Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1130/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 08/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 27/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16/10/2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành thực chất, đúng tiến độ những nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử BXD (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 27/10/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 08/11/2023 của Bộ Xây dựng)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16/10/2023; Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ, đặc biệt trong khâu giải quyết TTHC.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC) phục vụ người dân, doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tập trung đẩy mạnh rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mà đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC, giảm tầng nấc trung gian, nhanh chóng chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, liên tục.

2. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC.

2.1. Hoàn thành công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15/12/2023.

2.2. 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng; phải liên thông, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Trung tâm Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, liên tục.

3. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP , Nghị định số 107/2021/NĐ-CP , gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật; Văn phòng (Bộ phận một cửa), Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

- Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, liên tục.

4. Hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng tiến độ, đồng thời kết nối, chia sẻ với Cổng DVC quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành: Theo Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn thành, Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu (CSDL) này với Cổng DVC quốc gia, CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

5. Hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC quốc gia; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ dữ liệu từ các CSDL quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin; Văn phòng (Bộ phận một cửa), Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15/12/2023.

6. Tập trung: (1) Rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; (2) Kiên quyết chưa cung cấp DVC trực tuyến đối với TTHC chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong 03 năm gần nhất; (3) Rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đối với DVC trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt và đơn giản, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí thực hiện hơn so với thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường đối với nhiệm vụ (1); Trung tâm Thông tin đối với nhiệm vụ (2) và (3).

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng (Bộ phận một cửa), Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

8. Định kỳ hàng tháng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và danh sách đơn vị, công chức, viên chức để xảy ra chậm trễ trong giải quyết TTHC; căn cứ kết quả đánh giá để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, công chức, viên chức.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin; Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Thời hạn hoàn thành: Hàng tháng (theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ, Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản 5672/BXD-VP ngày 15/12/2022 và Văn bản 2889/BXD-VP ngày 29/7/2022 của Bộ Xây dựng), hàng năm (theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ).

9. Rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước đối với các TTHC liên thông giữa các cơ quan trung ương và địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (đối với thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư).

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 01/12/2023.

10. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, thường xuyên, kịp thời đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo quy định. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Đơn vị thực hiện: Các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra.

- Thời hạn hoàn thành: Theo quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng DVC quốc gia.

11. Tập trung xử lý dứt điểm “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, DVC trực tuyến và an toàn, an ninh mạng (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023, Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: trước ngày 25/12/2023.

12. Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng (Bộ phận một cửa).

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023.

13. Có cơ chế, chính sách phù hợp, đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng tăng cường thực hiện điều động cán bộ, bảo đảm nguyên tắc không làm phát sinh biên chế.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2023 (nhiệm vụ đã được giao tại Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản 3345/BXD-VP ngày 28/7/2023 của Bộ Xây dựng).

14. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng DVC trực tuyến; đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân thực hiện DVC trực tuyến.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin; Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

+ Trước ngày 31/12/2023 (đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng).

15. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, hoàn thành việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp DVC trên môi trường điện tử do Bộ xây dựng, triển khai thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương với Cổng DVC quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15/12/2023.

16. Rà soát, căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch thanh tra trong đó lồng ghép nội dung thanh tra công tác cải cách TTHC tại các Cục, Vụ, Văn phòng, Trung tâm Thông tin; báo cáo kết quả, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp với Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, theo dõi, xử lý hiệu quả các vấn đề khó khăn, vướng mắc, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ

- Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Trung tâm Thông tin chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ; báo cáo kết quả, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện của đơn vị mình gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

- Thời hạn thực hiện: Định kỳ 6 tháng, lồng ghép trong các kì Báo cáo cải cách TTHC tháng 6 và tháng 12, Báo cáo KSTTHC quý II và năm.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, bổ sung kinh phí... theo quy định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Văn phòng Bộ

- Đầu mối tổng hợp, đôn đốc, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thời hạn thực hiện: Định kỳ 6 tháng, lồng ghép trong các kì Báo cáo cải cách TTHC tháng 6 và tháng 12, Báo cáo KSTTHC quý II và năm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1130/QĐ-BXD ngày 08/11/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


643

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!