Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 1189/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 58/TTr-CAT ngày 27 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân, lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu và lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quy trình số 17, số 18 và số 19 ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ- UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN; LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU; LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số 01

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN (9 SỐ)

Trình tự các bước thực hiện

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác liên quan.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thì tiến hành như sau:

+ Tả dạng, in vân tay vào tờ khai, phôi CMND và chỉ bản, viết giấy hẹn cho công dân.

+ Chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định, giao giấy hẹn cho công dân.

- Tra cứu hồ sơ qua tàng thư Căn cước công dân (đối với trường hợp chưa rõ).

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho công dân hoặc trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận nếu có yêu cầu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Công dân

 

 

 

 

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

 

 

 

 

Cán bộ đội Tàng thư CCCD

06 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả /Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng minh nhân dân);

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Sau khi hoàn thành các bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (cấp Chứng minh nhân dân) tiến hành các bước tiếp theo như sau:

+ Đánh máy hồ sơ Chứng minh nhân dân.

+ Rửa ảnh Chứng minh nhân dân.

+ Cắt rìa, dán ảnh vào phôi Chứng minh nhân dân.

+ Đóng dấu, ép nhựa giấy Chứng minh nhân dân.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ đội Hướng dẫn, đăng ký quản lý cư trú; cấp, quản ly CMND, CCCD thuộc Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh.

02 ngày làm việc.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Ảnh chân dung; tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM4); Chỉ bản (ký hiệu là A7); phôi giấy Chứng minh nhân dân.

Bước 3

- Trả kết quả cho công dân.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

- Giấy Chứng minh nhân dân.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 02

THỦ TỤC: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN (9 SỐ)

Trình tự các bước thực hiện

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Công dân nộp hồ sơ tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác liên quan.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành như sau:

+ Tả dạng, in vân tay vào tờ khai, phôi CMND, viết giấy hẹn cho công dân.

+ Chụp ảnh chân dung của công dân. thu lệ phí theo quy định, giao giấy hẹn cho công dân.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho công dân hoặc trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận nếu có yêu cầu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Công dân

 

 

 

 

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công

06 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng minh nhân dân);

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Sau khi hoàn thành các bước , tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (cấp Chứng minh nhân dân) thì tiến hành các bước tiếp theo như sau:

+ Đánh máy hồ sơ Chứng minh nhân dân.

+ Rửa ảnh Chứng minh nhân dân,

+ Cắt rìa, dán ảnh vào phôi Chứng minh nhân dân.

+ Đóng dấu, ép nhựa giấy Chứng minh nhân dân.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ đội Hướng dẫn, đăng ký quản lý cư trú;

Cấp, quản lý CMND, CCCD thuộc Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh

02 ngày làm việc

- Ảnh chân dung; Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CM4);

Phôi giấy Chứng minh nhân dân.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3

- Trả kết quả cho công dân.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

- Giấy Chứng minh nhân dân.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 03

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN (9 SỐ)

Trình tự các bước thực hiện

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác liên quan.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành như sau:

+ Tả dạng, in vân tay vào tờ khai, phôi CMND và chỉ bản, viết giấy hẹn cho công dân.

+ Chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định, giao giấy hẹn cho công dân.

* Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho công dân hoặc trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận nếu có yêu cầu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Công dân

 

 

 

 

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

06 giờ làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả /Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ /Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy Chứng minh nhân dân);

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

Tra cứu hồ sơ Chứng minh nhân dân qua tàng thư Căn cước công dân.

Cán bộ đội Tàng thư căn cước công dân

02 ngày làm việc

- Đơn đề nghị cấp CMND (CM3), Tờ khai CMND(CM4).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3

- Sau khi hoàn thành các bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tra cứu hồ sơ Cấp Chứng minh nhân dân, tiến hành các bước tiếp theo như sau:

+ Đánh máy hồ sơ Chứng minh nhân dân.

