Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1113/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QÐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động sửa đổi ban hành ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai việc hủy bỏ các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nõi nhận:
- Như Ðiều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV: CCHC, CT;
- Lưu: VT, KSKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên thủ tục hành chính

TTHC đã được công bố tại Quyết định

Lý do thủ tục hành chính bị bãi bỏ

I. Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

1

Thủ tục Đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 75, Bộ luật Lao động ban hành ngày 18/6/2012: Sau khi ký kết Thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động chỉ cần gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan QLNN về lao động

2

Thủ tục Đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 93, Bộ luật Lao động ban hành ngày 18/6/2012: Sau khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động chỉ cần gửi 01 bản thang lương, bảng lương đến cơ quan QLNN về lao động

II. Lĩnh vực tư pháp

3

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng:

Kể từ ngày 25/02/2013, Ban Quản lý các KCN không thực hiện việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong KCN. Việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong KCN sẽ do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 11/06/2013 hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215