Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 111/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005;

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐNĐ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP
, PCVP UBND tnh;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5, VP10, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/5/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, BAN CHẤP HÀNH TRUNG UƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” NĂM 2013
(ban hành kèm theo Quyết định s 111/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 (Nghị quyết 82), y ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 82 trên địa bàn tỉnh năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhm cụ thhóa việc thực hiện Nghị Quyết s 82; khc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính.

- Nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thúc đẩy sự tham gia của các tchức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông, đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí; nâng cao tính khả thi và hiệu quả của chương trình hành động.

2. Yêu cầu:

- Cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí sát với yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác, chống tham nhũng, lãng phí.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chng tham nhũng, lãng phí trong phạm vi của cơ quan, đơn vị mình quản lý theo đúng nội dung Chương trình hành động của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Sở Thông tin & Truyền thông phi hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch cụ thđể tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang trên báo, sóng phát thanh và truyền hình theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/04/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng phi hợp phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục tchức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ năm 2012 đến năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định s46/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh), gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tăng cưng tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

- Công khai, minh bạch hóa quá trình soạn thảo, ban hành các chính sách, áp dụng pháp luật theo tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, tăng cường việc rà soát, kiểm tra văn bản QPPL, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí để sửa đổi bsung kịp thời.

- Đăng tải công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở dliệu quốc gia, cng thông tin điện tử của tỉnh và tại các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính (Công văn số 255/UBND-VP3 ngày 27/07/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, quá trình ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính, Công văn số 25/UBND-VP8 ngày 16/07/2012 về thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính). Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; việc ban hành văn bản gắn với quá trình cải cách hành chính.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phi hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, y ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiến hành kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính ph, Nghị định s68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

- Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính ngân sách theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đi với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Quy định số 22/2010/QĐ-HĐND ngày 24/12/2010 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011-2015; Văn bản số 227/UBND-VP9 ngày 14/11/2012 về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài; Văn bản s428/UBND-VP5 ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định s 27/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài chính căn cvào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản công khai hàng năm về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất; lĩnh vực an sinh xã hội, nông nghiệp, phát triển nông thôn; tín dụng, ngân hàng, thuế... theo đúng quy định của pháp luật.

- Công khai kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục thực hiện Quy chế 06/QC/TU ngày 31/3/2009 của Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp giữa Văn phòng tỉnh ủy, y ban Kim tra tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và bộ phận chuyên trách giúp việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh trong việc chấp nhận, phân loại, xử lý chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân.

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện văn bản số 291/UBND-VP7 ngày 04/9/2012 UBND tỉnh về việc báo cáo số liệu xử lý vi phạm hành chính và điều tra, xử lý tội phạm.

3. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lưng thực thi công vụ

- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 765-QĐ/TU ngày 05/11/2012 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tchức, cá nhân do mình quản lý đ khc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu trong quá trình trin khai, tchức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định s 471/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cán bộ, công chc, Luật Viên chức, Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của chính phủ về chuyển đổi các vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển, kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề; nghiên cứu, đề xuất cơ chế cụ thể để điều chuyn, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý đxảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tiếp tục thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức. Tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiếp tục đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định s137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

- Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính và các ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định, công khai minh bạch về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo hướng tăng cường công khai, minh bạch trong các khâu quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đt, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất... Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh về chn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện và hoàn thiện việc đăng ký mã số thu nhập cá nhân cho người nộp thuế và người phụ thuộc để kiểm soát thu nhập của các cá nhân; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008. Áp dụng bộ chỉ số giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, triển khai thực hiện Chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một ca cấp huyện; áp dụng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa cấp xã.

5. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đi với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố dẫn đến tham nhũng, lãng phí như: quản lý, sdụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư, mua sm công; thu, chi ngân sách; qun lý tài sản công; công tác tchức, cán bộ; các doanh nghiệp nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xlý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đc nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kim tra, điều tra, truy tố, xét xử.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng, tích cực bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

- Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và HĐND các cấp tăng cường các hoạt động giám sát phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chng tham nhũng; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về chủ trương, chính sách, pháp luật, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thông tin về các vụ việc tham nhũng; đẩy mạnh việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật

- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phbiến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng thời lượng và nội dung thông tin về nhng giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời phê phán các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những biểu hiện về lối sống xa hoa, lãng phí trong xã hội.

- Các cơ quan, tchức phải đưa nhiệm vụ tuyên truyền, ph biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức mình, bảo đảm để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tchức mình đều được quán triệt, hiu rõ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục rà soát, đban hành mới, sửa đổi, bsung hệ thống tiêu chun, định mức, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước; trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng đất và các nguồn tài nguyên, làm cơ sở để thực hiện và đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch nhm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, đưa việc chấp hành quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thng tiêu chí đánh giá kết quả công tác hng năm của cơ quan, tchức, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, công chức; làm cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ, công chức khi quy hoạch, bnhiệm vào chức vụ lãnh đạo. Có quy định cụ thđể điều chuyển, thay thế và xử lý nghiêm những cán bộ, lãnh đạo, quản lý để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tchức, lĩnh vực được giao phụ trách.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản của Nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên; doanh nghiệp có vốn của Nhà nước. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đánh giá về hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản của Nhà nước, trong đó tập trung vào mt số lĩnh vực, như: quản lý, khai thác, sử dụng đất đai; khoáng sản; quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chng lãng phí đi với các cơ quan, tchức thuộc phạm vi, thm quyn quản lý trực tiếp và trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí và biểu dương, khen thưởng các tchức, cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kim soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ca cơ quan quản lý, cơ quan thụ hưởng ngân sách, qua đó nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công.

