Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 175/TTr-SNN-KSTTHC về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 39 thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau, trong đó gồm 35 thủ tục hành chính giữ nguyên, 02 TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính hủy bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT được công bố tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/8/2012, Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 và Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng NC (N);
- Lưu: VT, Mi18/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1106/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC CHI TIẾT

1. Danh mục TTHC giữ nguyên

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01

T-CMU-211203-TT

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

02

T-CMU-211210-TT

TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG

03

T-CMU-211211-TT

CẤP CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ

04

T-CMU-211212-TT

CấP LẠI CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ; SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ

05

T-CMU-10211217-TT

CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM)

06

T-CMU-211407-TT

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM)

07

T-CMU-211234-TT

ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

08

T-CMU-211236-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TIÊM PHÒNG, CHẨN ĐOÁN BỆNH, KÊ ĐƠN, CHỮA BỆNH, CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT

09

T-CMU-211238-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y

10

T-CMU-211240-TT

GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC THÚ Y:

- Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật;

- Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

- Xét nghiệm, phẫu thuật động vật;

- Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.

11

T-CMU-211244-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÉT NGHIỆM, PHẪU THUẬT ĐỘNG VẬT

12

T-CMU-211248-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN, DỊCH VỤ KỸ THUẬT VỀ THÚ Y

13

T-CMU-211252-TT

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

14

T-CMU-211257-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ

- Cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống, ấp trứng;

- Cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật;

- Khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật;

- Cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý).

15

T-CMU-211261-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH

16

T-CMU-211264-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH

17

T-CMU-211265-TT

THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI CƠ SỞ:

- Cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống;

- Cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật;

- Khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật;

- Cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (do địa phương quản lý).

18

T-CMU-211266-TT

KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

19

T-CMU-212399-TT

THÔNG QUA NỘI DUNG QUẢNG CÁO HỘI THẢO (TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN CỦA ĐỊA PHƯƠNG)

20

T-CMU-248741-TT

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BVTV

21

T-CMU-248742-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

22

T-CMU-248743-TT

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

23

T-CMU-248748-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

24

T-CMU-248749-TT

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

25

T-CMU-248752-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG (VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

26

T-CMU-248753-TT

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG (VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

27

T-CMU-248754-TT

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

28

T-CMU-248756-TT

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG (VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

29

T-CMU-248757-TT

CẤP THẺ XÔNG HƠI, KHỬ TRÙNG (VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

30

T-CMU-248758-TT

CẤP LẠI THẺ XÔNG HƠI, KHỬ TRÙNG (VẬT THỂ BẢO QUẢN NỘI ĐỊA)

31

 

CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

32

T-CMU-248736-TT

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT.

33

T-CMU-248737-TT

CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

34

T-CMU-248738-TT

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

35

T-CMU-248739-TT

LẬP, XÉT DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỚP ĐẤT MẶT VÀ PHƯƠNG ÁN KHAI HOANG, PHỤC HÓA, CẢI TẠO ĐẤT LÚA KHÁC THÀNH ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161