Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 115/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016

Số hiệu: 115/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT và Quyết định số 725/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc giao kế hoạch công tác và dự toán năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016 (kèm theo quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch.

Kinh phí thực hiện từ dự toán chi NSNN năm 2016 được giao tại Quyết định s 725/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thtrưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, CNUBDT (b/c);
- TT, PCN Đ
Văn Chiến (để biết);
- Các TT, PCNUB;
- Các vụ, đơn vị UBDT;
-
Website UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 115/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Tăng cường thông tin tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quảng bá giới thiệu các tiềm năng, thành tựu và yêu cầu phát triển của vùng đng bào dân tộc thiu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cho bạn bè quốc tế. Từ đó, tạo sự ủng hộ, giúp đỡ để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu svà miền núi.

2. Yêu cầu:

Hoạt động thông tin đối ngoại của Ủy ban bám sát các chtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; Chương trình hành động của Chính phủ v Thông tin đi ngoại. Hình thức thông tin phải phù hợp với trình độ dân trí của đồng bào, dễ hiểu, để tiếp thu và làm theo.

Hoạt động thông tin đối ngoại có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ quan liên quan; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhiệm vụ trọng tâm thông tin đối ngoại năm 2016: Tổ chức tuyên truyền về chính sách dân tộc, công tác dân tộc, về công tác nhân quyền, về các sự kiện nổi bật vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác dân tộc và phóng viên báo, đài các địa phương; Xuất bản ấn phẩm giới thiệu về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; Xây dựng Cổng Thông tin đi ngoại song ngữ trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; Tuyên truyn về thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đàm phán song phương, đa phương của Ủy ban Dân tộc với các đối tác quốc tế v.v.... Cụ thể:

1. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân tộc

Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về thông tin đi ngoại cho cán bộ làm công tác dân tộc các tnh khu vực phía Nam

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tuyên truyền.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban và các đơn vị liên quan.

- Đối tượng: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân tộc các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại biểu người có uy tín ở một sđịa bàn trọng điểm.

- Số lượng: 75 người.

- Thời gian: 3 ngày (dự kiến tổ chức trong Quý III).

- Địa điểm: Tnh Phú Yên

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở Việt Nam; thông tin về chính sách dân tộc ở một số nước trong khu vực ASEAN

2.1. Tuyên truyền các chtrương, chính sách dân tộc của Đng và Nhà nước; kniệm 70 Ngày truyn thng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; Bu cQuốc hội và HĐND các cấp, ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam,v.v...

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tuyên truyền.

- Đơn vị phối hợp: Các vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc và các báo, tạp chí thực hiện chính sách cấp không thu tiền theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

2.2. Cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách Dân tộc của Đảng, Nhà nước và tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam; tuyên truyền về thực trạng, thành tựu, cơ hội và thách thc của Hội nhập Quốc tế về công tác dân tộc; quan điểm, Mục tiêu của Hội nhập Quốc tế về công tác dân tộc trong giai đoạn 2016-2020; quảng bá hình nh cộng đồng các dân tộc Việt Nam với thế giới; tuyên truyền về thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đàm phán song phương, đa phương của Ủy ban Dân tộc với các đối tác quốc tế

- Đơn vị chtrì: Vụ Hợp tác Quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng 135 và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của Ủy ban Dân tộc

3.1. Xây dựng Cổng thành phần Thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phi hợp: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3.2. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các hoạt động đi ngoại của Ủy ban Dân tộc

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tuyên truyền, Trung tâm thông tin và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. KINH PHÍ:

Các đơn vị căn cứ dự toán kinh phí được giao năm 2016 để triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tuyên truyền

a) Ch trì tham mưu, giúp lãnh đạo Ủy ban quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thông tin đi ngoại hằng năm.

c) Tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động thông tin đi ngoại hàng năm.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dn các đơn vị sử dụng kinh phí đã được giao năm 2016 để thực hiện hiệu quả kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Văn phòng Ủy ban

Chủ trì, phi hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

4. Các Vụ, đơn vị khác thuộc Ủy ban Dân tộc

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo Mục đích, nội dung và thời gian quy định.

5. Các Báo, tạp chí thực hiện chính sách cấp không thu tiền cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Thường xuyên cập nhật thông tin và phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật trong nước, khối ASEAN khu vực quốc tế; đặc biệt là các hoạt động thông tin đi ngoại của Việt Nam với các nước trên Thế giới.

- Hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước để thông tin, tuyên truyn thành tựu, kinh nghiệm về công tác dân tộc và các hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam và các nước.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại Ủy ban Dân tộc năm 2016; đnghị các vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức thực hiện. Nêu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201