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân nhà nước, chống thất thu, quyết liệt thu hồi thuế nợ đọng, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu. Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước để ưu tiên cho các khoản chi thực hiện các chính sách an sinh, xã hội...

- Thực hiện mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tưng Chính ph, Thông tư s94/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TTg; Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài. Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chđầu tư xây dựng, mua sm mới khi thực sự cn thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trước hết là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo...

- Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; các chính sách, chương trình, dự án an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát trin công nghệ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đi tượng và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, quyết toán tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về quy chế công khai tài chính đi với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách htrợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách và các qucó nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng các dán sử dụng ngân sách nhà nước

- Kim soát chặt chẽ việc cp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng tài nguyên; không cấp phép mới, kiên quyết rút giấy phép đối với các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước, đu tư tập trung, không dàn trải; cần xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để thất thoát, lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư. Người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt và thực hiện; thực hiện việc rà soát lại danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ dự án đầu tư không có trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định rõ hoặc không có hiệu quả đầu tư.

- Thanh toán trả nợ khối lượng dự án của các năm trước và các dự án đã hoàn thành quyết toán vốn đu tư, trả nợ vốn tín dụng ưu đãi, thu hồi những khoản đã ứng thực hiện những năm trước, bảo đảm xử lý dứt điểm nợ đi với dự án đầu tư.

- Không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình XDCB, trừ các dự án công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của quốc gia trên địa bàn, hoặc của địa phương, bảo đảm nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường kim tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đy mạnh công tác quyết toán vốn đu tư.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công của quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc li công cộng

Tăng cường kim tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của các cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản, công trình phục vụ phúc lợi công cộng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Thc hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên

- Tăng cường thanh tra, kim tra, giám sát việc giao đất, sử dụng đất đi với các dự án đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

- Kim soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bsung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các doanh nghiệp không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xlý nghiêm các trường hp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thi gian làm việc trong khu vực nhà nước

- Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan hành chính, cơ cấu viên chức theo lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp, công lập. Rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo; tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức phát huy năng lực sở trường.

- Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân công chức; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề, nghiên cứu các giải pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh. Sửa đổi, bổ sung quy hoạch cơ sở dy nghề theo nghề và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”; quản lý tt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo tiết kiệm, an ninh trật tự; đy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tập trung giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường ở các làng nghề, khu công nghiệp, khu đô thị, tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

(có nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí năm 2013 kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, luôn xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn tự phê bình và phê bình kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đồng thời tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh đánh giá tình hình và việc thực hiện công tác PCTN trên cơ sở quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, để làm cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chng lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với STài chính và các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

7. Kinh phí để triển khai, thực hiện Chương trình được btrí trong dự toán hằng năm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; các Doanh nghiệp nhà nước btrí kinh phí thực hiện Chương trình hành động được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp./.

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung hoạt động cụ th

Sản phm thực hiện

Cơ quan chủ trì

TG thực hin

A

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

I

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

1

Công khai, minh bạch hóa quá trình soạn thảo, ban hành các chính sách, áp dụng pháp luật, xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Quý II/2013

2

Hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi các quy định về cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Quý I/2013

3

Công khai việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN

Báo cáo

Thanh tra tỉnh

Quý I/2013

4

Hướng dẫn, công khai về tài chính, ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách.

Hướng dẫn

Sở Tài chính

Quý I/2013

5

Xây dựng các quy định công khai về kế hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bng; an sinh xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kế hoạch

SKH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động TB&XH

Quý III/2013

6

Công khai hoạt động kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hướng dẫn

Thanh tra tỉnh

Quý I/2013

7

Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động thanh tra, điu tra, truy t, xét xử theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh

Quý III/2013

II

Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lưng thực thi công v

8

Hoàn thiện quy định phân công, phân cp rõ ràng; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Quý IV/2013

9

Hướng dẫn việc chi trả qua tài khoản đi với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức

Kế hoạch

Sở Tài chính, Kho bạc

Quý II/2013

10

Hướng dẫn thực hiện Luật CBCC; Luật viên chức; Quyết định số 471/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh ban hành quy tc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dn theo quy định của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Quý II/2013

11

Xây dựng nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009.

Thực hiện theo Đề án của Thanh tra Chính phủ

Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo

Quý III/2013

III

Hoàn thin th chế và quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đng, công bng, minh bạch

12

Sửa đổi, bổ sung các quy định, công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản

Quy định

S Tài nguyên & Môi trường

Quý III/2013

13

Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện việc đăng ký mã số thuế cá nhân

Kế hoạch

Cục Thuế tỉnh

Quý I/2013

14

Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

Kế hoạch

Sở Nội vụ

Quý I/2013

IV

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử

15

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử công tác phòng, chống tham nhũng

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin PCTN

Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh chủ trì, phi hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, VKS tỉnh, Tòa án tỉnh

Quý III/2013

B

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ (THTK, CLP)

 

 

 

I

Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

16

Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, giáo dục pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng

Kế hoạch

Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Quý II/2013

II

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đ THTK, CLP

 

 

 

17

Đưa nội dung THTK, CLP vào hệ thng tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, tổ chức, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, công chức.

Đề án

Sở Nội vụ

Quý III/2013

III

THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dng ngân sách nhà nước

18

Trin khai thực hiện cơ chế phân cấp quản lý đầu tư

Kế hoạch

Sở KH - ĐT

Quý II/2013

19

Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư

Kế hoạch

Các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2013

20

Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn

Sở Tài chính

Quý I/2013

IV

THTK, CLP trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên

 

 

 

21

Sửa đổi, bổ sung các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; tăng cường quản lý việc cấp phép và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2013

C

NHIỆM VỤ CHUNG

 

 

 

22

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh

Kế hoạch

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành ph

Quý I/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248