Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2004/QĐ-UB về thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 111/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 ;
Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ;
Theo Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1590/TTr-TNMT ngày 18 tháng 3 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 78/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.1- Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý công tác bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực : Quan trắc, kiểm tra, giám sát, phòng chống ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, triển khai ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước.

1.2- Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được cấp một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách thành phố và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

1.3- Trụ sở của Chi cục Bảo vệ môi trường tạm thời đặt tại số 63, đường Lý Tự Trọng, quận 1.

Điều 2. Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn :

2.1- Xây dựng, quản lý và triển khai chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố ; giải quyết các sự cố về môi trường ; đánh giá và dự báo chất lượng môi trường ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đo đạc, quan trắc môi trường ở quận-huyện, phường-xã, thị trấn ; xây dựng hệ thống thông tin-lưu trữ, cập nhật tư liệu về chất lượng môi trường.

2.2- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

2.3- Thực hiện công tác nâng cao nhận thức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về bảo vệ môi trường ; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn nghiệp vụ, biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

2.4- Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động về bảo tồn và đa dạng sinh học.

2.5- Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác về quản lý, kỹ thuật xử lý, đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước về bảo vệ môi trường ; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong lĩnh vực phòng chống, xử lý ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường ; tư vấn, triển khai ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường.

2.6- Tổ chức việc thu phí môi trường theo quy định.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường :

3.1- Chi cục Bảo vệ môi trường do Chi cục Trưởng phụ trách và có một số Chi cục Phó giúp việc. Chi cục Trưởng và các Chi cục Phó do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3.2- Biên chế khung của Chi cục Bảo vệ môi trường được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm trong tổng biên chế được giao của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Chi cục theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Điều 4. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng bố trí địa điểm làm việc thích hợp cho Chi cục Bảo vệ môi trường.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận
- Như điều 6  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ thành phố (2b)
- Kho bạc Nhà nước thành phố  
- Tổ VX, ĐT
- Lưu (VX-Nh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2004/QĐ-UB về thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938
DMCA.com Protection Status