Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 110/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 09/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

số: 110/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, CỨU NẠN CHO BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ;
Căn cứ quyết định số 63/2000/QĐ-TTg ngày 07/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TKCN ngày 15/5/2001 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ;
Căn cứ văn bản số 262/UB ngày 06/9/2001 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn về hướng dẫn thành lập tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 19/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi một số thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố tại Tờ trình số 61/TTr.PCLB ngày 02/10/2001 về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp chính quyền của thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1.1- Nay giao thêm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và bổ sung làm thành viên của ngành Quân sự vào Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp chính quyền (thành phố, quận-huyện và phường-xã, thị trấn) ;

1.2- Giao ngành Quân sự làm cơ quan thường trực để đảm nhận lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn trong công tác phòng, chống lụt, bão ở các cấp chính quyền (thành phố, quận-huyện và phường-xã, thị trấn) ;

1.3- Các cơ quan thường trực tìm kiếm, cứu nạn các cấp chính quyền của thành phố đảm nhận theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu, bộ máy, cán bộ của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ;

Điều 2.- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai kế hoạch, phương án tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận ; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trấn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban chỉ huy Quân sự các cấp quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- BCĐ Phòng chống lụt bão TW
- Bộ Quốc phòng, Bộ TL Quân khu 7
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban chỉ đạo PCLB miền Nam
- BCHPCLB hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ
- TT/TU, Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, VX, KT
- TT Ban Chỉ huy PCLB.TP (4b)
- Các Sở Ban Ngành thành phố
- Các Đoàn thể (MTTQ TP, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Thành viên BCHPCLB TP (Danh sách)
- Tổng Cty Nông nghiệp SG, Tổng Cty Thương mại SG
- Tổng Cty Xây dựng Sàigòn, Tổng Cty Địa ốc Sàigòn
- Tổng Cty Vật liệu xây dựng Sàigòn
- Đài Truyền hình TP, Đài phát thanh TP
- Báo : SGGP, Tuổi Trẻ, Người LĐ, Pháp luật
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.968
DMCA.com Protection Status