Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 113/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 30/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 23/3/2011 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2011 (có Phụ lục 1 gửi kèm);

2. Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011 (có Phụ lục 2 gửi kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các Sở, Ban, Ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp dự toán kinh phí thực hiện Quyết định này, trình UBND tỉnh quyết định.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng, Phó, CV các phòng khối NCTH;
- Lưu: VT, KSTTHC (T.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI

STT

Trích yếu văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

1

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tư pháp

Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

2

Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung quy ước thôn, xóm, bản, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 11

3

Nghị quyết quy định về mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân, mức phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Sở Tài chính

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

4

Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

5

Nghị quyết ban hành giá đất năm 2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 11

II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:

STT

Trích yếu văn bản

Nội dung đề nghị

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

 

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

 

Sửa đổi, bổ sung

Thay thế

 

1

Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2010

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan

Tháng 5

Tháng 6

 

2

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh về quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan

Tháng 5

Tháng 6

 

3

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ

x

 

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 10

Tháng 11

 

4

Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã kiêm thêm nhiệm vụ

 

x

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

 

5

Nghị quyết số 100/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Y tế

Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan

Tháng 5

Tháng 6

 

6

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

x

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

 

 

PHỤ LỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI:

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

Ban hành

1

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành; HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 1

Tháng 3

2

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành; HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 5

Tháng 7

3

Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

4

Quyết định xếp loại đường bộ địa phương để xác định cước vận tải năm 2011

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 5

5

Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng, trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

6

Quyết định ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 11

7

Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình và kiểm tra chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

8

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 7

9

Quyết định ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 9

10

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm;

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan có liên quan, UBND huyện Yên Sơn

Tháng 6

Tháng 8

11

Quyết định ban hành Quy định xét tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 9

Tháng 11

12

Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

13

Quyết định ban hành cơ chế khuyến khích ghi nhận người có công giữ gìn văn hóa các dân tộc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

14

Quyết định ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

15

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

16

Chỉ thị Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, các thành viên Ban an toàn giao thông

Tháng 4

Tháng 5

17

Chỉ thị về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 5

18

Chỉ thị về việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác Văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

19

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

Tháng 5

Tháng 7

20

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 9

II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

Nội dung đề nghị

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

 

Trình UBND tỉnh

Ban hành

 

Sửa đổi, bổ sung

Thay thế

 

1

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

 

x

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 7

 

2

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

x

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 5

Tháng 7

 

3

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

 

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

 

4

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

 

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

 

5

Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Công thương

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 9

 

6

Quyết định số 96/2003/QĐ-UBND ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý trâu, bò đực giống thuộc dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 9

 

7

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009) của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 10

 

8

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015

x

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 9

 

9

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Y tế

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

 

10

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang

x

 

Sở Xây dựng

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

 

11

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã kiêm thêm nhiệm vụ

 

x

Sở Nội vụ

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

 

12

Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

 

13

Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 11

 

14

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 10

 

15

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 9

 

16

Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 11

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240