Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1138/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 1138/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 01/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1138/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Chương trình năm 2016).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình năm 2016; gửi dự thảo văn bản đến Thường trực Ủy ban Mặt trận tquốc Việt Nam thành phố để lấy ý kiến phản biện; hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố ký ban hành.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp đôn đốc các sở, ngành hoàn thành tiến độ xây dựng văn bản theo Chương trình năm 2016:

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TVTU; TTHĐND TP;
-
Bộ Tư pháp (b/c);
-
ĐĐBQH TP;
-
Các thành viên UBND TP;
-
UBMTTQVN TP (để phản biện);
-
Các sở, ban, ngành
-
Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Huỳnh
Đức Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Cơ quan soạn thảo

Thời điểm ban hành

Ghi chú

1

Quyết định

Quy định mức chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy đnh ti Quyết đnh số 81/2014/QĐ-TTg

Sở Tài chính

Quý III

 

2

Quyết định

Quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phthông công lập năm học 2016-2017

Sở Tài chính

Quý III

 

3

Quyết định

Quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý năm hc 2016-2017

Sở Tài chính

Quý III

 

4

Quyết đnh

Ban hành hệ s điu chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tài chính

Quý III

 

5

Quyết định

Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tài chính

Quý IV

 

6

Quyết định

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

Sở Tài chính

Quý IV

 

7

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án

Sở Tài chính

Quý IV

 

8

Quyết định

Quy định việc thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

Quý IV

 

9

Quyết định

Thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải

Quý IV

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức đánh bắt hải sản trên biển theo tổ, áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý IV

 

11

Quyết định

Ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý IV

 

12

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III

 

13

Quyết định

Sửa đi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III

 

14

Quyết định

Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý II

 

15

Quyết định

Sửa đổi Quy chế Quản lý và sử dụng nhà chung cư do nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý III

 

16

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư từ nguồn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý III

 

17

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chí xét chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý III

 

18

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý công sở hành chính, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Quý III

 

19

Quyết định

Ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải

Quý III

 

20

Quyết định

Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông vận tải

Quý IV

 

21

Quyết định

Sửa đi, bổ sung một sđiều của Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải

Quý II

 

22

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý IV

 

23

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý IV

 

24

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trong khu công nghệ cao

Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Quý III

 

25

Quyết định

Ban hành Quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu quy trình cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chờ nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư

 

26

Quyết định

Thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND thành phố quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV

 

27

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định 44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương tại thành phố ĐN

Sở Ngoại vụ

Quý IV

 

28

Quyết định

Ban hành Quy chế vận hành, khai thác dịch vụ công trực tuyến

Sở Thông tin và Truyn thông

Quý IV

 

29

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý III

 

30

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

 

31

Quyết định

Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ

Quý l

 

32

Quyết định

Thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng theo Đ án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công đến năm 2020

Sở Nội vụ

Quý III

 

33

Quyết định

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý

Sở Nội vụ

Quý II

 

34

Quyết định

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý

Sở Nội vụ

Quý II

 

35

Quyết định

Thay thế Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cp đối với CBCCVC công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Sở Nội vụ

Quý II

 

36

Quyết định

Sửa đổi Quyết định số 8122/QĐ-UBND về quản lý cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu

Sở Nội vụ

Quý III

 

37

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn công nhận và chế độ chính sách đi với lực lượng dân phòng thành phố (thay thế Quyết định số 103/2000/QĐ-UB ngày 19/9/2000 của UBND thành phố)

Công an thành phố

Quý l

 

38

Quyết định

Thay thế Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND thành phố

Công an thành phố

Quý II

 

39

Quyết định

Thay thế Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND thành phố ban hành Quy định một snội dung về mua sm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1138/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215