+ Rửa ảnh Chứng minh nhân dân.

+ Cắt rìa, dán ảnh vào phôi Chứng minh nhân dân.

+ Đóng dấu, ép nhựa giấy Chứng minh nhân dân.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ đội Hướng dẫn, đăng ký quản lý cư trú; Cấp, quản lý CMND, CCCD thuộc Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh.

02 ngày làm việc.

Ảnh chân dung; Tờ khai Chứng minh nhân dân (CM4); Chỉ bản (A7); phôi giấy Chứng minh nhân dân.

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 4

- Trả kết quả cho công dân.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

- Giấy Chứng minh nhân dân.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc

 

Quy trình số 04

THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU MỚI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

(ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU MỚI)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên hệ cơ sở sản xuất con dấu để thanh toán chi phí khắc con dấu, sau đó tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận; viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để cập nhật vào phần mềm quản lý con dấu, in đề xuất và Phiếu chuyển mẫu con dấu, báo cáo Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

- Phiếu chuyển mẫu con dấu.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới).

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để giao Phiếu chuyển mẫu con dấu cho cơ sở sản xuất con dấu.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

01 ngày làm việc

- Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu được phê duyệt;

- Phiếu chuyển mẫu con dấu.

Bước 4

- Nhận con dấu từ cơ sở sản xuất con dấu chuyển đến, kiểm tra con dấu và làm thủ tục đăng ký con dấu, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới).

Bước 5

- Báo cáo Lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả;

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 05

THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU THỨ HAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU (ĐĂNG KÝ THÊM CON DẤU)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (đĩa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên hệ cơ sở sản xuất con dấu để thanh toán chi phí khắc con dấu, sau đó tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận; viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký thêm con dấu).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để cập nhật vào phần mềm quản lý con dấu, in đề xuất và Phiếu chuyển mẫu con dấu, báo cáo Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

 Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

Phiếu chuyển mẫu con dấu.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký thêm con dấu).

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để giao Phiếu chuyển mẫu con dấu cho cơ sở sản xuất con dấu.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

01 ngày làm việc

- Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu được phê duyệt;

Phiếu chuyển mẫu con dấu.

Bước 4

- Nhận con dấu từ cơ sở sản xuất con dấu chuyển đến, kiểm tra con dấu và làm thủ tục đăng ký con dấu, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký thêm con dấu).

Bước 5

- Báo cáo lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả;

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 06

THỦ TỤC: GLẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM LẠI CON DẤU VÀ CẤP GIẤYCHỨNG NHẶN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

(ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên hệ cơ sở sản xuất con dấu để thanh toán chi phí khắc con dấu, sau đó tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận; viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký lại mẫu con dấu).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để cập nhật vào phần mềm quản lý con dấu, in đễ xuất và Phiếu chuyển mẫu con dấu, báo cáo Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

 Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK,VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

Phiếu chuyển mẫu con dấu.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hỗ sơ đăng ký lại mẫu con dấu).

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để giao Phiếu chuyển mẫu con dấu cho cơ sở sản xuất con dấu.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

 Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

01 ngày làm việc

- Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu được phê duyệt;

- Phiếu chuyển mẫu con dấu.

Bước 4

- Nhận con dấu từ cơ sở sản xuất con dấu chuyển đến, kiểm tra con dấu và làm thủ tục đăng ký con dấu, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

 Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký lại mẫu con dấu).

Bước 5

- Báo cáo lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả;

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 07

THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LÀM CON DẤU THU NHỎ, DẤU NỔI, DẤU XI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU (ĐĂNG KÝ DẤU NỔI, DẤU THU NHỎ, DẤU XI)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thc hin

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, văn bản, giây tờ có trong hồ sơ và thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên hệ cơ sở sản xuất con dấu để thanh toán chi phí khắc con dấu, sau đó tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận; viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để cập nhật vào phần mềm quản lý con dấu, in đề xuất và Phiếu chuyển mẫu con dấu, báo cáo Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

Phiếu chuyển mẫu con dấu.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi).

