Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1118/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Quảng Ngãi

Số hiệu: 1118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1118/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU NỘP LƯU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành ph biến trong hoạt động ca các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội v quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư của các bộ, ngành quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ các ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BVN ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội v hướng dẫn xác định các cơ quan, t chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ;

Căn c Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp u h sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Qung Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trinh số 55/TTr-SNV ngày 04/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm: Phụ lục I: Hướng dẫn vận dụng Danh mục; Phụ lục II: Danh mục tài liệu phổ biến của cơ quan, tổ chức; Phụ lục III: Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; Phụ lục IV: Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp huyện, thành phố).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu lựa chọn những hồ sơ, tài liệu thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi để quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Bộ Nội
Vụ (báo cáo);
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (báo cáo);
- CT, các
PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), HCTC, CBTH;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

MỤC LỤC

 

Thứ tự Phụ lục

S th t trong từng Phụ lục

Tên Phụ Lục

Tng s trang/ trang s

Phụ lục I.

 

Hướng dẫn vn dụng Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch s tnh Quảng Ngãi

02/11

Phụ lc II.

 

Danh mục tài liệu ph biến của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch s tnh Quảng Ngãi

08/13

Phụ lục III.

 

Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp tnh nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch s tnh Quảng Ngãi:

21

 

1. Đoàn Đại biểu Quc hội, Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh

Phụ lục III.1

Danh mục tài liệu nộp lưu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh Quảng Ngãi (bao gồm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Qung Ngãi)

02/22

Phụ lục III.2

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội đồng nhân dân tnh Qung Ngãi (bao gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

03/24

Phụ lc III.3

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

33/27

2.Các Cơ quan chuyên môn và cơ quan trc thuộc y ban nhân dân tnh

Phụ lc III.4

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Dân tộc tnh Quảng Ngãi

04/60

Phụ lc III.5

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Qun lý Khu kinh tế Dung Qut và các Khu công nghiệp Qung Ngãi

04/64

Phụ lc III.6

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Công thương tnh Qung Ngãi

06/68

Phụ lc III.7

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Giao thông Vận ti tỉnh Quảng Ngãi

04/74

Phụ lc III.8

Danh mục tài liệu nộp lưu của S Giáo dục và Đào tạo tnh Qung Ngãi

06/78

Phụ lc III.9

Danh mục tài liệu nộp lưu của S Kế hoạch và Đu tư tnh Qung Ngãi

06/84

Phụ lc III.10

Danh mục tài liệu nộp lưu của S Khoa học và Công nghệ tỉnh Qung Ngãi

04/90

Phụ lc III.11

Danh mục tài liu nộp lưu của S Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Qung Ngãi

06/94

Phụ lc III.12

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

07/100

Phụ lc III.13

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

02/107

Phụ lc III.14

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Ngoại Vụ tỉnh Quảng Ngãi

05/109

Phụ lc III.15

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

07/114

Phụ lc III.16

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

05/121

Phụ lc III.17

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

05/126

Phụ lc III.18

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ngãi

04/131

Phụ lc III.19

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

03/135

Phụ lc III.20

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

05/138

Phụ lc III.21

Danh mục tài liệu nộp lưu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

05/144

Phụ lc III.22

Danh mục tài liệu nộp lưu của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

05/149

3.Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân và các quan thuộc lực lượng vũ trang

Phụ lc III.23

Danh mục tài liệu nộp lưu của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

04/154

Phụ lc III.24

Danh mục tài liệu nộp lưu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

08/158

Phụ lc III.25

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công an tỉnh Quảng Ngãi

06/166

Phụ lc III.26

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi

02/172

Phụ lc III.27

Danh mục tài liệu nộp lưu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

03/174

Phụ lc III.28

Danh mục tài liệu nộp lưu của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

02/177

4. Các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng quản lý nhà nước

Phụ lc III.29

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi (Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

02/179

Phụ lc III.30

Danh mục tài liệu nộp lưu của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi)

02/181

Phụ lc III.31

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

02/183

Phụ lc III.32

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)

02/185

Phụ lc III.33

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)

03/187

Phụ lc III.34

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi)

02/190

Phụ lc III.35

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

04/192

Phụ lc III.36

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

03/196

Phụ lc III.37

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cụ Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

04/199

Phụ lc III.38

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

02/203

Phụ lc III.39

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

02/205

Phụ lc III.40

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

03/207

Phụ lc III.41

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi)

02/210

Phụ lc III.42

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)

03/212

Phụ lc III.43

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi)

02/215

Phụ lc III.44

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

02/217

Phụ lc III.45

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

02/219

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Phụ lc III.46

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh Qung Ngãi

02/221

Phụ lc III.47

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

02/223

Phụ lc III.48

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

02/225

Phụ lc III.49

Danh mc tài liệu nộp lưu của Đài Phát thanh - Truyn hình tnh Qung Ngãi

05/227

Phụ lc III.50

Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

06/232

Phụ lc III.51

Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

07/238

Phụ lc III.52

Danh mục tài liệu nộp lưu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

07/245

6. Các cơ quan, tổ chức của Trung ương hoạt động theo ngành dọc tỉnh

Phụ lc III.53

Danh mục tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

04/252

Phụ lc III.54

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

02/256

Phụ lc III.55

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi

06/258

Phụ lc III.56

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Dung Quất (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)

02/264

Phụ lc III.57

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)

03/266

Phụ lc III.58

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)

