chứng chỉ tổ chức họp xét.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ.

B5

Họp xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

01 ngày

Biên bản họp hội đồng.

B6

Tổng hợp kết quả xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc trình chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng duyệt.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Dự thảo Tờ trình, Quyết định

B7

Xem xét, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Tờ trình, Dự thảo Quyết định

B8

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tham mưu.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Quyết định phê duyệt

B9

In chứng chỉ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được gia hạn.

B10

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giờ hành chính

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được gia hạn.

Tổng thời hạn giải quyết: 10 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân.

5. Quy trình số 05: Áp dụng đối với các TTHC sau:

- Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam;

- Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

05 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tiến hành tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ để hội đồng cấp chứng chỉ tổ chức họp xét.

Tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

B5

Họp xét công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

01 ngày

- Biên bản họp hội đồng.

B6

Tổng hợp kết quả họp xét công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam trình chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng duyệt.

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Dự thảo Văn bản công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

B7

Xem xét, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

01 ngày

Dự thảo Văn bản công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

B8

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tham mưu.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Văn bản công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

B9

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

0,5 ngày

Văn bản công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

B10

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Giờ hành chính

Văn bản công nhận/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Tổng thời hạn giải quyết: 10 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân.

6. Quy trình số 06: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Giờ hành chính

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo phòng KTQHXD

01 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do

Chuyên viên phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng.

11 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng phê duyệt

Dự thảo Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng KTQHXD

1,5 ngày

Dự thảo Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo phòng KTQHXD xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B7

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên viên phòng KTQHXD

0,5 ngày

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B8

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

Tổng thời hạn giải quyết: 15 ngày

Lưu ý:

Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc.

Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức.

7. Quy trình số 07: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở;

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

01 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, nêu rõ lý do.

Chuyên viên Phòng chuyên môn.

16,5 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết:

+ Kiểm tra nội dung hồ sơ.

+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu

+ Kiểm tra hiện trường thi công xây dựng công trình theo Kế hoạch kiểm tra.

+ Lập biên bản kết quả kiểm tra.

+ Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra (chấp thuận nghiệm thu hoặc không chấp thuận đề nghị hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, khắc phục tồn tại trường hợp có nội dung tồn tại) trình lãnh đạo phòng.

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC:

+ Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

+ Dự thảo biên bản kiểm tra

+ Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

+ Trường hợp đề nghị bổ sung hồ sơ thực hiện theo Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

01 ngày

Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình

B7

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên viên phòng chuyên môn.

0,5 ngày

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình

B8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình

Tổng thời hạn giải quyết: 20 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức.

8. Quy trình số 08: Áp dụng đối với các TTHC sau:

- Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

- Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h.

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở;

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc và nêu rõ lý do

Chuyên viên Phòng chuyên môn

10,5 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình, bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Mẫu số 02: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, chuyên viên dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét.

- Dự thảo thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo thông báo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

- Dự thảo thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo thông báo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn xử lý.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

- Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

- Thông báo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

B7

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên viên Phòng chuyên môn

0,5 ngày

- Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

- Thông báo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

B8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

- Thông báo về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp.

Tổng thời hạn giải quyết: 14 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức.

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN

Quy trình: Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Trình tự các bước

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

(Ngày/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, tiếp nhận hồ sơ.

 

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Giờ hành chính

 

Mẫu số 01. Mẫu giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do.

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

B2

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15h.

Hồ sơ TTHC

B3

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ.

11 ngày

Mẫu số 03. Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần giải trình và bổ sung thêm, trả lại hồ sơ kèm thông báo bằng văn bản.

Mẫu số 02. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng phê duyệt

Dự thảo văn bản thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B5

Xem xét, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

1,5 ngày

Dự thảo văn bản thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.

Lãnh đạo cơ quan

01 ngày

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B7

Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức, viên chức được giao xử lý hồ sơ.

0,5 ngày

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

B8

Trả kết quả và thu phí/lệ phí

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Giờ hành chính

Thông báo cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

Tổng thời hạn giải quyết: 15 ngày

Lưu ý:

 Mẫu số 05. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ: được thực hiện ở từng bước của công việc

 Mẫu số 06. Sổ theo dõi hồ sơ: hoàn thiện sau bước trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 Mẫu số 04. Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả: Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn phải gửi thông báo cho bộ phận một cửa và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 08/07/2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


287

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74