Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1146/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN THUỘC THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số: 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 228/TTr-CCKL ngày 18 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Đoàn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Hoàng Văn Trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Kiều Huân, Trưởng phòng QLVT-PT và NL, Sở Giao thông Vận tải tỉnh (nếu định giá phương tiện) - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Dân, Chuyên viên phòng QLCS, Giá cả, TCDN, Sở Tài chính tỉnh - Thành viên;

7. Ông Triệu Quốc Việt, Kiểm lâm viên phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh - Thành viên;

8. Đại diện các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể (đơn vị đang bảo quản tài sản) - Thành viên.

Điều 2. Hội đồng định giá có nhiệm vụ: Xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra quyết định xử của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chi phí cho việc tổ chức định giá tài sản được thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng định giá trước khi tổ chức xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 708/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền ra Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123