Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1163/QĐ-BTP năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1163/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình).

- Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình; gắn triển khai các nhiệm vụ và Đề án của Chương trình với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình

a) Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình bằng hình thức phù hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II-III, năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm...

b) Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp, của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) thực hiện Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/7/2017 đối với Kế hoạch của Bộ Tư pháp; trước tháng 8/2017 đối với Kế hoạch của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Chương trình.

c) Ban hành Kế hoạch thực hiện hằng năm; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện Chương trình gắn với thi hành các văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành Trung ương; các Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành khi có vướng mắc, thiếu khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành Trung ương; các Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo;

- Kết quả, sản phẩm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; các vướng mắc, bất cập được phát hiện.

b) Xây dựng, trình ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Góp ý, thẩm định các dự thảo Đề án, Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật);

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản;

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản góp ý, thẩm định.

3. Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả đội ngũ này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể tham mưu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; Quyết định công nhận, cho thôi tuyên truyền viên pháp luật; các công văn hướng dẫn, báo cáo kết quả hoạt động.

b) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hàng năm

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp; tổ chức pháp chế bộ, ngành Trung ương; các Sở Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình và Chương trình kèm theo.

c) Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể tham mưu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn; các lớp bồi dưỡng.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”; tổ chức thực hiện Đề án khi được phê duyệt, trọng tâm là xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; các Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018; định kỳ hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng và đi vào hoạt động; được vận hành thường xuyên và được nâng cấp hàng năm theo lộ trình.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các chuyên trang, chuyên mục báo chí về phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng và vận hành có hiệu quả.

c) Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; các Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, tình huống giải đáp pháp luật...

d) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội, đối thoại chính sách pháp luật…)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương.

đ) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường gắn kết chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện

+ Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân trong nhà trường theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với sự phát triển của tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh, sinh viên, bảo đảm tính liên thông, tích hợp giữa các cấp học và trình độ đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Bộ trưởng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo được biên soạn, chỉnh lý và phát hành rộng rãi.

+ Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa tại tất cả các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật theo hướng ưu tiên đào tạo kỹ năng thực hành, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, học viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Bộ trưởng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được triển khai thực hiện; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được đổi mới; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai thực hiện; các mô hình được xây dựng.

+ Chỉ đạo rà soát, bố trí giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học pháp luật theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước chuẩn hóa đội ngũ này theo từng cấp học và trình độ đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Bộ trưởng; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, Tập huấn...

5. Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Rà soát, phân công cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và Ban Thư ký Hội đồng; phát huy vai trò là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

c) Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gắn kết công tác này với hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các thiết chế thông tin khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; ưu tiên triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai bảo đảm có sự phối hợp, lồng ghép.

d) Tăng cường hợp tác quốc tế về phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các nước có chung đường biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia); tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người nước ngoài ở Việt Nam và cho người Việt Nam ở nước ngoài bằng hình thức thích hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có chung đường biên giới giữa Việt Nam với các nước;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng; các cửa khẩu; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động được triển khai thực hiện.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia; tổ chức ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa cơ quan tư pháp các cấp và Hội luật gia, Liên đoàn luật sư, Đoàn Luật sư, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, chương trình phối hợp; văn bản chỉ đạo.

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình để đạt mục tiêu đã đề ra

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án và các Đề án được ban hành.

b) Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam);

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021.

c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện các Đề án mới về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an);

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án và các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án được ban hành.

d) Tổ chức thẩm định các kế hoạch hoạt động, chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, điều phối các hoạt động của các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp phù hợp với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong cả nước và từng địa bàn, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực đầu tư

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản thẩm định, công văn, Báo cáo kết quả.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Công văn, báo cáo kết quả.

7. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình

a) Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để xác định các lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch khảo sát, công văn hướng dẫn, báo cáo kết quả.

b) Kiểm tra, giám sát, đánh giá trực tiếp hoặc theo chuyên đề việc thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình; có biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cơ quan chủ trì thực hiện Đề án;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch khảo sát, công văn hướng dẫn, báo cáo kết quả.

8. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình; bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và Đề án thuộc Chương trình

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình và Kế hoạch này;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí, trang thiết bị được cấp phát, hỗ trợ.

b) Đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp; Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị chức năng liên quan của Bộ Tài chính; các Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí được cấp phát, hỗ trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp và đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; hằng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Đề nghị Bộ, ngành, đoàn thể trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Bộ, ngành mình theo Kế hoạch này.

c) Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch này; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp-Hộ tịch là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này tại địa phương; có trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Căn cứ nhiệm vụ và các Đề án tại Chương trình, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở trung ương và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện Chương trình và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

- Đề nghị Bộ, ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ được kéo dài, trên cơ sở Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đã được Bộ trưởng phê duyệt, chủ động xây dựng dự toán kinh phí, đề nghị Bộ Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện.

- Đề nghị Bộ, ngành chủ trì xây dựng và thực hiện các Đề án mới thuộc Chương trình, căn cứ nhiệm vụ được giao và Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn, chủ động xây dựng dự toán kinh phí, gửi Bộ Tài chính thẩm định, bố trí kinh phí bổ sung để thực hiện Đề án trong năm 2017. Kinh phí thực hiện các Đề án trong các năm tiếp theo, Bộ Tài chính bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của Bộ, ngành, đoàn thể chủ trì các Đề án.

- Cơ quan Tư pháp các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho cơ quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1163/QĐ-BTP năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97