Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1101/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND, ngày 24/8/2008 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội mới, nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP Thành phố tại Tờ trình số: 28/TTr-BCĐ(TTBCĐ) ngày 29/1/2010 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay thế, bổ sung một số Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/TP), gồm:  

1. Ông Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Phó trưởng Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Đỗ Kim Tuyến - Nguyên phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động nhận nhiệm vụ khác.

2. Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ông, Bà là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 130/TP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Thường trực 130/TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP (báo cáo);
- Các Đ.c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố Hà Nội (cơ quan TT);
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, TH, KT, NC, VH-KG;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCSXH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241