Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1152/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 15/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1152/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão, úng thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Thành phố tại Tờ trình số 25/TTr-SNN ngày 29/2/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố Hà Nội (PCLB Thành phố) gồm các thành viên sau:

I. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố.

II. Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó trưởng ban thường trực;

2. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó trưởng ban;

4. Ông Phi Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội - Phó trưởng ban;

5. Ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng ban - Thường trực Ban Chỉ huy.

III. Các Ủy viên:

1. Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

2. Ông Nguyễn Văn Bẩy, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ;

3. Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

4. Ông Ngọ Duy Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội;

5. Ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố;

7. Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

8. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương;

9. Ông Nguyễn Tuấn Đức- Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội mới;

10. Ông Lưu Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

11. Ông Vũ Quang Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;

12. Ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

13. Ông Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an Thành phố;

14. Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

15. Bà Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

16. Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

17. Ông Trần Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

18. Ông Phạm Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

19. Ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

20. Ông Hà Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

21. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế;

22. Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội;

23. Ông Đặng Võ Tuấn, Trưởng ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCLB thành phố:

1. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão trên địa bàn Thành phố.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

3. Chỉ huy việc hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình phòng chống lụt bão; đối phó, xử lý kịp thời với các diễn biến của lũ, bão bảo vệ sản xuất, các cơ sở kinh tế - xã hội, các khu dân cư; tổ chức nhanh chóng khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ huy PCLB Thành phố do ông Trưởng ban phân công.

Điều 4. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy PCLB Thành phố;

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Thành phố là cơ quan giúp việc ban chỉ huy PCLB Thành phố, có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn của các cấp, các ngành; tham mưu, tổng hợp giúp ban chỉ huy PCLB Thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn Thành phố;

Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB làm Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Thành phố;

Giao Thường trực Ban chỉ huy PCLB Thành phố Quyết định huy động các cán bộ của Chi cục Đê điều và PCLB, chi cục thủy lợi và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Thành phố.

Trụ sở của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB Thành phố đặt tại địa chỉ: Số 197 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Số máy điện thoại trực: 04. 37199248; số Fax: 04. 37199247.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thường trực Ban chỉ huy PCLB Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo PCLB TW;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND thành phố;
- Báo: Hà Nội mới, kinh tế và DT;
- Đài Phát thanh và TH Hà Nội;
- CPVP, công báo, Website, các phòng CV;
- Lưu: VT, NNGiang(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.813

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172