Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 118/2004/QĐ-UB về việc Phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ngành Thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 118/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 và Quyết định số 100/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2003 của UBND thành phố quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1976/TTr-STC-BVG ngày 15 tháng 7 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ngành thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thành phố như sau:

1- Sở Tài chính:

a/ Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố phương thức huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho các dự án xây dựng khu tái định cư và bồi thường, hỗ trợ.

b/ Chủ trì cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c/ Xác định, thẩm định giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi và giao đất tái định cư theo nguyên tắc, phương pháp và khung giá đất của Nhà nước.

d/ Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt giá cho thuê, giá bán nhà tái định cư.

e/ Định kỳ 6 tháng một lần thông báo đơn giá làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu.

f/ Nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố định mức, đơn giá, chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất, ổn định đời sống cho các tổ chức, cá nhân, cải thiện hạ tầng kỹ thuật cho địa phương khi Nhà nước thu hồi đất.

g/ Theo đặc điểm cụ thể từng dự án, chủ trì cùng các ngành liên quan trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt các chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp.

h/ Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức kiểm tra việc thu, chi tiền bồi thường, hỗ trợ; kiểm tra nội dung và chi theo định mức chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; thu tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, nộp ngân sách.

2- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất:

a/ Chủ trì cùng các Ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư và xây dựng nhà ở tái định cư; lập phương án sử dụng, điều hòa, bố trí quỹ nhà ở tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

b/ Trình Uỷ ban nhân thành phố phê duyệt nguyên tắc bố trí tái định cư theo đặc điểm cụ thể của từng dự án, phù hợp với quy định chung của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân thành phố.

c/ Chỉ đạo việc xác định vị trí, ranh giới khu đất thu hồi để tổ chức điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Kiểm tra, hướng dẫn việc xác định nguồn gốc đất, loại đất, các điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

d/ Tổ chức bán nhà, giao đất tái định cư, hoàn thành các thủ tục về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình.

e/ Tổ chức việc vận hành, quản lý khu nhà ở tái định cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

3- Sở Xây dựng:

a/ Nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại công trình nhà cấp 4 trở lên; thông báo đơn giá nhà dưới cấp 4 và các công trình kiến trúc khác làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân các quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

b/ Chủ trì phối hợp với các ngành hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định mức bồi thường, hỗ trợ phá dỡ, cắt xén, di chuyển, chỉnh trang đối với công trình xây dựng dân dụng, công trình chuyên dùng, mồ mả và vật kiến trúc nghĩa trang, công trình hạ tầng kỹ thuật.

c/ Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong việc quản lý, giám sát chất lượng và quy chuẩn xây dựng trong các khu tái định cư.

4 - Thường trực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố:

a/ Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

b/ Tổng hợp nhu cầu về nhà ở, đất ở tái định cư làm căn cứ để lập kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn và dài hạn; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất bố trí quỹ nhà, quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án và phương án điều hòa qũy nhà, quỹ đất giữa các dự án.

c/ Đôn đốc các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ

d/ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, phát hiện những vướng mắc để chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết.

e/ Tiếp nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của Chủ đầu tư, UBNDân các quận, huyện về các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan đến việc áp dụng chế độ, chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư và trong khâu tổ chức thực hiện để chỉ đạo giải quyết hoặc đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết.

f/ Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố và Uỷ ban nhân dân thành phố.

5- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Giao thông công chính, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Điều 2. Quy định về thủ tục hành chính trong việc giải quyết hồ sơ có liên quan đến chính sách bồi thường thiệt hại, tái định cư.

1- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Sở, Ngành được giao chủ trì thực hiện các nội dung công việc chủ động kiểm tra, xem xét (trường hợp cần thiết lấy ý kiến của các ngành có liên quan). Cơ quan chủ trì thực hiện chịu trách nhiệm lập Tờ trình (không phải lấy chũ ký, dấu của các cơ quan có liên quan) trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

2- Trong thời hạn không quá 07 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ khi nhận được Tờ trình, báo cáo của Uỷ ban nhân dân quận, huyện và Chủ đầu tư đề nghị về các nội dung có liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, các Sở, Ngành được phân công theo quy định tại Điều 1/ Quyết định này phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc có Tờ trình báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 118/2004/QĐ-UB về việc Phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ngành Thành phố trong việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112