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để giao Phiếu chuyển mẫu con dấu cho cơ sở sản xuất con dấu.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

01 ngày làm việc

- Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu được phê duyệt;

- Phiếu chuyển mẫu con dấu.

Bước 4

- Nhận con dấu từ cơ sở sản xuất con dấu chuyển đến, kiểm tra con dấu và làm thủ tục đăng ký con dấu, trình ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi).

Bước 5

- Báo cáo lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

- Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả;

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số 08

THỦ TỤC: ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thc hin

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

-Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ, đồng thời kiểm tra nội dung mẫu con dấu hiện đang sử dụng và thực hiện như sau:

+ Trường hợp mẫu con dấu chưa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu và hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và con dấu đồng thời liên hệ cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến nhận hồ sơ và con dấu mang về cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để thực hiện các bước đăng ký con dấu theo quy định, sau đó mang con dấu trả lại cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để sử dụng.

Ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ; ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận.

+ Trường hợp mẫu con dấu đã bị biến dạng, mòn, không đúng theo mẫu quy định thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ;

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Cán bộ tiêp nhận hồ sơ)

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH mang hồ sơ về cơ quan, cập nhật vào phần mềm quản lý con dấu, in Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, in đề xuất trình chỉ huy đội xem xét, kiểm tra, báo cáo lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 02 giờ trước giờ hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH co trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ trực tại cơ quan Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu).

Tổng thời gian giải quyêt thủ tục hành chính: 01 ngày làm việc

 

Quy trình số 09

THỦ TỤC: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sau đó thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định, đề xuất Chỉ huy đội bằng văn bản việc giải quyết thủ tục cấp GCN đủ điều kiện về ANTT.

+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải dự thảo văn bản trả lời cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ đến chỉ huy cấp đội xem xét.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

02 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- In mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc dự thảo văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, nêu rõ lý do.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;).

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ, đề xuất lãnh đạo Phòng CSQLHC về TTXH duyệt cấp GCN đủ điều kiện về ANTT (hoặc ký văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do).

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

1,5 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc Văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả.

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc

 

Quy trình số 10

THỦ TỤC: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sau đó thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đề nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định, đề xuất Chỉ huy đội bằng văn bản việc giải quyết thủ tục cấp đổi GCN đủ điều kiện về ANTT.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải dự thảo văn bản trả lời cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ đến chỉ huy cấp đội xem xét.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

02 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- In mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc dự thảo văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, nêu rõ lý do.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ để nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ, đề xuất lãnh đạo Phòng CSQLHC về TTXH duyệt cấp đổi GCN đủ điều kiện về ANTT (hoặc ký văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do).

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

1,5 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc Văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả.

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc

 

Quy trình số 11

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), (địa chỉ: số 19, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, tài liệu, sau đó thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng dẫn vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/ Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ.

Bước 2

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm thẩm định, đề xuất Chỉ huy đội bằng văn bản việc giải quyết thủ tục cấp lại GCN đủ điều kiện về ANTT.

+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT phải dự thảo văn bản trả lời cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do và chuyển hồ sơ đến chỉ huy cấp đội xem xét.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

02 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- In mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc dự thảo văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, nêu rõ lý do.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

Bước 3

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ, đề xuất lãnh đạo Phòng CSQLHC về TTXH duyệt cấp lại GCN đủ điều kiện về ANTT (hoặc ký văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho cơ sở kinh doanh, nêu rõ lý do).

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả (nếu kết quả trước thời hạn).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công và gửi văn bản xin lỗi tổ chức/ cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả (việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần).

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Chỉ huy đội Đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu

Lãnh đạo phòng phụ trách

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

1,5 ngày làm việc

- Báo cáo đề xuất.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc Văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả.

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 04 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1189/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253