Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1114/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1114/QĐ-BCA-V19 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 03/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế năm 2015 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BCA-V19 ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1522/QĐ-BCA ngày 31/3/2014 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân, Kế hoạch số 333/KH-BCA-V19 ngày 04/11/2014 của Bộ Công an tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân và Chương trình công tác pháp chế năm 2015 của Bộ Công an.

2. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương); huy động tối đa sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Công an các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời, thông qua hoạt động thực thi công vụ, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, cán bộ và Nhân dân, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quản lý.

3. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, gắn với những vấn đề dư luận quan tâm và nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân, về Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, PBGDPL với hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 333/KH-BCA-V19 ngày 04/11/2014 của Bộ Công an về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Công an nhân dân; biên soạn, giới thiệu, cung cấp tài liệu, phổ biến rộng rãi những quy định của Hiến pháp liên quan đến nội dung câu hỏi thi cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt việc tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức hữu quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác, lên án những quan điểm sai trái, lệch lạc, mơ hồ về Hiến pháp và những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-BCA ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016” trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

3. Tổ chức thực hiện các Kế hoạch:

- Triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BCA-V19 ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an), trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị phạt tù được hưởng án treo;

- Triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 4405/QĐ-BCA-V19 ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

4. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, sách và tổ chức 03 cuộc hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trong Công an nhân dân; 03 cuộc hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19.

- Cơ quan phối hợp: Công an các địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III, Quý IV năm 2015.

5. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là các luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại các kỳ họp thứ 8, 9, 10 và pháp lệnh, nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua tại các kỳ họp gần đây cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

6. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, giúp cấp ủy, lãnh đạo trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

7. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11) trong Công an nhân dân theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của từng cán bộ, chiến sĩ, tạo nên sự bền vững của ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2014.

8. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan thông tin đại chúng đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng về cơ sở. Tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu pháp luật để cung cấp kịp thời cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, hội viên Chi hội luật gia các cấp trong Công an nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua việc thực thi công vụ của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

9. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy pháp luật trong các Học viện, nhà trường Công an nhân dân cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác Công an. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở đào tạo (học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân, V19.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

10. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an theo Quyết định số 2962/QĐ-BCA-V19 ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Công an, trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, V11, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

10. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công việc được phân công trong các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; sơ kết 5 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng, quản lý, khai thác Thư viện Công an nhân dân

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

11. Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2015.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6), 1 năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an một số đơn vị, địa phương; tập hợp tình hình, kết quả và xây dựng báo cáo của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề mới phát sinh, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1114/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.716
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219