Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020

Số hiệu: 118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 28/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ một phần năm 2020 (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Nghị quyết

Số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/7/2020

2

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/4/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

3

Nghị quyết

Số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018

 

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/8/2020

4

Nghị quyết

Số 11/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/7/2020

 

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

5

Quyết định

Số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

 

02/11/2020

 

6

Quyết định

Số 2039/2004/QĐ-UBND ngày 12/10/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

7

Quyết định

Số 1042/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

8

Quyết định

Số 225/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/7/2020

9

Quyết định

Số 517/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/4/2020

10

Quyết định

Số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 bãi bỏ Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

22/10/2020

11

Quyết định

Số 1597/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011

Về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 bãi bỏ Quyết định số 1597/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

24/12/2020

12

Quyết định

S1837/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

08/10/2020

13

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

08/8/2020

14

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

04/10/2020

15

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016

Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/9/2020

16

Quyết định

Số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/7/2020

17

Quyết định

Số 39/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/10/2020

18

Quyết định

Số 17/2020/QĐ-UBND ngày 25/9/2020

Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2021

Tổng số: 18 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: Không có.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh

1

Nghị quyết

S15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

 

- Điểm b khoản 1 Điều 3

- Điểm b khoản 2 Điều 3

 - Khoản 1 Điều 15

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

27/7/2020

2

Nghị quyết

Số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Khoản 1 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

27/7/2020

3

Nghị quyết

Số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chế độ chính sách đối với thôn đội trưởng

Đã được điều chỉnh bằng văn bản khác

 

01/01/2021

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

4

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

18/5/2020

5

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

- Khoản 2 Điều 9

- Điểm c khoản 2 Điều 8

- Nội dung: “Xét tặng cho tập thể tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc các chuyên đề thi đua có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong tỉnh được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết có thời gian từ 05 năm trở lên” tại điểm a khoản 3 Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 

12/4/2020

6

Quyết định

Số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

 Điểm c khoản 1 Điều 1

 Nội dung Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thực hiện việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại điểm b, khoản 2, Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

19/11/2020

Tổng số: 06 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ TRƯỚC CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: Không có.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54