Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1170/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 32/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT tỉnh;
- Lưu: VT, Vân, Đạt.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

Stt

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

 

1

Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

 

2

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

 

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1. Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

a) Đối với trường hợp xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng Sở xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

72 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

75 ngày làm việc

b) Đối với trường hợp xét viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

57 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

60 ngày làm việc

c) Đối với trường hợp xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

42 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

45 ngày làm việc

2. Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

a) Đối với trường hợp xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng Sở xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

72 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

75 ngày làm việc

b) Đối với trường hợp xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng Sở xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

57 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

60 ngày làm việc

c) Đối với trường hợp bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III)

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, chuyển Văn phòng Sở giải quyết

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Chuyển công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển lãnh đạo Văn phòng Sở xem xét trình lãnh đạo cơ quan

Công chức Văn phòng

27 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chuyển cho Văn thư Sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày

Bước 6

Ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 7

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

30 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12