02/269

Phụ lc III.59

Danh mục tài liệu nộp lưu của Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi)

01/271

Phụ lc III.60

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

06/272

Phụ lc III.61

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

07/278

Phụ lc III.62

Danh mục tài liệu nộp lưu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

02/285

Phụ lc III.63

Danh mục tài liệu nộp lưu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

04/287

Phụ lc III.64

Danh mục tài liệu nộp lưu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

06/291

Phụ lc III.65

Danh mục tài liệu nộp lưu của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

01/297

7.Các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước,Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở tỉnh

Phụ lc III.66

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi

03/298

Phụ lc III.67

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi

03/301

Phụ lc III.68

Danh mục tài liệu nộp lưu của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Ngãi

02/304

Phụ lc III.69

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

02/306

Phụ lc III.70

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung)

05/308

8. Các Doanh nghiệp nhà ớc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định thành lập (nhà nước nắm gi 100% vốn điều l)

Phụ lc III.71

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

02/313

Phụ lc III.72

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi

05/315

Phụ lc III.73

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô (trước là Công ty Lâm nghiệp Sông Re)

02/320

Phụ lc III.74

Danh mục tài liệu nộp lưu của Công ty TNHH MTV Xổ s kiến thiết Quảng Ngãi

02/322

9. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hi, t chức xã hội - ngh nghiệp cấp tỉnh hoạt động bng ngân sách nhà nước

Phụ lc III.75

Danh mục tài liệu nộp lưu của Liên hiệp các Hội Khoa học và K thuật tnh Quảng Ngãi

02/324

Phụ lc III.76

Danh mc i liệu nộp lưu của Liên minh các Hợp tác xã tnh Quảng Ngãi

02/326

Phụ lc III.77

Danh mục tài liệu nộp lưu ca Hội Ch thập đ tnh

02/328

Phụ lc III.78

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Cựu giáo chức tỉnh Qung Ngãi

02/330

Phụ lc III.79

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

02/332

Phụ lc III.80

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Đông y tỉnh Qung Ngãi

02/334

Phụ lục III.81

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Khuyến học tnh Qung Ngãi

01/336

Phụ lc III.82

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Luật gia tỉnh Qung Ngãi

01/337

Phụ lc III.83

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Nạn nhân Chất độc màu da cam/Dioxin tnh Quảng Ngãi

02/338

Phụ lc III.84

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi

01/340

Phụ lc III.85

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Người mù tỉnh Quảng Ngãi

02/341

Phụ lc III.86

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi

01/343

Phụ lc III.87

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

02/344

Phụ lc III.88

Danh mục tài liệu nộp lưu của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi

02/346

Phụ lục IV.

 

Danh mục tài liệu của cơ quan, tổ chức cấp huyện, thành phố nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi:

348

 

1.Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố

Phụ lục IV.1

Danh mục tài liệu của Hội đồng nhân dân các huyện/thành phố

02/349

Phụ lục IV.2

Danh mục tài liệu của Ủy ban nhân dân (bao gồm Văn phòng hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân) các huyện/thành phố

31/351

2.Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố

Phụ lục IV.3

Danh mục tài liệu của Phòng dân tộc các huyện/thành phố

04/382

Phụ lục IV.4

Danh mục tài liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố

02/386

Phụ lục IV.5

Danh mục tài liệu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố

03/388

Phụ lục IV.6

Danh mục tài liệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện/thành phố

04/391

Phụ lục IV.7

Danh mục tài liệu của Phòng Nội vụ các huyện/thành phố

06/395

Phụ lục IV.8

Danh mục tài liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/thành phố

06/401

Phụ lục IV.9

Danh mục tài liệu của Phòng Quản lý Đô thị các huyện/thành phố

04/407

Phụ lục IV.10

Danh mục tài liệu của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện/thành phố

04/411

Phụ lục IV.11

Danh mục tài liệu của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố

05/415

Phụ lục IV.12

Danh mục tài liệu của Phòng Tư pháp các huyện/thành phố

04/420

Phụ lục IV.13

Danh mục tài liệu của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện/thành phố

03/424

Phụ lục IV.14

Danh mục tài liệu của Phòng Y tế các huyện/thành phố

03/427

Phụ lục IV.15

Danh mục tài liệu của Thanh tra các huyện/thành phố

02/430

3. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn các huyện/thành phố

Phụ lục IV.16

Danh mục tài liệu của Tòa án nhân dân các huyện/thành phố

04/432

Phụ lục IV.17

Danh mục tài liệu của Viện kiểm sát nhân dân các huyện/thành ph

04/436

Phụ lục IV.18

Danh mục tài liệu của Công an các huyện/thành phố

03/440

Phụ lục IV.19

Danh mục tài liệu của Ban Chỉ huy Quân sự các huyện/thành ph

02/443

4. Cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc các huyn/thành phố

Phụ lục IV.20

Danh mục tài liệu của Bảo hiểm xã hội các huyện/thành phố

02/445

Phụ lục IV.21

Danh mục tài liệu của Chi cục Thuế các huyện/thành phố

03/447

Phụ lục IV.22

Danh mục tài liệu của Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

04/450

Phụ lục IV.23

Danh mục tài liệu của Chi cục Thi hành án các huyn/thành phố

02/454

Phụ lục IV.24

Danh mục tài liệu của Kho bạc Nhà nước các huyện/thành ph

03/456

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1118/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 về phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


996

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!